އަންނަ މަހު ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ރިސޯޓުތައް ހުޅުވާލަނީ!

  ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ ފުރަބަންދުކޮށްފައިވާތާ ދުވަސްތަކަަކަށް ފަހު އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަ ލުއިތަކެއް ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ އިރު އޭގެ ތެރެއިން، އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ރިސޯޓުތައް ހުޅުވައި ކޯވިޑް ނެތް ރަށްތަކުގެ ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

  މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޭން ނިންމާފައިވާ ލުއިތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރު އާމިނަތު ޝައިނާ ޢަބްދުﷲ އެވެ.

  މީގެ އިތުރުން މާލެ އާއި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކެފޭ ތަކާއި ރެންޓޯރެންޓްތައް ހުޅުވުމަށް ހުއްދަ ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

  ކެފޭ/ރެސްޓޯރެންޓުގެ އިތުރުން އަންނަ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ޖިމާއި ސެލޫން އަދި ސްޕާ ފަދަ ތަންތަން ވެސް ހުޅުވާލާނެ އެވެ. އަދި ގިނަ މީހުން އެއްވެ ކުޅޭ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ދިނުމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

  މި ފަދަ ލުއިތަކަކާއި އެކު ހާއްސަ ހުއްދައެއް ނެތި ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅެވުނު ނަމަވެސް އެޗްޕީއޭއިން ޢާންމު ކުރައްވާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރައްވައެވެ.

  އެގޮތުން ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުމުގައިވެސް 3 މީހުނަށްވުރެ ގިނައިން އެއްތަނެއްގައި އެއްވެ ނޫޅުމާއި، ގިނައިން މީހުން އެއްވާ ތަންތަނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގައި ގައިދުރުކަން އިސްކޮށް މާސްކުފަދަ ތަކެތި އަޅައިގެން ތިބުމަކީ އިސްކަން ދޭންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ލާފައަރުވައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ޗެލްސީއާއި ރެއާލްގެ މެޗް އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ

  ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ...

  ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް 2020- އެތުލެޓިކް އެފްސީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

  މީދޫ ޒުވާނުން  އިންތިޒާމްކޮށްގެން މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ބޭއްވި “ޔޫތުޗެލެންޖް 2020” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެތުލެޓިކް ...

  ” ކޮވިޑް 19 އާއި އަހަރެމެންނާއި ކޮންކަމެއް- މިކަހަލަ ކިތައް ބަލި އެބައުޅޭ ” އިބްރާހިމް ޒުބައިރު

  ހުޅުމީދޫ ރަށްޔިތުންގެ ސިއްހަތު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި  އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ، ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު ހިންގުމާއި ހަވާލްވެ ހުންނެވި ...

  ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް އިސްބޭފުޅުން ޖޭޕީ އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

  26 އޯގަސްޓް 2019- 21:13 ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަދި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ބައެއް އިސްބޭފުޅުން ދާދި ދެންމެއަކު ...

  އައްޑޫ ސިޓީ ގަމާއި ސައުތުއެފްރިކާއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ފަށަނީ

  ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި ސައުތު އެފްރިކާއާ ދެމެދު މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށޭނެކަމަށް ޓޫރިޒަމް ...

  ރިމޯޓް އެޑިއުކޭޝަން އަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް އެޑިއުކޭޝަން ޒޯނެއް ދިރާގު ޓީވީގައި ގާއިމުކޮށްފި

  ކޮވިޑް19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން، ސްކޫލްތަކާ ކޮލެޖްތައް ބަންދުކޮށް ކިޔަވާކުދިން ތައުލީމު ހާސިލް ކުރުމަށް މިވަނީ ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ...