ކޮވިޑް19- ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ފެށިގެން ކުދި ގައުމުތައްވެސް ކަކޫ މައްޗަށް ތިރިކުރި ބަލި މަޑުކަމެއް

  ކޮވިޑް 19 ގެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ވާހަކައަކީ މިހާރު އާވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މިއީ މުޅިދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ފެށިގެން ކުދި ގައުމުތައްވެސް ކަކޫ މައްޗަށް ތިރިކުރި ބަލި މަޑުކަމެކެވެ.

  އިގްތިސާދީ އިޖްތިމާއީ އެތައް ގެއްލުމެއް މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިކޮށް އާއްމު ދިރިއުޅުން އެއްކޮށްކަހަލަ ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްލި ވައިރަސް އެކެވެ. އަދިޔަސް މިބަލިދަނީ ދުނިޔޭގެ އެކިގައުމުތަކަށް ފެތުރެމުންނެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށްއޮތްތާގައި ލިބޭނެ ގެއްލުންވެސް އެހާ ބޮޑެވެ.

  މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް ގެނައި މިބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން މުޅިދުނިޔެ މިވަނީ ބިރުވެރިކަންމަތީ ބަނދެވިފައެވެ. މިބަލި ޖެހި މީހާ މަރުވާ ހިސާބުން އަދި ނިމުނީކީ ނޫނެވެ. އާއިލާއާއި ރަށްޓެހީންނަށް މަރުވާމީހާގެ ޖަނާޒާގައިވެސް ބައިވެރިއެއް ނުވެވެއެވެ.

  މިގޮތުން މިބަލިއާއި ގުޅިގެން ލިބުނު އެންމެ ހިތްދަތި އެއްޚަބަރަކީ ދެކުނު ލަންޑަންގެ ބްރިސްޓަންގައި ކޮވިޑް19 ޖެހި މަރުވެގެންދިޔަ 13 އަހރުގެ އިސްމާއީލް މުހައްމަދު އަބްދުލް ވައްހާބުގެ ވާހަކައެވެ. 26 މާރޗްގައި ކޮވިޑް19 ގެ އަލާމާތްތަކާއެކު ލަންޑަނުގެ ކިންގްސް ކޮލެޖް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޑްކުރި އިސްމާއީލަކީ ސިއްހަތު ރަގަޅު ޅަޒުވާނެކެވެ. އެހެން އެއްވެސް ބައްޔެއްނެތް އިސްމާއީލް މަރުވެގެންދިޔައީ ކޮވިޑް19 ޖެހި ބައްޔަށް ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް ހިތްހުއްޓިގެންކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. އެންމެ ދެރަކަމަކީ އާއިލާގެ މެމްބަރުންނަށްވެސް އޭނާގެ  ޖަނާޒާގައިވެސް ބައިވެރި ނުވެވުމެވެ . އޭނާގެ އާއިލާއިން އޭނާއަށް އަލްވަދާއުކީ އޮންލައިން ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށެވެ.

  ހިތްދަތިކަމުގެ ކޮޅެއްވެސް ނެތެވެ. އަމިއްލަ ގާތްމީހަކަށް މިފަދަކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ހިތައްކުރާނެ އަސަރު ހަދުމަކޮށްލާށެވެ. މިވައިރަސްގައި ލޯބިވާ މީހަކު ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ މީހެއް ނުވަތަ ރައްޓެއްސަކު މަރުވެދާއިރު އޭނާއަށް އެންމެފަހުގެ އަލްވަދާއުކިއުމަށް ވެސް މަހުރޫމްވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ކަންކަން ހަދުމަކޮށްގެންވެސް މިބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅުގަޑުމެން ގޭގައި ތިބުން މުހިއްމެވެ. އަދި މިކަމުގައި އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ އަމިއްލަ ރައްކާތެރިކަމާ އާއިލާއާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ރައްޓެހިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ގޭގައި މަޑުކުރުމެވެ.

  މިހާރު ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުން އެއްމިލިއަނަށްވުރެ މަތިވެގެން ގޮސްފައިވާއިރު މަރުވި މީހުންގެ އަދަދުވެސް ހަތްދިހަހާހަށްވުރެ މައްޗަށް ވަނީ ގޮސްފައެވެ.

  ކޮވިޑް19 ގެ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑީ މިއަށް ފަރުވާއެއް ހޯދިފައިނުވާތީއެވެ. އާދައިގެ ރޯގާއެއްގެ ސިފަހުއްޓަސް މިއީ އާދައިގެ ވައިރަހެއްނޫނެވެ. މިވައިރަސް ޖެހޭ މީހެއްގެ ފުއްޕާމެއަށް ލިބޭގެއްލުން އުމުރު ދުވަހު ހުންނާނެކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ބުނެއެވެ.

  ކޮވިޑް19 ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ އާއިލާއަށް ލިބޭ ހިތާމަވެރިކަން އެންމެ ބޮޑުވަނީ މިބަލި ޖެހުމުން ބަލިވާ މީހާ އެކަހެރިކޮށް އާއިލާގެ މީހުންނާއި ރައްޓެހީންނާއި ދުރުކޮށްލާ ދުރުކޮށްލުމެވެ. އެކަނި އޮވެ ބަލި މީހާ މަރުވެގެންދިއުމުން އާއިލާއާއި ގާތްތިމާގެ މީހުން އަދި ރަހުމަތްތެރީންނަށްލިބޭ ހިތްދަތިކަމުގެ ކޮޅެއްވެސް ނެތެވެ.

  މިބަލިން އާއްމު ރަށްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކިގައުމުތަކުގައި މިކަމަށް ހޭލުން ތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އެތައް ޚަބަރުތަކަކާ މައުލޫމާތު ތަކެއް ދަނީ އެކި ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

  މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ހިތަދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތަށް މޫދަށް ދިޔަ ދެ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

  އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތަށް މޫދަށް އެރިއުޅުނު ދެ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފުން އެ ކުދިން ހޯދުމުގެ ...

  ހޯމައިން ފެށިގެން ހުއްދަ ނުނަގައި ބޭރުގައި އުޅެވޭނެ، ކުޑަކުދިންނަށް ބޭރުގައި އުޅެވޭނީ ހަވީރު

  މިމަހުގެ 15 ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުއްދަ ނެތި ބޭރުގައި އުޅެވޭނެ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ...

  މަރަދޫ ބޮޑުމަގުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

  އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ ބޮޑު މަގުގައި ސައިކަލަކާ ކާރެއްޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިގައިފިއެވެ. ރޭ 10:00 ހާއިރު މަރަދޫ ގްލެޑްކެފޭ ...

  ސައޫދީން ހަދިޔާކުރި ކަދުރު މީދޫގައި ބަހަން ފަށައިފި

  އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ރޯދަ މަހަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ކަދުރުގެ ތެރެއިން މީދޫ ...

  ކޯވިޑް-19: ދިއްދޫގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފި

  ކޯވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ހއ. ދިއްދޫގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، އެފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލުކޮށް ދިނުމަށް ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ...

  އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020- މިއީ މޮޅުވުން މަޖުބޫރު މެޗެއް – އަހުމަދު ރަޝީދު

  20 އަހަރުން ދަށުގެ އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް ގައި  މިއަދު ހަވީރު ފޭދޫޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން ...