ހަފްތާއަކަށް ސަރުކާރު ބަންދުކޮށް، ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ %20 އަށް ކުޑަކުރަން ނިންމައިފި

  ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ މުސާރައިގެ %20 ކުޑަކުރުމަށް ނިންމަވާ މިމަހުގެ 19އިން 26 އަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކުރުމަށްފަހު  ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާ ހަމައަށް ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފިއެވެ.

  ނޭޝަނަލް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވަނީ ކޯވިޑް-19ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާ ބައެއް ނިންމެވުންތައް ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން 1 ބިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ނިންމަވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން އުނިކުރެވެންހުރި ޚަރަދުތައް ބައްލަވައި މޮނިޓރަ ކުރެއްވުމަށްފަހުގައި ކަމަށާ އެމަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

  މި ނިންމެވުންތަކަކީ މިއަދު ބޭއްވެވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމެވި ނިންމެވުންތަކެކެވެ.

  ސަރުކާރުން ދަނީ ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށާއި މި ވައިރަހުގެ ސަބަބުން މާލީގޮތުންނާއި އިގްޤީޞާދީގޮތުން ރާޢްޖެއަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުންވަމުންނެވެ. އަދި ސަރުކާރުން އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ފިޔަވޅުތަކަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކުންވެސް ދަނީ ތަޢުރީފް ކުރައްވަމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އާތު އަވަރ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މަގުބައްތިތައް ނިއްވާލެވުނު

  މިރޭ 20:30 ން 21:30 އަށް ފާހަގަކުރެވުނު އާތުއަވަރ “ދުނިޔެއަށްޓަކައި އެއްގަޑިއިރު” ހަރަކާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދޫއާއި ...

  ސްޕެއިންގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލްމެޑްރިޑާއި އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުއެންޓާސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ކަޓައިފި

  ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ  ގަދަ 16 ގެ ދެވަނަ ލެގްގައި  ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ރިއާލް މެޑްރިޑާއި ޔުވެންޓަސް ބަލިވެ ...

  ސީއެެސްސީން އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ހާއްސަނުކުރާ ގޮތަށް ބިލު ފާސްކޮށްފި

  ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ހާއްސަ ނުކުރާ ގޮތަށް ސިވިލް ސާވިސްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ...

  ފެބުރުއަރީ އެކެއް ގައި ހިންގި ކަންކަމަށް މަޢާފުކޮށްދެވޭކަށް ނެތް – ރައީސް ޔާމީން

  މިއަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ހިންގި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ލޯ މަރާފައި މަޢާފުކޮށްދެވެން ...

  އިތުރު 43 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 43 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑްގެ ތަރުޖަމާނު ...

  މިއަދު 143 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވިއިރު އޭގެތެރޭގައި 107 ދިވެހިން

  މިއަދު ރާއްޖެއިން  143 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ...