ކޮވިޑް 19 : ރަށްރަށަށް މީހުން ފޮނުވުމުގައި އެހެން ވިސްނުމަކަށް ދަނީ

  މާލެ ފުރަބަންދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން، މާލޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުން ރަށްރަށަށް ގެންދިޔުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ ދެއްވައިފި އެވެ.

  ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ދެއްވި ހާއްސަ ބަސްތީގަތުމެއްގައި އިމްރާން ވިދާޅުވީ، ރަށްރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ފޮނުވާލުމުގައި އިތުރު ވިސްނުންތަކަކަށް ސަރުކާރުން ދާން ޖެހިއްޖެ ކަމަށެވެ. މިހެން ވިދާޅުވީ ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި، އިހްސާސްތައް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، މާލޭގައި ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތެއް ނެތި ރަށަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތި ތާށިވެފައި ތިބި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މާލޭގައި ތިބިކަން އިމްރާން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

  މާލޭގައި ތިބި މީހުން ރަށްރަށަށް ގެންދިޔުމުގައި އެންމެ އިސްރޯލެއް އަދާކުރަނީ ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ގެ އިތުރުން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީންނެވެ. ރަށަށްދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޖެންޑަރ ގައި އެދުމުން އެ މިނިސްޓްރީން މީހުން ފޮނުވަނީ އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުންނެވެ. އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ރަށްރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަަކަށް ރަށަށް ދެވެނީ އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައަޅާ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއްގައި 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނު މުއްދަތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހުއެވެ.

  އިމްރާން ވިދާޅުވީ، އަތޮޅު ތެރެއިން މީހުންނަށް މާލެއަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު އާދެވެން ބޭނުންވީ ނަމަވެސް، އެކަން ކުރަން ޖެހޭނީ ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ބަލި ނެތް ރަށަކަށް، މާލެއިންދާ ފަރާތްތަކުގެ ސަބަބުން ބަލި ފެތުރިދާނެތީ އެވެ.

  މިހާތަނަކަށް މާލޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި ރައްޔިތުން، އަނބުރާ ރަށަށް ދާން ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުސަތު ހުއްޓާލާފައެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޒާމުތަކުގެ ތެރެއިން ރަށަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް އެތައް ބަޔަކު ވަނީ އެކަމާއި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގިނައީ، އާމްދަނީ އަށް އައި ހީނަރުކަމާއި ގުޅިގެން ކުލި ނުދެއްކިގެން އަނބުރާ ރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައްޑޫސިޓީ މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

  އައްޑޫސިޓީ މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އައްޑޫސިޓީން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިއުލާނުގައިވާގޮތުން މިކަމަށް ...

  އުރީދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް އެލައިޑުން ލައިފް އިންޝުއަރެންސް ތައާރަފްކޮށްފި

  އުރީދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް އެލައިޑުން ލައިފް އިންޝުއަރެންސް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ރޭ ކުރިއަށްދިޔަ އެލައިޑްގެ ސްޕެޝަލް އިވެންޓް ...

  ތަށިބަރި ބަދަލު ކުރުމަކީ އެއްގެއިން އަނެއް ގެއަށް ބަލި ޓްރާންސްފާ ކުރުން: ޑރ. އަފްޒަލް

  އެއް ގެއިން އަނެއް ގެއަށް ތަށި ބަރި ގެންދަމުން ދާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށާއި އެއީ މި ދުވަސްކޮޅު ...

  ސުވާލު އުފެދުނު 12 ގޮނޑި އާއި މެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމްއިއްވައިފި

  ސުވާލު އުފެދި ގޮތެއް ނުނިންމި އޮތް ރައްޔިތުން މަޖްލީހުގެ 12 ގޮނޑި އާއި މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅާ އިއްޔެ ...

  ކޯވިޑް-19 : އައްޑުއަތޮޅުގެ މަގުތައްވެސް ޑިސްއިންފެކްޓްކުރަން ފަށައިފި

  ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކާ ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން އައްޑުއަތޮޅުގެ މަގުތައްވެސް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އައްޑުއަތޮޅުގެ   މަގުތައް ...

  ސުކޫލްތަކާއި ޔުނިވާސިޓީތައް ވެސް އިތުރު އެއް ހަފްތާއަށް ބަންދުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

  ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އަންނަ ހަފްތާގައިވެސް ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ...