ފުރަބަންދަށް ލުއި ދިނަސް ސްކޫލުތައް ނުހުޅުވާނެ އަދި އާންމު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށްވެސް ހުއްދައެއް ނުދޭނެ

  މާލެ ސަރަޙައްދު އިތުރު 2 ހަފްތާއަށް ފުރަބަންދުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައި ގިނަ ލުއިތަކެއްދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

  މި ލުއިތަކުގެ ތަފްސީލް ދެއްވަމުން ހެލްތު މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ މާދަމާއިން ފެށިގެން ފުރަބަންދަށް ލުއި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ހުއްދައާއި އެކު ގޭބިސީއަކުން ބޭރަށް ނުމެވޭ އަދާދާއި ވަގުތު އިތުރުކުރެވިގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި ލުއި ދިންނަމަވެސް އާންމު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ހުޅުވާ ނުލުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށާއި މީގެ އިތުރުން މި ފިޔަވަހީގައި ސްކޫލުތައްވެސް ނުހުޅުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

  ފުރަބަންދަށް ލުއި ދޭ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ގޭބިސީއަކުން ބޭރަށް ނުކުންނަ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމާއި އެކު ނުކުމެވޭ ޒޯންތައްވެސް އިތުރުވެގެން ދާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ސުޕަރމާކެޓްތަކާއި ކަންމަތީ ފިހާރަތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ އެއްޗެހި ވިއްކާ ތަންތަން ހުޅުވިގެންދާކެމަށްވެސް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

  މި ނިންމުމާއި އެކު ޖޫން މަހުގެ 11ގެ ނިޔަލަށް މާލެ ސަރަހައްދު އޮންނާނީ މި ލުއިތަކާއެކު ފުރަބަންދުގައެވެ. މީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރާ 5ވަނަ ފަހަރެވެ. ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ސަރަހައްދު ފުރަބަންދުކުރުމަށް ފުރަތަމަ ނިންމީ މާލެއިން މިބަލީގެ މީހަކު ފެނުނު ދުވަހުއެވެ. އެއީ މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހުގެ 15ވަނަ ދުވަހެވެ. އެދުވަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާލެ ސަރަހައްދު ފުރަ ބަންދުކުރީ 24 ގަޑިއިރަށެވެ. އަދި ޖެހިގެން އައި ދުވަހުވެސް އިތުރު ސައުވީސް ގަޑިއިރަށް މާލެ ފުރަބަންދުކުރުމަށްފަހު 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މާލެ ސަރަހައްދު ފުރަބަންދުކުރީ އޭޕްރިލް މަހުގެ 17 ވަނަދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

  އެ މުއްދަތު ހަމަވުމާއެކު މިމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިތުރު 14 ދުވަހަށް އަނެއްކާވެސް ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރިއެވެ. 14 އިނެ ފެށިގެން މިމަހުގެ 28 ގެ ނިޔަލަށް ކޮށްފައިވާ ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތު މާދަމާ ހަމަވާއިރު އެމުއްދަތު މިހާރުވަނީ އަންނަ މަހުގެ 11އަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

  މާލެ ސަރަހައްދު ފުރަބަންދުގައި އޮންނަތާ މިއަދަށް މީ 43 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޯވިޑް-19 ފެތުރޭ ޙާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް ފެންނަ ހާލަތުގައި މާލޭ ސަރަހައްދުގައި މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ އުޅުމާއި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުން މަނާކުރަން އެންގި އެންގުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ނިންމި ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެނެސް ގިނަ ލުއިތަކެއް ދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

  ކޯވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން އޮންނަ މިންވަރަށް ބަލައި ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލައިގެން، ލުއިތައް ދިނުމަށް ނިންމާފާއިވާއިރު، މިފަހަރުދޭ ލުއިތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްފަހަރާ ކޮންމެ ގެއަކުންވެސް 3 މީހަކަށް ބޭރަށް ނުކުމެވޭ ގޮތްވަނީ ހަދާފައެވެ. އަދި މި ހުއްދައިގެން ދަށުން މާލޭގެ ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައިވެސް އުޅުމުގެ ފުރުސަތު 2 ގަޑިއިރަށް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ބޭރަށް ނިކުމުގެ އުޅުމުގައި ނަގާ ހުއްދަ ހޯދުމަށްވެސް ބަދަލު ގެނެސް ލުއިގޮތަކަށް ހުއްދަ ނެގޭނެ ގޮތްތަކެއްވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. ކުރިން ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ދަށުން ނިކުމެ އުޅުވޭނީ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ވަކި ޒޯނެއްގައި 1 ގަޑިއިރަށެވެ.

  މި ބަލީގެ ނުރައްކާ މިހާރު އެންމެ ބޮޑީ ގޭބިސީތަކަށްކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ވިިދާޅުވެއެވެ. މިގޮތުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ތޮއްޖެހިގެން އުޅުނު ތަންތަނުގައި މި ބަލި ފެތުރުމަށްފަހު ދެން މި ބަލި ފެތުރިގެން ދާނީ ގޭބިސީތަކުގައިކަމަށާއި އެކަމަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު، އަދި މިހާރު ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕާއެކު މަސައްކަތްކުރައްވާ ޑރ.ޝީނާ މޫސާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

  ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނެތި ލޮކްޑައުން ލުއިކޮށްފިނަމަ ދެވަނަ ޕީކެއް އަންނާނެކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާއިން ލަފާކޮށްފައިވުމުން، ރާއްޖެއިން ފުރަބަންދު ލުއިކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ނުރައްކާ އެންމެ ކުޑަވާނެ ޙާލަތަށް ބަލައިގެންކަމަށް ނޭޝަނަލް އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ފުރަބަންދު އުވާލި ބައެއް ޤައުމުތަކުން ބަލި އަނެއްކާ ފެނި އަލުން ފުރަބަންދަށް ގޮސްފައިވަނީ، ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނެތި ފުރަބަންދުގެ ޙާލަތު މާއަވަހަށް ލުއިކުރުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ.

  ރާއްޖެއިން މި ދަނޑިވަޅުގައި ފުރަބަންދަށް ލުއި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ރާއްޖެއިން އާންމު ޙާލަތަކަށް ދިއުމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ މަގުކަމަށް ފެންނާތީކަމަށް ޓެގްޓީމުންވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިހާރު ކުރެވުނު މަސައްކަތުން މިހާރު ފެންނަނީ މިބަލީގެ ބޭސްލައިންގައި ފެންނާނެވަރުގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތައްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށްވެސް އެޓީމުންވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ގިނަ ލުއިތަކެއް މިހަތަނަށްވެސް ވަނީ ދީފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ 7 ރަށެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާއި، ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ހުއްދަ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. އަދި މިނޫންވެސް ގިނަ ހުއްދަތަކެއް އެރަށްތަކުގައި ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޔޫރޯ އަންޑަރ ޓުވެންޓީވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ޖަރުމަން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

  ޔޫރޯ އަންޑަރ ޓުވެންޓީވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖަރުމަނުޓީމް ހޯދައިފިއެވެ. ޖަރުމަނުޓީމުން މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރޭ ކުޅެވުނު ...

  އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ބައިވެރިވާނަން، ކެޕްޕެއިން މެނޭޖަރަކީ މެމްބަރު އަސްލަމް – ނަޝީދު

  ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގައި ކުރިމަތިލުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ބައިވެރިވާނެކަމަށާއި، ކެމްޕެއިން މެނޭޖަރަކީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ...

  ޓޫސްޕޫން ކެފޭ މާދަމާ ހުޅުވަނީ

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫގައި އަލަށް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ” ޓޫސްޕޫން” ކެފޭ ގެ ފޮޓޯތަކެއް ...

  ސޭވް އައްޑޫ ކެމްޕޭނުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވަނީ

  އައްޑޫގައި އިންޑިޔާ ކޮންސިއުލޭޓެއް ޤާއިމުކުރާތީ އެކަމުގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ “ސޭވް އައްޑޫ” ...

  ތޮއްޔިބު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް

  ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބު ޝަހީމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަގާމް ދެއްވައިފިއެވެ. ތޮއްޔިބަކީ ކުރީގެ ...

  ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 45 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  އިތުރު 45 މީހުން ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ރާއްޖޭގައި މި ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 835 އަށްއަރައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ...