ފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅިބެއްލެވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަ ފެރީ ދަތުރެއް

  އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ދާއިރާގެ މަރަދޫފޭދޫ އައިލެންޑް ވޮއިސް އޮފް ޔޫތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މަރަދޫފޭދޫ އަވަށުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ  ” އައިވީ މިކްސްޑް ވޮލީ މުބާރާތުގެ  ” ފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުން ބެއްލެވުމަށާ ފައިނަލްގައި ކުޅޭ މީދޫޓީމަށް ސަޕޯޓްކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުން ފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޗޭނު ޖަމްއިއްޔާއިން އެސްޓީއެލްއާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން މާދަމާ ( 1 ޑިސެމަބަރ 2020 ވާ އަންގާރަދުވަހު ) 15:00 އިން ހުޅުމީދޫން ފުރާގޮތައް ފެރީ ދޯނީގެ ދަތުރު މިހާރުވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.  އަދި މެޗް ނިމިގެން 19:00 އިން ފޭދުން ފުރާގޮތައް ފެރީ ދޯނީގެ ދަތުރު މިހާރުވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

  ވީމާ މާދަމާ ކުޅެވޭ ފައިނަލްމެޗް ބެއްލެވުމަށާ މީދޫޓީމަށް ސަޕޯޓް ކުރައްވަން ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުން ފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް އެލްޓީއެލްގެ ގަވާއިދު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން ދޯނި ފެރީގެ ޓިކެޓް ނަންގަވައިގެން މަރަދޫފޭދުއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރުމިވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެހެންކަމާއެކު މީދޫޓީމްގެ ކުޅުންތެރީންގެ އެދުމަކީ މާދަމާ ކުޅެވޭ ފައިނަލްމެޗް ބެއްލެވުމަށާ މީދޫޓީމަށް ސަޕޯޓް ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންދެއްވެން ތިއްބެވި ވީހާވެސް ގިނަބޭފުޅުން ވަޑައިގެން މީދޫޓީމަށް ސަޕޯޓްކޮށްދެއްވުމެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އެގްރޯނެޓްގެ ސްޓާޓްއަޕް ޕެކޭޖްގެ ދަށުން ދަނޑުވެރިންނަށް ތަކެތި ދޫކުރަން ފަށައިފި

  އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނުން ދަނޑުވެރިންނަށް ދޫކުރާ “ސްޓާޓް އަޕް” ޕެކޭޖްގެ ދަށުން ދަނޑުވެރިންނަށް ތަކެތި ދޫކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެގްރޯ ...

  އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާނެ ބޭފުޅަކަށް ނިޒާރު ހޮވިއްޖެ

  އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި  ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރާނެ ބޭފުޅަކަށް  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މަޖިލިސް ...

  ހުޅުދޫ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ބޭއްވޭނެ

  އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫގައި ގާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ...

  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕެރޭޑް މީދޫގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ބާއްވައިފި

  މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މީދޫ ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ކެޑޭޓްކޯ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މީދޫގެ ބޮޑެތި ...

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ދެމަޤާމަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ޗީފް އޮފް ސްޓާފްގެ މަގާމަށާއި މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސްގެ މަޤާމަށް ...

  ކުރިއަށް އޮތް 48 ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި ރާއްޖެ އަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ

  ރާއްޖޭގެ އިރުން، ސްރީލަންކާގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑެއް މަޑުމަޑުން ހުޅަނގަށް ޖެހެމުންދާކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމުގައި ރާއްޖޭގެ މޫސުމާއި ...