ގައުމީ ޓާސްކް ފޯސްއެއް އުފައްދެވުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

  ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެ، އާންމު ހާލަތަށް ރުޖޫއަވުމަށާއި އިގްތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ހާލަތު އާރާސްތު ކުރުމަށް ގައުމީ ޓާސްކް ފޯސްއެއް އުފެއްދެވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ނިންމަވައިފިއެވެ.

  ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން “ނެޝަނަލް ޓާސްކް ފޯސް އޮން ރެސިލިއަންސް ބިލްޑިންގް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ” ގެ ނަމުގައި ޓާސްކްފޯސް އެއް އުފެއްދެވުމަށް، އޭޕްރިލް 13 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

  އެގޮތުން ޓާސްކް ފޯހުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ހާލަތުން އިގްތިސާދީ އަވަސް ރިކަވަރީ އަކަށް ވާސިލުވާއި ދުވެލި އާރާސްތުކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއްގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ހިޔާލާ، މަޝްވަރާގެ މަތިން، ކުރާނެ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުންކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެ އެވެ.

  ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މި ބަލި ރާއްޖޭގައި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މަޑުޖެހުމާއެކު ވިޔަފާރިތަކަށާއި އަދި އާންމު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމާ އާމްދަނީއަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ދަތިތަކަށް ޓާސްކް ފޯސް އުފެއްދުމުން ހައްލު ލިބިގެންދާނެކަމަށާއި މި ދަތިތަކާ ގުޅިގެން އިޖްތިމާއީ ގޮތުން ދިމާވަމުންދާ އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އަތުވެދާނެ އެކި އެކި މައްސަލަތަކަށް ފާރަވެރި ވެވޭނެކަމަށް ވެސް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރަށު މީހަކަށްވެގެން ނުވަތަ އާއިލާ މީހަކަށްވެގެންް ވޯޓްދިނީމާ މިކަމެއް ނުވާނެ- ރައީސް ނަޝީދު

  ރަށު މީހަކަށް ވެގެން ވަކި އެމީހަކަށް ވޯޓް ދޭން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ވޯޓް ދޭން ވަނީ ވަރަށް ވިސްނާފަކަމަށް ...

  މިއަދު ކޮވިޑަށް ފައްސިވީ 318 މީހުން!

  ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން މިއަދު އިތުރު 318 މީހުން ފައްސި ވެއްޖެއެވެ. އަދި 128 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅު ...

  އަސްރާ ނޭވާލަނީ އޮކްސިޖަން ޓޭންކެއްގެ އެހީގައި، ހިތާއި ފުއްޕާމޭވެސް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ

  ދުނިޔެވީ ހަޔާތަކީ އެކި އިމްތިހާނުތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ވަގުތީ މަންޒިލެކެވެ.  އެކި އިންސާނުންނަށް ދިމާވާނީ އެކި އިމްތިހާނުތަކެވެ. އެކި ...

  އަދީބް އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

  ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އަނބުރާ ...

  ކެބް އެމްވީގެ ހިދުމަތް އައްޑޫސިޓީ އަދި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

  “ކެބް އެމްވީ” ގެ ޚިދުމަތް އައްޑޫ ސިޓީއަށާއި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.  advertisement ކެބް އެމްވީ ޚިދުމަތަކީ “ފަހި ކެބް” ...

  ނޮވެމްބަރު 3 ގައި އިންޑިޔާއިން އެހީވިއިރު އޮތްފަދަ ޙާލަތެއް ރާއްޖެއަކު ނެތް – މެނޮން

  ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ދިވެހިންގެ ބަޔަކު ސްރީ ލަންކާގެ ޕްލޯޓް ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިންނާ އެކު ރާއްޖެއަށް އަރައި ...