ދެ ސްކޫލެއް ސެޓެލައިޓް ސްކޫލްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

  ސެޓެލައިޓް ސްކޫލްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމްކުރާ ވ.ރަކީދޫ އާއި ވ.ތިނަދޫ ސްކޫލް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

  މިދެރަށުގެ ތެރެއިން ވ.ރަކީދޫ ސްކޫލް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2،892،480.66 (ދެމިލިއަން އަށްލައްކަ ނުވަދިހަ ދެހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ހަލާރީއަށް) ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެސްބްރޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. އަދި 1،340،681.81 ( އެއް މިލިއަން ތިންލައްކަ ސާޅީސް ހާސް ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެއް ރުފިޔާ އަށްޑިހަ އެއް ލާރިއަށް) ވ.ތިނަދޫ ސްކޫލް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ ސިލްވަރ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ.

  މިއެއްބަސްވުންތަކުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިއުކޭޝަން އަހުމަދު ރިޔާޒްއެވެ. އެސްބްރޯ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވި ޑިރެކްޓަރ ހަސަން މުހައްމަދު ތަވީލްއެވެ. ސިލްވަރ ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ މުހައްމަދު އަމީން އިބްރާހީމްއެވެ.

  މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭއިރު ސްކޫލް ނެތް ދެރަށް ކަމަށްވާ ވ.ރަކީދޫއާއި އެއަތޮޅު ތިނަދޫގައި ސެޓަލައިޓް ސްކޫލިން ޤާއިމްކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ.އައިޝަތު އަލީ މީގެ ކުރިންވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.
  މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސެޓަލައިޓް ސްކޫލިން މެދުވެރިން ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ރަށެއްގައި ދަރިވަރުން ހާޒިރުވެގެން ކިޔަވާނެ އިމާރާތެއް ހުންނާނެ ކަމަށާއި ކޮންމެ ގްރޭޑަކަށް ބޭނުންވާ މުދައްރިސުން ތިބޭނެކަމަށެވެ. މިގޮތަށް ކިޔަވައިދޭއިރު ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށްވެސް ބޭނުންވާނެ ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދެއްވާނެކަމަށާއި ދަރިވަރުންގެ އިތުރު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގައި އެހެނިހެން ސްލޫލްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން އިންޓަނެޓާއި ކޮމްޕިއުޓަރގެ ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށާއި ކިޔެވުމުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ތަޖުރިބާތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެހެން ސްކޫލްތަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ސެޓަލައިޓް ސްކޫލިން ޤާއިމްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު މީގެ ކުރިންވެސް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އާބާދީ މަދު ސްކޫލްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ވަރޗުއަލްކޮށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

  ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ސްކޫލް ނެތްއިރު ކުދިން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ކިޔަވައި ނުދެވޭ ސްކޫލްތައްވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އެ ދަރިވަރުން ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރަމުން އަންނަނީ އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް އެހެން ރަށެއްގެ ސްކޫލަކަށް ގޮސްގެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެރަށެއްގައިވެސް ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމް އެރަށަކުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އަންނަނީ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކޯވިޑްގެ ދުވަސްވަރުވެސް ވަނީ އޮންލައިންކޮށްނާއި ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދީފައެވެ.

  މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އިތުރު 6 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އިން ރަގަޅުވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 6 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖެއިން މިބަލި ޖެހުނު ...

  ބީއެމްއެލް މަނަދޫ ބްރާންޗްގެ ފުރާޅުން ބޮޑުބައެއް ވަޔާ އެއްލައިލައިފި

  މިއަދު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން މިދާ ވިއްސާރައިގައި ބާރުވަޔާއެކު އައި ކޮޅިގަނޑެއްގައި ނ.މަނަދޫގައި ހުންނަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މަނަދޫ ...

  ކޮވިޑް-19: ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1.6 މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް – މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 95000 އަށްވުރެ މައްޗަށް

  ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން  އިއްޔެ ނިޔަލަށް 1603073 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާއިރު ...

  ކޮމަންޑޫ މަގުމަތީގައި އުމުރުން ދުވަސްވީމީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

  ށ. ކޮމަންޑޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަގުމަތީގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ. މީޑީއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުންގެ ...

  ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މާސްކް އަޅަން އަންގައިފި

  މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި މާސްކް އަޅަން އެޗްޕީއޭއިން އިއުތިމާސްކޮށްފި . މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވިދާޅުވީ، މާލެ ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް : މަންތަރަ އާއި ހަބޭސްގެ ކުރިމަތިލުމުން ހަބޭސް ކުރި ހޯދައިފި

  ގައުމު އެފްސީން  އިންތިޒާމުކޮށްގެން މީދޫގައި  ބާއްވާ “ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ގްރޫޕް ޑީގައި ހިމެނޭ ޓީމްތަކުގެ ...