ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު މެޗެއް ކުޅެން މަޝްވަރާކޮށްފި

  ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން އަލުން  ފެށޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ކުޑަވެފައިވާ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށަން ޖެހިއްޖެނަމަ ކޮންމެ ދެދުވަހަކުން މެޗެއް ކުޅެން ކުޅުންތެރީންގެ މެދުގައި ވޯޓްލާން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. މިގޮތައް މަޝްވަރާކުރީ ސްޕެނިޝްލީގު ކުޅުންތެރީންގެ ޔޫނިއަނާއެކު އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ނަމަވެސް ކުޅުންތެރީންގެ ވޯޓުން މިގޮތައް އެއްބަސްވިނަމަވެސް އެންމެ މުހިއްމީ ކުޅުންތެރީންގެ ހެޔޮހާލުގައި ތިބުންކަމަށް ކުޅުންތެރީންގެ ޔުނިއަނުންވަނީ ބުނެފައެވެ.

  9 މެޗް ބާކީ އޮތް ސްޕެނިޝް ލީގާއިމެދު ވަކި ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި  ކުޅުންތެރީންގެ ޔުނިއަނުންވަނީ ސްޕެއިންގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނާއެކުވެސް މަޝްވަރާކުރަން ހުށަހަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ބައްދަލުވުމާއި ބެހޭގޮތުން އެފެޑެރޭޝަނުން އަދި ވަކި ޖަވާބެއް ނުލިބެއެވެ.

  ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕްގެ ލީގުތައް ހުއްޓާލާފައިވާއިރު ލީގުތައް ފަށަން މަޝްވަރާފައިވަނީ މިމަހުގެ ފަހުކޮޅު ނޫނީ ޖޫންމަހުގެ ކުރީ ކޮޅުގައެވެ. ނަމަވެސް ލީގުތަކުގެ މިހާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ކުޅުންތެރީންނަށް ޗުއްޓީ ދިނުމަށްފަހު އޮގަސްޓްމަހު  އާސިޒަން ފަށާނެ ގޮތަކާއި މެދުގައެވެ. އަދި މިސީޒަން ކެންސަލްކުރަން ކްލަބްތަކުން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އެއީ ޕްރޮމޯޓްވާނެ ކްލަބްތަކާއި ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރާނެޓީމްތައް އަދި ޔަގީން ވެފައިނުވާތީއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު ނެޓްވޯކެއް އަތުލައިގެންފި

  މާލެ އާއި އިނގުރައިދޫގައި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު ނެޓްވޯކެއް އަތުލައިގެންފިއެވެ. ޑްރަގް އެންފޯރސް ޑިޕާޓްމެންޓު އެކްޓިންގ ...

  ހުވަދުއަތޮޅު 4 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯރ ވޮލީ ކޯޓު ގާއިމްކުރުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

  ހުވަދުއަތޮޅު 4 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯރ ވޮލީ ކޯޓު ގާއިމްކުރުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ހުވަދުއަތޮޅު 4 ރަށެއްގައި ...

  ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރެވޭނީ މޭޔަރުންނާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނަށް ޤާބިލް މީހުން އިންތިޚާބް ކޮށްގެން – އެލްޖީއޭ

  ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އަންނަ ބޮޑުބަދަލު ހެޔޮގޮތުގައި ތަންފީޒު ކުރެވިގެންދާނީ މޭޔަރާއި، ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް ރައީސުން އިންތިޙާބް ކުރުމުގައި ޤާބިލް ...

  ރައީސް ނަޝީދު މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަނީ

  ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާދަކުރައްވާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މަޖިލީސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާކަހަލަ ...

  ކޯވިޑް-19 : މާލެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަގްލާދޭޝް މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  މާލެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަގްލާދޭޝް މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މި މީހާއާއެކު މާލެއިން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ...

  ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ހުރި ގިނަ ކަންކަމަށް ލޭބަރ ޕާޓީން ތާޢީދުކޮށްފި

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އިއްޔެ ހުށަހެޅުއްވި ރިޔާސީ ބަޔާނަށް  މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ...