ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކާ އެކު ހިޝާންގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި އެމްބެސެޑަރުގެ ލަގަބު އަތުލައިފި

  advertisement

  ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އަހްމަދު ހިޝާންއަށް ދީފައިވާ އޮނަރަރީ ޑިސްއެބިލިޓީ އެމްބެސެޑަރުގެ ލަގަބު އޭނާގެ އަތުން ނެގުމަށްފަހު ހިޝާންގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

  ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ހިޝާންއަށް ދީފައިވާ އެމްބެސެޑަރު ކަން ނަގާފައި މިވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އޭނާއަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއްކޮށްފައިވާ ވަގުތެއްގަ އެވެ.

  ހިޝާންއަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މިމައްސަލަތައް ފުލުހުން ގެންދަނީ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ. އަދި އޭނާއަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އެދުމަށް އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ވެސް މިހާރު ވަނީ ހިފަހައްޓާފަ އެވެ.

  ހިޝާން އަށް ތުހުމަތުކުރަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ތުހުމަތެވެ.

  ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނީ އިޖުތިމާއީ ހިދުމަތްކުރުމަށް އޮނަރަރީ މަގާމުތަކަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަކީ ނަޒާހަތްތެރި އަދި އާންމު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އޮންނަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

  އޮނަރަރީ ޑިސްއެބިލިޓީ އެމްބެސެޑަރުގެ ލަގަބު ހިސާން އަށް ދީފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ފާހަގަކުރި ބައިނަލްއަގުވާމީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަހު އެވެ.

  ހިޝާން އަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ މީހެކެވެ.

  މުޖުތަމައުއަށް އެހީތެރިވުމުގެ ދާއިރާ އިން ހިޝާން އަށް މީގެކުރިން ވަނީ ގައުމީ އިނާމު ވެސް ލިބިފަ އެވެ.

  ހިޝާންއަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލަތަކެއް ބަޔަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފެންމަތީ ކުރީ ހިޝާން އަށް ބަޔަކު ބިރު ދައްކަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހިއްސާކުރަން ފެށި ފަހުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ހިތަދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތަށް މޫދަށް ދިޔަ ދެ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

  އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތަށް މޫދަށް އެރިއުޅުނު ދެ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފުން އެ ކުދިން ހޯދުމުގެ ...

  ސައުދީއަށް ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ ބުރާސްފަތި ދުވަސް

  ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް، ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ މިމަހުގެ 17 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަސްކަމަށް އެޤައުމުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. މިކަން ...

  ސީއެެސްސީން އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ހާއްސަނުކުރާ ގޮތަށް ބިލު ފާސްކޮށްފި

  ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ހާއްސަ ނުކުރާ ގޮތަށް ސިވިލް ސާވިސްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ...

  ކާޅު ހަދާނީ ހާލި، ކޮވެލި އަޅާނީ ބިސް – ރައީސް ޔާމީން

  ކާޅު ހަދާނީ ހާލި ކަމަށާއި އެޔަށް ބިސް އަޅާނީ ކޮވެލި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ...

  އައިޖީއެމްއެޗްގެ މުވައްޒަފުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

  ރާއްޖޭގައި ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭންފެށިތާ 70 އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗް ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސްއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ...

  އުރީދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް އެލައިޑުން ލައިފް އިންޝުއަރެންސް ތައާރަފްކޮށްފި

  އުރީދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް އެލައިޑުން ލައިފް އިންޝުއަރެންސް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ރޭ ކުރިއަށްދިޔަ އެލައިޑްގެ ސްޕެޝަލް އިވެންޓް ...