ދިރާގު ހޯމް ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

  ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ހޯމް ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ޑޭޓާގެ އަގުތައް ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

  ރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދޭ އިންޓަނެޓްގެ އަގުތަކަށް ސަރުކާރުން ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވައި، އެކަން އިއުލާންކުރީ މިދިޔަމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

  އިންޓަނެޓް އަގު ހެޔޮކުރުމަކީ ރައީސުލް ޖުމުހޫއްރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިޙުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދެކެވެ. މިވަޢުދު ފުއްދުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތަކެއް ކޮށްފައިވާއިރު، ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުން އަގަށާއި ފޯރުކޮށްދޭ ޙިދުމަތުގެ ސްޕީޑަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

  ރާއްޖޭގައި އިންޓަނެޓް ޙިދުމަތްދޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދިރާގުން މިހާރުވަނީ އެކުންފުނީގެ ޕެކޭޖްތަކުގެ މައުލޫމާތު އާއްމުންނާއި ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ދިރާގުން ވަނީ މިދިޔަމަހު ސަރުކާރުން އިޢުލާން ކުރި 3 ޕެކޭޖް ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕޯޓްފޯލިއޯގައި ހިމެނުމުގެ އިތުރުން، އެލަވަންސް ހުސްވީމަ ލިބޭ ސްޕީޑް ނުވަތަ “ސްޕީޑް އަފްޓަރ އެލަވަންސް” 300 ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ދަށް ޕެކޭޖްގައި 2 އެމް. ބީ. ޕީ. އެސް އަދި އެހެން ހުރިހާ ޕެކޭޖެއްގައި 5 އެމް. ބީ. ޕީ. އެސް އަށް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ.

  މިއާއެކު، ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޖިޓަލް ތަޖުރިބާ ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ދިރާގުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާއެކު، ހޯމް އިންޓަނެޓް ޕްކޭޖްތަކަށް މި އަންނަ ހެޔޮ ބަދަލު އަންނަމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ދިރާގުން ހާމަކުރެއެވެ.

  މި ގެނައި ހެޔޮ ބަދަލާއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ހަރަދަކާ ނުލައި ގިނަ ކަންތައްތައް އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރެއްވޭނެ ކަމަށާއި، އެގޮތުން، މިހާރު ކަސްޓަމަރުންނަށް 100 ޕަސަންޓާއި އާ ހަމައަށް އިތުރު ޑޭޓާ އެލަވަންސް ޕެކޭޖްތަކުން ލިބޭނެކަމަށް ދިރާގުން ހާމަކުރެއެވެ.

  އެހެން ކަމުން، ޑޭޓާގެ އަގުތައް މިހާރު ވަނީ %50 އާ ހަމައަށް ހެޔޮވެފައިއެވެ.
  ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތް ގެންގުޅުއްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޕްކޭޖްތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު ދިރާގު ވެބްސައިޓުގައިވާ “ޕެކޭޖް ޗެކަރ” އިން ބައްލާލެވޭނެއެވެ. https://bit.ly/3A9CHu4

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ގައިޑްލައިންއާއި ހިލާފުވާ ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހިއްޖެނަމަ ފަހަކަށް ނުޖެހޭނެ- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

  މާލެ ސަރަޙައްދު ފިޔަވައި އެހެން ސަރަޙައްދުތަކުގެ ގެސްޓްހައުސްތައް މިއަދު ހުޅުވަން ސާރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާކަމަށާއި، ގައިޑްލައިންއާއި ހިލާފުވާ ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ފިޔަވަޅު ...

  ރާއްޖޭގެ އަލުން ހުޅުވާލައި، ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ޖައްސައިފި

  ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު، މިއަދު ބޯޑަރު ހުޅުވާލައި ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ރާއްޖޭގެ މައި ...

  ދިރާގުން ގެލެކްސީ އެސް9 އާއި އެސް9 ޕްލަސް މާދަމާރޭ ނެރެނީ

  އެންމެ ފަހުގެ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9 ޕްލަސް ދިރާގުން މާދަމާ ރޭ ތައާރަފްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި ...

  އެސްޓީއޯއިން، ޑީސަލާ ޕެޓްރޯލުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

  ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން، އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލް ވިއްކާ އަގު ހެޔޮކުރަން އެކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ. އެސްޓީއޯއިން ބުނީ، ...

  ގެސްޓުހައުސްތައް ފަތުރުވެރިންނަށް ހުޅުވާލައިފި

  ރާއްޖޭގެ ގެސްޓުހައުސްތައް މިއަދު ފަތުރުވެރިންނަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާގުޅިގެން ކޮވިޑްގެ  ހާލަތަށް ބަލާ، މީހުން ...

  ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ އިންޖީނުތަކާއި ދޯނިތަކުގެ ޖޫރިމަނާ މަޢާފްކޮށްދެއްވައިފި

  ދިގު މުއްދަތުން އަގު އަދާކުރާގޮތަށް މަސްވެރިންނަށް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ އިންޖީނުތަކާއި ދޯނިތަކުގެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ...