ޑެލިވަރީކުރުން މުޅިން ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ – ނަވީން

  ޑެލިވަރީ ކުރުން މުޅިން ހުއްޓާލައި، ހަމައެކަނި ވިޔަފާރިކުރަން ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ ދަށުން ބޭރަށް ނުކުމެވޭ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

  ފުލުހުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ރޭ ނޭޝަނަލް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

  މިބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން  އެސިސްޓެންޓް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އިސްމާއިލް ނަވީން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް19 ގެ ހާލަތު ބަދަލުވަމުން އަންނަ ގޮތަށް ބަލާއިރު  ޑެލިވަރީ ކުރުމުގައި ވެސް ގިނައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ ބިދޭސީން ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ޑެލިވަރީކުރަން ތިބޭ ގިނަ ބިދޭސީންނަކީ ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގައި ނިދާ، ކައިބޮއެ ހަދާ މީހުންކަން ނަވީން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ބިދޭސީންގެ ޑެލިވަރީގެ ކަންތައްތަކަށް އެހެން ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ނަވީން ވިދާޅުވިއެވެ.

  ” ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ނިންމަން ޖެހިދާނެ ޑެލިވަރީގެ ކަންތައްތައް މިހާރަށް ވުރެ ވަރަށް ބޮޑަށް ސްކޭލް ޑައުން ކޮށްފަ، ޝޮޕިން ޕާމިޓް ލިބުނީމަ ޝޮޕިން ޕާމިޓް އޮންނަ ފަރާތްތަކުން، އެ ގަޑީގައި އެއްޗެހި ބައްލަވައިގަންނަން ނިކުންނަ ގޮތައް ހަމަޖައްސަން ،” ނަވީން ވިދާޅުވިއެވެ.

  ނަވީން ވިދާޅުވީ ގެންނަންޖެހޭ  ބަދަލުތައް ގެންނާނީ ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރުވެސް ޑެލިވަރީ ނިޒާމު އިންތިޒާމް ކޮށްފައި ވަނީ، ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ކާބޯތަކެތި ދަތި ނުވެ ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމުގެ ބޭނުމުގައިކަމަށްވެސް ނަވީން ވިދާޅިވިއެވެ.

  “ހާލަތު ބަދަލުވާ ވަރަކުން، ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ފުލުހުން އަޅާނެ ”   ނަވީން ވިދާޅުވިއެވެ.

  ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މެދުގައި ބަލި ފެތުރެމުން އަންނާތީ ފުލުހުން ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ނަވީން ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެސް 800 އަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ 18 ތަނެއް ފުލުހުން މޮނިޓާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާ  ރާއްޖެއިން މިހާރު ކޮވިޑް19 އަށް 214 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ބިދޭސީންކަމަށްވެސް ނަވީން ވިދާޅުވިއެވެ.

  ރޭ ބޭއްވުނު ނޫސްވެރީންގެ ބައްދަލުވުމުގައި  ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވެސް ވަނީ ޑެލިވަރީގައި ހަރަކާތްތެރިިވާ މީހުންގެ ސިއްހީ ހާލަތު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވަރަށް ގާތުން މޮނިޓާ ކުރުމަށް، އެމީހުންނަށް ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފައެވެ.

  “ކޮންމެ ދުވަހަކު އެމީހުންގެ ސިއްހީ ހާލަތު ހުރީ ކިހިނެތްތޯ ބަލައި، ކިރިޔާވެސް އަލާމާތެއް ހުންނަ މީހެއް ވިއްޔާ ވަގުތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގަން ޖެހޭނެ،” އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ

  މަސްދަރު: ސަން

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައްޑޫގައި ހަދަން ނިންމާފައިވާ އިންޑިޔާގެ ކޮންސިއުލޭޓާއި ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ހިޔާލު

  ލިއުނީ: ޝަފީގު ހަސަން އައްޑޫގައި އިންޑިޔާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ހަދަން އިންޑިޔާ ކެބިނެޓުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން، ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މި ...

  ކޮވިޑް19 – ކުޅުދުއްފުށި: އޭޕްރީލް 1 ގެ ފަހުން ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހުން ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފި

  ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އޭފްރީލް 1 ވަނަ ދުވަހުންގެ ފަހުން ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން ...

  އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުދޫގެ ރަށްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުދޫ ...

  އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކެޕްޓަން މުޙައްމަދު ރާމިޒް ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

  އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކެޕްޓަން މުޙައްމަދު ރާމިޒް ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ކެޕްޓަން މުޙައްމަދު ...

  މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އެމިސްކިތްތަކުގައި އިމާމްވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު ( 03 އެޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...

  ރަށްރަށަށް ނުދެވި މާލޭގައި ތިބި މީހުން އަނބުރާ ފޮނުވުމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލު އާންމު ކޮށްފި

  މާލެ ސަރަޙައްދު ފުރަ ބަންދުގެ ޙާލަތަށް ގެނައުމާއި ގުޅިގެން އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް މާލެ އައިސް އެނބުރި ރަށަށް ނުދެވި ...