ހިތަދޫއާއި ފޭދޫ ގަދަ ހިފުމަކަށް

  މިހާރު މީދޫގައި ހިގަމުންދާ 20 އަހަރުން ދަށުގެ އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅެވޭ މެޗަކީ ގަދަ ހިފުމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ މެޗެވެ. އެއީ  3 މެޗުން 6 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފޭދޫޓީމާއި 3 މެޗުން 6 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ހިތަދޫއެފްސީ  ބައްދަލު ކުރާ މިމެޗަކީ މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލުން  ޖާގައެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ދެޓީމަށްވެސް ވަރަށް މުހިއްމު މެޗަކަށް ވާތީއެވެ.

  މިމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާ ހިތަދޫޓީމަށާ ފޭދޫޓީމަށް މިމެޗް ނުހިމަނައި ބާކީ 1 މެޗު އެބައޮތެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދުގެ މެޗު ކާމިޔާބުކުރާ ޓީމަކަށް ފައިނަލްގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ތަނަވަސް ވެގެންދާނެއެވެ.

  ވީމާ މިއަދުގެ މިމެޗަކީ  ފޯރި ގަދަވާނޭ މެޗަކަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

  މިއަދުގެ މެޗުން ފޭދޫޓީމް މޮޅުވެއްޖެނަމަ އެޓީމަށް ލިބޭނީ 9 ޕޮއިންޓެވެ. މިއަދުގެ މެޗުން ހިތަދޫޓީމު މޮޅުވިއަސް އެޓީމަށްވެސް ލިބޭނީ 9 ޕޮއިންޓެވެ.

  މިއަދުގެ މެޗުން ހިތަދޫޓީމް މޮޅުވެއްޖެ ނަމަ އެޓީމަށް ފައިނަލްގެ ފުރުސަތު ގާތްގަޑަކަށް ޔަގީންވީއެވެ. އެއީ  ދެން އެޓީމަށް އޮތްމެޗަކީ ހިތަދޫ ޖޫނިއާސްއާއި ބައްދަލުކުރާމެޗުކަމަށް ވެފައި އެމެޗުން ހިތަދޫޓީމް މޮޅުވާނެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވޭތީއެވެ. އެމެޗުން ހިތަދޫޓީމް މޮޅުވެއްޖެނަމަ އެޓީމަށް 12 ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ.

  ފޭދޫޓީމަށް ދެން އޮތްމެޗަކީ މަރަދޫ ޓީމާ ބައްދަލުކުރާމެޗެވެ. މަރަދޫޓީމަށް 4 މެޗުކުޅެގެން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވަނީ 10 ޕޮއިންޓެވެ. މިއަދު ގެ މެޗުން ފޭދޫޓީމް ބަލިވެ ފޭދޫއާއި މަރަދޫ ބައްދަލުކުރާ މެޗުން މަރަދޫޓީމް އެއްވަރުވެ ނުވަތަ މޮޅުވިޔަސް ފައިނަލަށް ހޮވޭނީ މަރަދޫޓީމެވެ. އެއީ އެމެޗް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ މަރަދޫޓީމަށް 11 ޕޮއިންޓް ލިބޭނެތީއެވެ. އަދި އެޓީމް މޮޅުވެއްޖެނަމަ 13 ޕޮއިންޓް ލިބޭނެތީއެވެ.

  މިއަދުގެ މެޗުން ފޭދޫ މޮޅުވެ އަދި މަރަދޫޓީމާ ބައްދަލުކުރާ މެޗުން ފޭދޫ މޮޅުވެއްޖެނަމަ އެޓީމަށްވެސް 12 ޕޮއިންޓް ލިބިގެން  ފައިނަލްގެ ފުރުސަތު ލިބެން އެބައޮތެވެ.

  ހިތަދޫޓީމް- ފޮޓޯ: ލުބުނާ މަޖީދު މުޚްތާރުމިއަދުގެ މެޗް އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެނަމަ މަރަދޫ އަދި ފޭދޫ އަދި މީދޫޓީމަށްވެސް ފައިނަލްގެ ފުރުސަތު ލިބެން އެބައޮތެވެ. އެކަމަކު އެއީ ކުރިއަށްހުރި މެޗްތަކުގެ ނަތީޖާ ނިކުންނަ ގޮތަކުންނެވެ.

  6 ޓީމް ވާދަކުރާ މިމުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކޮންމެ ޓީމެއް ކޮންމެ ޓީމަކާ އެއްފަހަރު ބައްދަލު ކުރުމަށްފަހު ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެންމެ މޮޅުވާ ދެޓީމް ފައިނަލަށް ހޮވޭ ގޮތަށެވެ.

  މިގޮތުން މިމުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް ކުޅެވުނު މެޗްތަކުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު 3 މެޗުން ފޭދޫޓީމަށްލިބިފައިވަނީ 6 ޕޮއިންޓެވެ. ހިތަދޫ އެފްސީ އަށް 3 މެޗުން  6 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު މަރަދޫ ޓީމަށް 4 މެޗުން 10 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.  މީދޫޓީމަށް 4 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 7 ޕޮއިންޓެވެ.

  އައްޑޫގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަ ދެ ބާރު ކަމަށްވާ ފޭދޫއާއި ހިތަދޫ  ގަދަ ހިފުމަކަށް ނުކުންނަ މިމެޗްގެ ކުޅުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ކެޑޭޓް ކޭމްޕު ނިންމާލައިފި

  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ 3 ވަނަ ކެޑޭޓް ކޭމްޕު ނިމި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގައި ...

  ފުވައްމުލަކު ވޮލީޓީމެއް މީދޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

    ފުވައްމުލަކު ވޮލީޓީމެއް މިއަދު މީދުއަށް  ޒިޔާރަތްކޮށްފި އެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހު 4:30 ހާއިރު ފުވައްމުލަކު  ވޮލީޓީމް މީދޫއަށް ...

  ކޮވިޑު-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު ރާއްޖެއިން ނިޔާވެއްޖެ

  ކޮވިޑު-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު ރާއްޖެއިން ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްވަމުން ...

  “ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ”

  އައްޑޫސިޓީގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް މޭޔަރ އަބްދުﷲ ޞާދިޤް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މޭޔަރ މިހެން ވިދާޅުވީ ...

  ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ފެނިގެން ދިޔައީ ކަޅުތުއްކަލާގެ ރިވެތި އުޞޫލު – ޝިފާޤު މުފީދު

  ދިވެހި ރަސްކަމުގެ ތާރީޚުގައި ޤައުމަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވި ކަޅުތުއްކަލާގެ ފަރާތްޕުޅުން ފެނިގެންދިޔަ ހިތްވަރުގަދަ ...

  ޔޫތުޗެލެންޖެ 2020- ގުސީއާއި ރައްޔުގެ ހެޓްރިކާއެކު ބޮޑު ތަފާތަކުން އެފްސީ އަމީގޯ މޮޅުވެއްޖެ

  ގުސީއާއި ރައްޔުގެ ހެޓްރިކާއެކު މީދޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅެވުނު މެޗްގައި ވަރުގަދަ ...