ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ފެންބޮޑު ނުވާވަރަށް ފެންބޮޑުވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްލިބިއްޖެ

  ރެއިންފެށިގެން މެދުކެނޑުމެއް ނެތި އައްޑުއަތޮޅަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ހުޅުދޫއާއި މީދޫއަށް  ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ބައެއް ގޭގެއަށް ފެންވަދެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެއްޖެ އެވެ.

  މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ 60  ގެއަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެން ވަދެ ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި ފަރުރީޗަރުތަކަށްވެސް ވަރަށްބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާއިރު ގޭބިސީތަކުގެ ނަރުދަމާގެ މައްސަލަ ޖެހި މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ނަރުދަމާގެ ޖަންކުޝަންތަކުގައި ވެސް މައްސަލަޖެހުނެވެ.

  ހުޅުދޫއާއި މީދުއަށް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރަމުންދިޔަ ވިއްސާރާގައި ގޭގެއަށް ވަދެފައިވާ ފެންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތާއި ފެންބޮޑުވިމަގުތަކުގައި ކާނު ކޮނެގެން މޫދަށް ފެންފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް  މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޕަބްލިކްވާކްސް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރަށް ރެޑްކްރެސެންޓްގެ މުވައްޒަފުންވެސް ކުރަމުންގޮސްފައިވެއެވެ.އަދި އާދަޔާއި ޚިލާފަށް މަގުމަތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަންތަކަށް ދިމާވި މައްސަލަވެސް ފެނަކައި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކޮށްގެން މިހާރުވަނީ ހައްލުކޮށްފައެވެ.

  މިއީ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި މިހާ ބޮޑަށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވި ފަހަރެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރާނެއް މީހެއް ކަނޑައަޅާނީ އީޔޫ އަކުން ނޫން: މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

  ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހޯދުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ގޮސް ސަލާން ޖަހަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި މި ގައުމުގެ ވެރިކަން ހޯދުމަށް ...

  މީދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ޝޫޒާ

  އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި  ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އައްޑޫސިޓީ މީދޫދާއިރާއިން ވާދަކުރާނެ ބޭފުޅަކަށް  އާއިޝަތު ޝޫޖާ ހޮވިއްޖެވެ ޝޫޒާ މީދޫދާއިރާގެ ...

  ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި މާލެއިން އަތޮޅުތެރެއަށް ދަތުރުކުރެވޭ އުސޫލްތައް އާއްމުކޮށްފި

  ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް މާލެ ސަރަޙައްދުން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އުސޫލްތައް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، އެޗްޕީއޭއިން އާއްމުކޮށްފިއެވެ. މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ...

  ސަރުކާރަށާ ޕާޓީއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަކީ ބޭކާރު މަސައްކަތްތަކެއް – ޝުކުރީ

  ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާއި ޕާޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަކީ ގެއްލުން ލިބުނު ބޭކާރު  ކަންތައްތަކެއްކަމަށާ އެކަން ތަޖުރިބާ ކުރެވި އަދި ...

  ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރަނީ އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި

  މާލޭ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ދަތުރު ދިއުމަށް މާލެއާ ކައިރިން ޚާއްޞަ ކުރައްވާފައިވާ ރަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ...

  ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 އޮތްތޯ ބަލަން 100 ސާމްޕަލް ނަގަނީ

  ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 އޮތްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ޓެސްޓް ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮވިޑް “ރެޕިޑް ...