ބަލިމަޑުކަމުގެ ޙާލަތުގައި ހިޖުރަކުރަން މަޖުބޫރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

  advertisement

  ދުނިޔޭގައި ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރެމުންދާ ދުވަސްވަރެއްގައި ގެދޮރު ދޫކޮށް އެހެން ސަރަޙައްދުތަކަށް ހިޖުރަކުރުމަށް މަޖުބޫރުވެފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވެފައިވާކަމަށް އދން ބުނެފިއެވެ.

  އދން ބުނީ ހަނގުރާމައާއި ހަމަނުޖެހުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ ސަބަބުން ގެދޮރު ދޫކޮށް ހިޖުރަކުރަން ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު ފާއިތުވި 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ގުނައަށް އިތުރުވެފައިވާކަމަށެވެ. އެފަދަ ސަބަބުތަކާހުރެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގެދޮރު ދޫކޮށް ހިޖުރަކުރަން މަޖުބޫރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 82.4 މިލިޔަނަށް އިތުރުވެފައިވާކަމަށް އދން ބުނެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 42 އިންސައްތައަކީ ކުޑަކުދިންނެވެ.

  އދގެ ހިޖުރަވެރިންނާބެހޭ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ފިލިއްޕޯ ގުރާންޑީ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކޯވިޑް-19 ފެތުރެމުންދިޔަ ޙާލަތުގައި 3 މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ގެދޮރު ދޫކޮށް ހިޖުރަކުރުމަށް މަޖުބޫރުވިކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 70 އިންސައްތަ މީހުންނަކީ ސޫރިޔާއާއި ވެނެޒުއެލާއާއި އަފްޣާނިސްތާނާއި ދެކުނު ސޫދާނާއި މިޔަންމާއަށް ނިޞްބަތްވާ މީހުންކަމަށް އދން އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ގެދޮރު ދޫކޮށް އެހެން ސަރަޙައްދުތަކަށް ހިޖުރަކުރަން މަޖުބޫރުވާ މީހުންގެ ޢަދަދު އަދިވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުންކަމަށާއި 2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޢަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާނެކަމަށް ގުރާންޑީ ވިދާޅުވިއެވެ.

  ގެދޮރު ދޫކޮށް ހިޖުރަކުރަން ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އުތުރު މޮޒަންބީކާއި ހުޅަނގު އެފްރިކާގެ ސަހެލް ސަރަޙައްދާއި އިތިޔޯޕިޔާގެ ޓިގްރާއީފަދަ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރުވުން ހިމެނޭކަމަށް ގުރާންޑީ ވިދާޅުވިއެވެ. ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގަމުންދާ އަފްޣާނިސްތާނާއި ސޯމާލިޔާގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުންވެސް އެ ޢަދަދުތައް އިތުރުވަމުންދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ސެޕުޓެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާއާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަސްކަރީ ފައުޖުތައް އަފްޣާނިސްތާނުން ފޭބުމުން އެ ޤައުމުގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެ ހިޖުރަކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވެދާނެކަމަށް އދން ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  ގެދޮރު ދޫކޮށް ހިޖުރަކުރުމަށް މަޖުބޫރުވާ މީހުންނަށް އިޚްތިރާމުކޮށް އެ މީހުންނާމެދު ރަނގަޅަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ގުރާންޑީ ވިދާޅުވިއެވެ. ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އިތުރަށް ދަތިކޮށް ދުއްތުރާކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އެ މީހުންނަކީވެސް އިންސާނުންކަމަށް ދެކިގެން އެފަދަ މީހުންނަށް ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޤައުމުތަކުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  ހިޖުރަވެރިންނާބެހޭ އދގެ އިދާރާ، ޔޫއެންއެޗުސީއާރުގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ 2020ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެހެން ސަރަޙައްދުތަކަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެހެން ތަނެއްގައި ރަސްމީކޮށް ވަޒަންވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިވަނީ އެންމެ 34،400 މީހުންނަށްކަމަށެވެ. އެ މީހުން ވަޒަންވެރިވެފައިވަނީ އެމެރިކާއާއި ކެނެޑާއާއި ވިލާތުގެ ޤައުމުތަކުގައެވެ. އެ ޢަދަދަކީ އޭގެ ކުރީ އަހަރަށްވުރެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މަދު ޢަދަދެކެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އެމެރިކާ އާއި ކެނެޑާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ސްނޯގެ ތޫފާން

  އެމެރިކާ އާއި ކެނެޑާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ސްނޯގެ ތޫފާނުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑި، ދަތުރުފަތުރު ...

  ކިމްއާ އެކު ބާއްވާ ސަމިޓް ޓްރަމްޕް ކެންސަލް ކުރައްވައިފި

  އަންނަ ޖޫން މަހުގެ ބާރަ ވަނަ ދުވަހު، އުތުރު ކޮރެއާގެ ޒަޢީމް ކިމް ޖޮންގް އުން އާއި އެމެރިކާގެ ...

  ޔޫއޭއީގައި އިސްރާއީލުގެ އެންބަސީއެއް ހުޅުވައިފި

  އިސްރާއީލުގެ އެންބަސީއެއް ޔޫއޭއީގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. ޔަހޫދީންގެ އެންބަސީއެއް ޔޫއޭއީގައި ހުޅުވައިދެއްވާފައިވަނީ އިސްރާއީލުގެ އައު ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޔައިރު ލަޕީދު ...

  އެމެރިކާގެ އެއްވެސް އެހީއެއް ބަލައިނުގަތުމަށް ފަލަސްތީނުގެ މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކުން ނިންމައިފި

  ޤުދުސަކީ އިސްރާއީލުގެ ވެރިރަށްކަމަށް އިސްރާއީލުން ނިންމި ނިންމުން ބަލައިގަތުމަށާއި އިސްރާއީލުގައިވާ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ޤުދުސަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ...

  ލަންކާ އިން 6 ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  ސްރީލަންކާގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ސިލްސިލާކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ 5 ދިވެއްސަކު ލަންކާ ފުލުހުންގެ ...

  ދުނިޔެއަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވޭ: އދ

  ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލޮންބޯ ކައިރިން ރޯވެ ފެތިފައިވާ އާގުބޯޓުގެ ސަބަބުން ދުނިޔެއަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަމަށް އދން ...