ދިރާގު ފައިބާ ހިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ރައުޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

  ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުވާސަލާތާއި ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދިރާގުން، އެ ކުންފުނީގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ހިދުމަތަށް ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

  ދިރާގުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުން، މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ދިރާގު ފައިބާ ކަނެކްޝަންގެ ހިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަަކަށް ފައިބާ ގުޅައިދިނުމާއި ރައުޓާ ހިލޭ ދޫކޫރެވޭނެ އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް ދިރާގުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

  advertisement

  ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑަކީ ބްރޯޑްބޭންޑް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ އެވެ. ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ހިދުމަތަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެންމެ ގިނަ އެލަވަންސް އަދި އެންމެ މަތީ ސްޕީޑްގެ ޕެކޭޖްތައް ހިމެނޭ ހިދުމަތެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ދިރާގު ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ނެޓްވޯކަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފައިބާ ނެޓްވޯކެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ރާއްޖޭގެ ގޭބިސީގެ 75 އިންސައްތައަށް މި ހިދުމަތް ދިރާގުން ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައިއެވެ.

  ރާއްޖެއަށް މޯބައިލްގެ ހިދުމަތާއި އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ފުރަތަމަ ތައާރަފު ކުރި ކުންފުނި ދިރާގުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ހިދުމަތް ވީހާވެސް ފުޅާކޮށް ފުރިހަމަކޮށް ފޯރުކޮށްދިިނުމަށެވެ. މޯބައިލް ބްރޯޑް ބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ވެސް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށާއި ރިސޯޓުތަކަށްވެސް ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދެން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

  ހައި ސްޕީޑް ބްރޯޑްބޭންޑު އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ދިރާގުން އެޅި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެޅުމެވެ. އެގޮތުން ހއ އިން ފެށިގެން އައްޑުއާ ހަމައަށް ސަބްމެރިން ކޭބަލް ވިއުގަ ވަނީ ދަމާލެވިފައެވެ. ދިރާގުން މިހާރު އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް މުއާސަލާތް ކުރަމުން މިގެންދަނީ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުން އެންމެ ދެކުނަށް، ކަނޑުގެ އަޑިން ގުޅާލާފައިވާ 1253 ކިލޯމީޓަރުގެ ފައިބާ އޮޕްޓިކް ކޭބަލް ވިއުގައަކުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ނިންމައިފި

  ސިޓީ ކައުންސިލް ތަކުގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަބޮޑުކުރަން ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ. ސިޓީކައުންސިލްތަކުގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން މާލިއްޔަތު ...

  ކެބް އެމްވީގެ ހިދުމަތް އައްޑޫސިޓީ އަދި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

  “ކެބް އެމްވީ” ގެ ޚިދުމަތް އައްޑޫ ސިޓީއަށާއި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.  advertisement ކެބް އެމްވީ ޚިދުމަތަކީ “ފަހި ކެބް” ...

  މިދުއްވެނީ ރަށެއްގެ ފުއްޓަރު ގާތައް މަތީގައޭ ހީވާފަހަރުވެސް މަދެއްނޫން

  މީދޫގެ މަގުތަކުގެ ވާހަކައަކީ ދައްކާ ކޮޅުންލާނެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެތައް ބަޔަކު އެކިއެކި ހާޖަތްތައް ފުއްދުމަށް ދުވާލަކު އެތައް ...

  ނޭމާ ނުލިބިދެކަމަށް ބަލައި ސަންޗޯ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބާސާއިން ފަށައިފި

  ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުންއަންނަ ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ބްރެޒިލްގެ ނޭމާ ނުލިބިއްޖެނަމަ ބްރޯޝިއާ ޑޯޓްމަންޓަށް ކުޅެމުންއަންނަ އިންގްލެންޑް ސަންޗޯ ގަތުމަށް ...

  ވީއައިއޭގެ ޓާމިނަލް އަޅާ ބިންލާދިން ގްރޫޕު ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ބާރުގެ ދަށަށް؟!

  ރާއްޖޭގެ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޓާމިނަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ބިންލާދިން ގްރޫޕު، ސައުދީ ...

  ބިމާގުޅޭ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ދިނުމަށްއެދި ހަނިމާދޫގެ ތިން ޖަމިއްޔާގެ ސިޓީއެއް ރައީސަށް

  ހދ. ހަނިމާދޫ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުން 853،937 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ...