އިޓަލިއަން ލީގު އަލުން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާތީވެ ޔުއެންޓާސްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗްގަލްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެނބުރި އިޓަލީގެ ޓިއުރިންއަށް ހިގައްޖެވެ.

  ކޮވިޑް 19 ގެ ނުރައްކާ އިޓަލީގައި މީގެކުރީން ބޮޑުވިނަމަވެސް މިހާރު އެގައުމުގެ ހާލަތު އަންނަނީ ރަގަޅުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ދާދިފަހުން އިޓަލީގެ ބޮޑުވަޒީރު ކޮންޓޭވަނީ އިޓަލީ މިހާރު ތައްޔާރުވަމުންދަނީ ފުރަބަންދަށް ލުއިތަކެއްދީ ފުޓްބޯޅަ އަލުން ފެށުމަށްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެެވެ. މިގޮތުން ކުޅުންތެރީން އެކަނި ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާއިރު މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުލަބްތަކަށް އެކީ ތަމްރީނުތައް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭނެކަމަށް އޭނާވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއަށްފަހު ސީޒަން ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ ހާލަތު އޮތްތޯ ބަލާނެކަމަށެވެ. އެއާއިއެކު ޔުއެންޓާސްއިން ވަނީ އެޓީމުގެ ބޭރުކުޅުންތެރީން އެބުރި ޓިއުރިންއަށް އައުމަށް އަންގާފައެވެ.

  ޕޯޗްގަލްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެނބުރި އިޓަލީގެ ޓިއުރިންއަށް ދިޔައިރު ޓިއުރިންގައި ތިބި ޔުއެންޓާސްގެ ކުޅުންތެރީން ދަނީ ކަރަންޓީން ފުރިހަމަ ކުރަމުންނެވެ.  އެހެންނަމަވެސް ރޮނާލްޑޯ އިޓަލީގައި ނެތުމުން  ޔުއެންޓާސް ޓީމާއެކު ރޮލާންޑޯއަކަށް ކަަރަންޓީން ވެފައެއް ނުވެއެވެ. ސަބަބަކީ އިޓަލީގެ ފުރަ ބަންދުގެ ހާލަތަށް ދިޔައިރު އޭނާހުރީ އޭނާގެ މަންމަ ބަލިވެގެން ޕޯޗްގަލްއަށް ގޮސްފައިކަމަށްވާތީއެވެ.  ހޯމަދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ރޮނާލްޑޯ އެނބުރި އިޓަލީގެ ޓިއުރިއަންއަށް ދިޔައިރު އޭނާ 14 ދުވަސްވަންދެން ކަރަންޓީން ކުރާނެއެވެ.

  އެހެންކަމުން ޔުއެންޓާސްއިން ހުރިހާ ކުޅުންތެރީން އެއްކޮށް ތަމްރީންތައް ފަށާއިރު ރޮނާލްޑޯއަށްވެސް ތަމްރީނުތަކުގައި  ބައިވެރިވެވޭނެކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

  އިޓަލިއަން ލީގު މުއްދަތެއްނެތްގޮތައް މެދުކަނޑާލާފައިވާއިރު މީގެ ކުރިން އިޓަލިއަން ލީގުގެ ހުރިހާ ކުލަބަކުންވަނީ ލީގު ފުރިހަމަކުރަން ރުހުން ދީފައެވެ. އަދި ދާދިފަހުން އިޓަލިއަން ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް ގްރެވީނާވަނީ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ލީގު ކެންސަލް ނުކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

  އިޓަލިއަން ލީގު އަލުންފަށަން ހުރިހާ ކުލަބަކުން ރުހުންދިންއިރު މެއިމަހުގެ 27 އާއި ޖޫންމަހުގެ ދޭކާއި ދެމެދު އިޓަލިއަން ލީގުގެ ކުޅުން އަލުންފަށަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

  މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ސްޕޯޓްސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގައި ނިންމި ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފިއެވެ. ސުޕްރީމް ...

  ކުޅުދުއްފުށީ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ނިމްސްއަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފި- މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

  ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލް (ނިމްސް) އާއި އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ޖެހުނު ...

  ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ، ދިވެހިން ކެރަލާއަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

  ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ދިވެހިން އިންޑިޔާގެ ކެރެލާއަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. ފޮރިން ...

  އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ ގަދަ ދިހައެއްގެ 10 ވަނާގައި ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރަކު ހިމެނިއްޖެ

  މިދިޔަ އަހަރު އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދައިގެން ގަދަ ދިހައެއްގެ 10 ވަނާގައި ސ. އަތޮޅު ...

  ރެއާލްމެޑްރިޑާއި ޖިރޯނާ ބައްދަލުކުރިމެޗްގެ ތެރެއިން

  ލަލީގާގައި ރޭ ރެއާލްމެޑްރިޑާއި ޖިރޯނާ ބައްދަލުކުރިމެޗް ޖިރޯނާ ލަނޑެއް ޖަހާ ކުރިހޯދާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރައި 4 ލަނޑު ޖަހައިގެން ...

  ކުށްވެރިއަކީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ ބަހަމުން ހިނގާ މަހުޖަނު – ރައީސް ނަޝީދު

  ރާއްޖެއަށް މިއަދު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ “ރިޝްވަތު ދޭ މަހުޖަނު” ކަމަށާއި އެކަން ހައްލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ...