ގޯލްގެ ތަފާތުން ބީރިކަނާއަށްވުރެ ކުރިލިބިގެން ރިވެރިން ކްއާޓާފައިނަލަށް ހޮވިއްޖެ

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނޭ މީދޫ ބީރިކަނާއާއި ހިތަދޫ ރިވެރިން

  ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވެ ގޯލްގެ ތަފާރުން ބީރިކަނާއަށްވުރެ ރިވެރިންއަށް ކުރިލިބޭތީ މީދޫ ބީރިކަނާ މުބާރާތުން ކަޓައި  ހިތަދޫ ރިވެރިން ކްއާޓާފައިނަލަށް ހޮވިއްޖެވެ.

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ  ގްރޫޕް އޭގެ ފަހުމެޗަށް ރޭ ރިވެރިން  ނުކުތްއިރު  ރިވެރިންއަށް 3 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 3 ޕޮއިންޓެވެ.

  މޮޅުވެގެން ނޫންގޮތަކަށް ރިވެރިން ކްއާޓާފައިނަލަށް ހޮވެން ނެތް ރޭގެ މެޗް ރިވެރިން ކާމިޔާބުކުރީ މީދޫ ގަންބުރި ޓީމާ ވާދަކޮށް  2 ލަނޑު 1 ލަނޑުންނެވެ.

  ރިވެރިންއަށް ކްއާޓާފައިނަލުން ޖާގަ ލިބުނީ  4 މެޗު ކުޅެގެން 7 ޕޮއިންޓާއި ފައިދާ 3 ގޯލާއެކުގައެވެ.  އެޓީމު ކުޅުނު 4 މެޗްގައި 6 ގޯލް ޖެހިފައިވާއިރު އެޓީމުގެ ކޮޅަށް ވަދެފައިވަނީ 3 ގޯލެވެ. އެހެންކަމުން އެޓީމަށް ފައިދާ 3 ގޯލް ލިބިފައިވެއެވެ.

  ރިވެރިންއާއި އެއްވަރަށް 7 ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ބީރިކަނާއަށް ފައިދާ ގޯލެއް ލިބިފައިނުވާއިރު އެޓީމަށް މައިނަސް 1 ގޯލް އޮތެވެ. އެޓީމު ކުޅުނު 4 މެޗުން 7 ޕޮއިންޓް ލިބުނުއިރު އެޓީމަށް 4 މެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވަނީ  5 ގޯލެވެ. އެކަމަކު ބައިކޮޅަށް 6 ގޯލް ވަދެފައިވެއެވެ. ގޯލްގެ ތަފާތުން ރިވެރިންއަށް ކުރިލިބޭތީ އޭ ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ކްއާޓާރ ފައނަލްގެ ފުރުސަތު ލިބުނީ ރިވެރިންއަށެވެ.

  މިގްރޫޕުން 10 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ގްރޫޕްގެ 1 ވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ކުއާޓާފައިނަލަށް ހޮވިފައިވަނީ މީދޫ ޗެލެންޖާސްއެވެ.

  ރޭ ރިވަރިންއާއި ގަންބުރި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނުމެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ރިވެރިންގެ އަމީން އިބްރާހިމްއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑިސެމްބަރަށް ނިންމާލެވޭނެ – ނަވާޒް

  ހުޅުމާލޭގެ ދެވަަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހިއްކާފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޖަހާ ރިވެޓްމެންޓްގެ މަސައްކަތް ޑިސެމްބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލާނެކަމަށް ...

  އައްޑޫ ސިޓީ ދާއިރާއިން ހުޅުދޫ މީދޫ ވަކިކޮށް ހުޅުދޫ މީދޫއަކީ އައްޑޫ އަތޮޅު ކަމަށް ހެދުމުން އެދެރަށަށް ފައިދާ ބޮޑު

  އައްޑޫ ސިޓީ ދާއިރާއިން ހުޅުދޫ މީދޫ ވަކިކޮށް ހުޅުދޫ މީދޫއަކީ އައްޑޫ އަތޮޅު ކަމަށް ހެދުމުން ފައިދާ ބޮޑު ...

  ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދީބު ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

  ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ( ތަފްސީލް އަންނަނީ )

  ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުވޭނީ ފަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދީގެން- ޗަންޕާ އަފީފް

  ރަށްރަށުގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވޭނީ ފަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައްވެސް ފުރިހަމައަށް ޤާއިމްކުރެވިގެންކަމަށް މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަންޕާ ...

  އެފްއޭކަޕް ޗެމްޕިއަންސް ލެސްޓާގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ވިހުރުވާލީ ފަލަސްތީނު ދިދަ

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އިގިރޭސި އެފްއެޭ ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ލެސްޓާސިޓީގެ ފްރާންސްގެ 21 އަހަރުންދަށުގެ ގައުމީ ...

  ޓޫރިސްޓް އެކްސްކާޝަންތައް ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

  ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރިސޯޓްތަކާއި ސަފާރީތަކުން ޓޫރިސްޓުން އެކްސްކާޝަނަށް ރަށްރަށް ގެންދިޔުން މިވަގުތަށް މަނާކަމެއްގެ ...