އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގ މެޗްތައް ކުޅުރުކޮށް ކުޅެން މަޝްވަރާކޮށް އަންނަމަހު ލީގު ފެށޭތޯ ބަލަނީ

  އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުމެޗްތައް ކުރުކޮށްކުޅެން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

  ޕްރިމިއާލީގުގެ މެޗްތައް އަންނަމަހު ފަށަން ކުލަބްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވެމުން އަންނައިރު ލީގު އަވަހަށް ނިންމުމުގެ ގޮތުން ގާތްގާތުގައި މެޗްތަކެއް ކުޅެން އަންނަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންނެވެ. އަދި މެޗެއްގެ ހާފެއްގައި 45 މިނިޓަށްވުރެ ކުރުކުރަންވެސް އަންނަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންނެވެ.

  ޕްރިމިއާލީގުގެ ކުޅުންތެރީންގެ ޔުނިއަންގެ  ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ގޯލްޑަން ޓެލާ ވިދާޅުވީ ލީގު ފަށާއިރު ހުރިހާގޮތަކުންވެސް ކުޅުންތެރީންގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި ގާތްގާތުގައި މެޗްތަކެއް ކުޅެގެން ކުޅުންތެރީންނަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަލެއް ލިބުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމަކަށް ވާތީވެ ކުޅުންތެރީންނަށް ރެސްޓް ދިނުމަށް ވަގުތުވެސް ބޭނުންވާކަމަށް ޓެލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  އެހެންކަމުން ކުރިއަށްހުރިމެޗްތަކުގެ ހާފެއް 45 މިނިޓަށްވުރެ ކުރުކޮށް ކުޅެން މަޝްވަރާކުރަނީ މިސަބަބާހުރެކަމަށް ޓެލާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހާފެއް ކުރު ކުރުމުގެ އިތުރުން މެޗެއްގައި ކުޅުންތެރީން ބަދަލުކުރާ އަދަދުވެސް އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  އަންނަމަހު ލީގުގެ ކުޅުން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު ޕްރިމިއާލީގުގެ ޑޮކްޓަރުންވަނީ މިދަނޑިވަޅުގައި ކުޅުން ފެށުމަކީ ނުރައްކާތެރިކަމެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ކުޅުންތެރީންނަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ނަފްސާނީގޮތުން ގިނަ އަސަރުތަކެއް ކުރާނޭކަމަށްވެސް ޑޮކްޓަރުން ބުނެއެވެ.

  މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ގައި ބޭނުންވާ މާސްކާއި ގައުން އަދި ސެނިޓައިޒާ ނެތް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ސަރުކާރުން ދޮގުކޮށްފި

  އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ގައި ބޭނުންވާ މާސްކާއި ގައުން އަދި ސެނިޓައިޒާ ނެތް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ސަރުކާރުން ...

  “އެއްލަކިން މަށަށް ލައިސަންސް” މިނަމުގައި ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

  ޑްރައިވިން ލައިސަންސް ނެގޭނެ ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައި  “އެއްލަކިން މަށަށް ލައިސަންސް” މިނަމުގައި ޓްރާންސްފޯޓް އޮތޯރިޓީ އާއި އިކޮނޮމިކް ...

  ރޮޒޭއަކީ ކޮންމެހެން ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އިންތިޚާބްކުރަންޖެހޭ ކުޅަދާނަ އަންހެން ބޭފުޅެއް- ރައީސް ނަޝީދު

  Advertisement ރޮޒޭއަކީ އަޅުގަޑުގެ ވަރަށްބޮޑު އިތުބާރާއެކީގައި އަޅުގަޑުމެން ކޮންމެހެން އެބޭފުޅާ ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އިންތިޚާބްކުރަންއެދޭ ކުޅަދާނަ އަންހެން ބޭފުޅެއްކަމަށް ...

  މައުމޫނާއި ފާރިސް އަދި ފަނޑިޔާރުންނާއި ކުރީގެ ސީޕީއަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ

  ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަލުން އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫނާއި ...

  މި މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން ތަފާތު ފެންނާނެ – ފެނަކަ

  ކަރަންޓްގެ އަގަށް ގެނައި ބަދަލު މި މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން ފެންނާނެކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ. މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ...

  ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހިތަދޫން ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އައްޑޫ ސިޓީން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ...