ކޮވިޑް19 – މިއަދު މާލެން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއި ކޮންޓެކްޓްވި 2 މީހަކު އައްޑޫގައި އެބައުޅޭ- ޑރ. ނަޒްލާ

  މާލެ އިން މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާއި މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ފެށިގެން ކްލޯޒް ކޮންޓެކްޓެއްގެ ގޮތުން ކޮންޓެކްޓް ވެފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެމީހަކު އައްޑޫގައި އެބަތިބިކަމަށާ އެމީހުން ހޯދާ އެމީހުންގެ ހާލަތު ބަލަމުންދާކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

  އެޗްޕީއޭއިން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި  ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވި މީހާއާއި ސީދާ ކޮންޓެކްޓްވި 54 މީހަކު މި ވަގުތާއިހަމައަށް އައިސޮލޭޓް ކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އަދިވެސް އިތުރަށް ކޮންޓްރެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ހަމަ ވަރަށް ބާރަށް ކުރިޔަށް ދާކަމެވެ.

  “ޤަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި އިތުރު ފަރާތްތަކެއް މިއަދުވެސް ހަމަ އައިސޮލޭޓް ކުރެވިގެންދާނެ” ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

  ނަޒްލާ އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުން ބަލިމީހާއާއި އެންމެ ގާތްކޮށް އުޅުނު ބައެއް ފަރާތްތަކާވެސް ކޮންޓްރެކްޓް ވި މީހުންގެ ލިސްޓް މިވަގުތު ހޯދަމުން ދާކަމަށާއި އަދި އެފަރާތްތައް މިވަގުތު ގޭގައި މަޑުކޮށްލުމަށް ބުނެފައި ވާނެކަމަށެވެ. ސީދާ އައިސޮލޭޝަންއަށް އެމީހުން އަދި ނުގެންދާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި ކޭސްގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ދާގޮތުން އެބޭފުޅުންވެސް އައިސޮލޭޝަންއަށް ލާންޖެހިދާނެކަމުގައި ނަޒްލާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 55 ކޮންޓެކްޓުން ކަމަށް ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  މިގެ އިތުރުން ބަލި ޖެހުނު ފަރާތްތައް ބަލި ޖެހުނީ ކިހިނެތްތޯއާއި ސޯސްއަކީ ކޮބާތޯ ހޯދުމަށް މި ކޭސް އިންވެސްޓިގޭޝަންވެސް ކުރިޔަށް ދާކަމުގައި ނަޒްލާ ވަނީ ވިދާޅިވެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ ކުރަނީ ވައްކަން، ނަހުލާއަކަށް އެކަމެއް ނުހުއްޓުވުނު: ނިހާދު

  ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިހާރުވެސް އެތައް ވައްކަމެއް ކުރަމުންދާކަމަށާއި، އެކަން މިނިސްޓަރ ނަހުލާއަކަށް ނުހުއްޓުވުނު ކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ...

  ކޮވިޑު19 – 42 އަހަރުގެ އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ 15 ވަނަ މަރު

  ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާ ދެމުން އައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މަރުވެފައިވަނީ 42 އަހަރުގެ ދިވެހި ...

  ކޮވިޑް 19: މިއަދު ހުޅުދޫ އާއި މީދުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އެކަކު

  އިތުރު 1 އެކަކު ހުޅުދޫ އާއި މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ...

  އަޝްފާގު ކޮވިޑުން ފަސޭހަވުމުން ޖެނިފާ އެކަމާ ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

  ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގެ އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް ކުޅުންތެރިޔާ، އަލީ އަޝްފާގު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން އެނގުނުތާ ފަސް ...

  އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ މިމަސް ނިމުމުގެ ކުރީން ކަނޑައެޅޭނެ

  މަސައްކަތްތެރިންނަށް ކަނޑައަޅާ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ނުވަތަ މިނިމަމް ވޭޖް މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ކަނޑައެޅިގެންދާނެކަމަށް އިކޮނޮމިކް ...

  ހިތަދޫ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެ ދާއިރާތަކުގެ މިހާރުގެ ...