ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ މަޤާމުން ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމައިފި

  advertisement

  ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމައިފިއެވެ.

  ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް މަޤާމުގައި އިތުރަށް ހުންނަވަން ފެނިވަޑައި ގަންނަވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން މިއަދު ނިންމާފައިވަނީ މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި 45 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

  އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވާއިރު، މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ކުއްލި މައްސަލައިގެ ބަހުސްގައިވެސް މެމްބަރުން ވަނީ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި މެމްބަރުންވަނީ ޝިދާތާ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައިފިނަމަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގައި މަޤާމުން ވަކިކުރުނާކެމަށްވެސް މެމްބަރުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

  ޤާނޫނު އަސާސީގެ 101 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ދިހަ މެންބަރުން، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިދާނެކަމަށެވެ.

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ފެށުމުގެ 14 ދުވަސް ކުރިން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ އެ މެންބަރަކަށް އެކަން އަންގަންވާނެކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެ ބަހުސްގައި އަނގަބަހުންނާއި ލިޔުމުން އޭނާގެ ދިފާޢުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު އެ ވަޒީރަކަށް ލިބިގެންވާނެކަމަށެވެ.

  ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ، މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު، އެ މެންބަރެއްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ހުށަހެޅުމަށް ލިބިއްޖެނަމައެވެ.

  ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ފަށާފައިވާއިރު، ޝީދާރާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވެއްދިކަމެއް އަދި އެޕާޓީން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރެއާލްގެ ކޯޗަކަށް ންޗެލޮޓީ

  އެވަޓަން ދޫކޮށްލައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗްކަމާ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ހަވާލްވެއްޖެވެ. އަންޗެލޮޓީ އެވަޓަނުގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ...

  ސިވލްސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްްއާއި މެމްބަރުން ވަކިކުރަނީ

  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ހިމެނޭހެން އެ ކޮމިޝަނުގެ 4 މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން ...

  މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެ

  މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މާފުށީ ޖަލުގައި 25 އަހަރުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ޒުވާނަކު ރޭ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސަސް ...

  އެމެރިކާގެ އިލެކްޓްރޯނިކް އުފެއްދުންތައް ތުރުކީން ބޯއިކެޓުކުރަނީ

  އެމެރިކާގައި އުފައްދާ އިލެކްޓްރޯނިކް އުފެއްދުންތައް ބޯއިކޮޓް ކުރަން ތުރުކީން ނިންމައިފިއެވެ. ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާން ވިދާޅުވި އެމެރިކާއިން އުފައްދާ ...

  އިތުރު 3 މީހަކު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އިއްޔެ ( 20 މެއި 2021 ވަނަދުވަހު) ހުޅުދޫ އާއި މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ...

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 141 ދިވެހިން ޕޮޒިޓިވްވެ އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވި ޖުމްލަ އަދަދު 176 އަކަށް

  ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް 19 އަށް އިއްޔެ 176 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހިންގެ އަދަދު 141 އަރާފައިވާކަމަށް ހެލްތް ...