ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް – މިރޭ ވަރުގަދަ މެޗްތަކެއް –

  މީދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް  މުބާރާތުގައި މިރޭ ވަރުގަދަމެޗްތަކެއް ކުޅެވޭނެއެވެ.

  މިގޮތުން ކުޅެވޭ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއްމެޗަކީ ގްރޫޕް ޑީގައި ހމެނޭ  ފޭދޫ ހަބޭސްއާއި ހުޅުދޫ އެފްސީ މަންތަރަ ބައްދަލުކުރާެމެޗެވެ.

  އައްޑުތޮޅުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްސަލްއާއި ސްޓްރީޓް ފުޓްބޯޅައިގެ މަޝްހޫރު މޫނުތައް މިމެޗުން ފެނިގެންދާނެއެވެ.

  މިރޭ 9:30 ގައި ކުޅެވޭ މިމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާ ހަބޭސް މިމުބާރާތުގައި ކުރީން ކުޅުނު މެޗްގައި ފޭދޫ ކްރައުސްއާއި ބައްދަލުކޮށް 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އެއްވަރުވެގެން ނިމުނުކަމުގައިވިޔަސް އެމެޗްގައިވެސް ހަބޭސްގެ ކުޅުންތެރީންގެ ފަރާތުން ތަފާތު މޮޅުކުޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

  މިމެޗްގައި ދެންވާދަކުރާ އެފްސީ މަންތަރައަށް ބަލާއިރު އެޓީމުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރީންނަކީވެސް މިމުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު މެޗްތަކުން ފެނުނު ކުޅުންތެރީންގެ ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު އެންމެ ހުނަރުވެ އަދި ފިޒިކަލީގޮތުން އެންމެ ވަރުގަދަ ކުޅުންތެރީން ހިމެނޭ އެއްޓީމެވެ.

  މަންތަރަ މިމުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަމެޗްގައި ހިތަދޫ ޒެފިޔާއާއި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނުމެޗް ނިމިގެންގޮސްފައިވަނީ 2 ލަނޑު 2 ލަނޑުން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

   އެފްސީ އުސްގަޑަ އަދި ގަބުރު އެފްސީ

  މިރޭ 10:30 ގައި ކުޅެވޭ ގްރޫޕް ބީގެ މިމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާ މަރަދޫ ގަބުރު އެފްސީއަށް ބަލާއިރު އެޓީމަކީ މިމުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ރީތި އަދި އެންމެ އަވަސް ކުޅުމެއް ކުޅުނު ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރީންތަކެއް ހިމެނިފައިވާ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ޓީމެވެ.

  މިގޮތުން އެޓީމު މިމުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ކުޅުނުމެޗް ނޮރިންމަ އެފްސީއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެ ފަސޭހަކަމާއެކު 3 ލަނޑު 0 ލަނޑުންވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

  މިމެޗްގައި ވާދަކުރާ ހިތަދޫ އެފްސީ އުސްގަޑަޓީމަކީވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހުނަރުވެރި މޮޅު ތަޖުރިބާކާރު  ކުޅުންތެރީން ހިމެނޭޓީމެކެވެ. މިޓީމް މިމުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަމެޗްގައި ފޭދޫ ކަޅަބެންޗާއާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުން 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އެމްއެންޑީއެފްގެ ސްކްރީންގައި ފަލަސްތީނުގެ ދިދަ

  އެމްއެންޑީއެފް ގެ ހެޑްކްއާޓަރ، ބަންޑާރަކޮށީގައި ހުންނަ ބޮޑު ސްރީންގައި ފަލަސްތީންގެ ބޮޑު ދިދަ އަޅުވައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުގެ ބޮޑު ސްކްރީންގައި ފަލަސްތީނުގެ ...

  ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ހުރި ގިނަ ކަންކަމަށް ލޭބަރ ޕާޓީން ތާޢީދުކޮށްފި

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އިއްޔެ ހުށަހެޅުއްވި ރިޔާސީ ބަޔާނަށް  މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ...

  ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި މާލެއިން އަތޮޅުތެރެއަށް ދަތުރުކުރެވޭ އުސޫލްތައް އާއްމުކޮށްފި

  ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް މާލެ ސަރަޙައްދުން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އުސޫލްތައް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، އެޗްޕީއޭއިން އާއްމުކޮށްފިއެވެ. މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ...

  ވަކި ރަށަކަށް ނިސްބަތްވުމަކީ މޮޅުކަމެއް އަދި ދެރަކަމެއްވެސް ނޫން: އުގެއިލް

    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި ރަށަކަށް ނިސްބަތްވުމަކީ މޮޅުކަމެއް އަދި ދެރަކަމެއް ނޫންކަމަށް މަޝްހޫރު ޕްރޮފެސަރ ހަސަން އުގެއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...

  ހުރިހާ ރަށެއްގައި މާސްކުއެޅުން މިހާރުވެސް މަޖުބޫރު: އެޗްޕީއޭ

  ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށް އެންގި އެންގުން ...

  “ބެސްޓް ޕްރެޒިޑެންޓް” ލިސްޓުގެ ނުވަ ވަނައިގާ ރައީސް ޔާމީން

  އޮސްޓްރިއާގެ ރިސަރޗް ފާރމްއެއްކަމަށްވާ “ސްޓެޓިސްޓިކާ އިންކް” އިން އެކުލަވާލި “ބެސްޓް ޕްރެޒިޑެންޓް” ލިސްޓުގެ ނުވަ ވަނައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ...