ހޯނޑެއްދޫއިން 19 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ގދ.ހޯނޑެއްދުއިން ކޮވިޑް19އަށް 19 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ.

  ހޯޑެއްދޫއިން ފުރަތަމަ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވަނީ ހޯމްކަރަންޓީންއިން ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ހެދި ޓެސްޓްތަކުން 4 މީހުންނެވެ. މި 4 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މިމަހުގެ 03 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެހެންކަމުން އެރަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ނުވަތަ އެމީހުންނާ ސީދާ ދިމާވެފައިޥާ މިހުން ދެނެގަނެ 36 ސާމްޕަލެއް ނަގާ ޓެސްޓް ހެދުމުން  އޭގެތެރެއިން 19 ސާމްޕަލެއް ވަނީ ކޮވިޑް 19 ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

  އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ 11 ފިރިހެނުންނާއި 8 އަންހެނެކެވެ. އެއީ އެއްހަރުން ދަށުގެ ދެ ކުޑަކުދިންނާއި، އެއްހަރާއި 18 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 8 ކުދިންނާއި، އަށާރަ އަހާރާއި 50 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 7 މީހުންނާއި، 50 އަހަރުން މަތީގެ ދެ މީހެކެވެ.

  މިއީ މާލެފިޔަވާ ރާއްޖޭގެ ރަށަކުން މިހާ ގިނަބަޔަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ހޯނޑެއްދޫ މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެޗްއީއޯސީގެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ އައިމިނަތު އަރޫޝާ ރޭ ވިދާޅުވީ ހޯޑެއްދޫން ފަހުން ޕޮޒިޓިވްވި  19 މީހުންނަކީ 2 ކޭހެއްގެ  ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު 36 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހުންކަމަށެވެ. މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހުންނަކީ 5 ގޭބިސީއަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންކަމަށާ މިހާތަނަށް މިކޭސްއާއި ގުޅިގެން 46 ކޮންޓެކްޓުން ފާހަގަވެފައިވާކަމަށް އެޗްއީއޯސީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޢަދަދު ވަނީ އަށްހާހަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ. އަދި 2600 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް މިވަގުތުވެސް އަންނަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ.

  ހޯޑެއްދޫއިން ކޮވިޑް-19 ގިނަ ކޭސްތަކެއް ފެނުނުނަމަވެސް، މިހާތަނަށް އެރަށުގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އޮތްކަމަށް ނިންމާފައި ނުވާކަމަށް ހެލްތް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއޯސީން) ރޭ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އެމިސްކިތްތަކުގައި އިމާމްވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު ( 03 އެޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...

  ކޯވިޑް19: “މިހާރު މިއޮތީ ފުރަބަންދު ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެފަދަ ހާލަތެއް ނޫން”

  ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން މިހާރު މިއޮތީ ފުރަބަންދު ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެފަދަ ހާލަތެއް ނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޢަބްދުﷲ ...

  މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު ( 29 މެއި 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...

  މިއަދު 143 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވިއިރު އޭގެތެރޭގައި 107 ދިވެހިން

  މިއަދު ރާއްޖެއިން  143 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ...

  ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހޯދައިދޭނަން – ރައީސް ޔާމީން

  ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް މި ސަރުކާރުން އަނބުރާ ހޯދައިދޭނެކަމަށާއި، އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ޤާނޫނު ތަންފީޛް ކުރާނެކަމުގެ ...

  12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފި

  ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 12 މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ބުނެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ...