ހޯމައިން ފެށިގެން ހުއްދަ ނުނަގައި ބޭރުގައި އުޅެވޭނެ، ކުޑަކުދިންނަށް ބޭރުގައި އުޅެވޭނީ ހަވީރު

  މިމަހުގެ 15 ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުއްދަ ނެތި ބޭރުގައި އުޅެވޭނެ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

  އެންއީއޯސީން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ރޭބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި  ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން މި މަހުގެ 15ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުއްދަ ނެތި ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅެވޭނީ ހެނދުނު 5:00 އިން ރޭގަނޑު 10:00 އަށް ކަމަށެވެ.

  އަދި ކަސްރަތު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ހެނދުނު 6:00 އިން 9:00އާ ހަމައަށް ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ބޭރުގައި އުޅެވޭނީ ބޮޑު މީހަކާއި އެކުގައި ހަވީރު 16:00 އިން ފެށިގެން 18:00އާ ހަމައަށެވެ.

  ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޕާކްތަކާއި މައިޒާންތައް ވެސް ހުޅުވާލާނެ އެވެ. އޭގެއިތުރުން ފިހާރަތަކާއި އޮފީސްތައް ވެސް ހުޅުވޭނެ އެވެ. ފިހާރަތައް ހުޅުވޭނީ ހެނދުނު 9 ން ރޭގަނޑު 9އަކަށެެވެ. ނަމަވެސް ކެފޭ/ރެސްޓޯރެންޓްތަކަށް އަދިވެސް ދެވޭނީ ޑެލިވަރީ އަދި ޓޭކްއެވޭ ހިދުމަތް އެކަންޏެވެ. އެ ހިދުމަތް ދެވޭނީ ރޭގަނޑު 11 ޖެހުމާ ހަމައަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭނެ އެވެ.

  އެންއީއޯސީން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން  ހުއްދަ ނެތި ބޭރުގައި އުޅުމުގެ ހުއްދަ ދިން ނަމަވެސް ގިނަވެގެން އެއް އުޅެވޭނީ ތިން މީހުންނަށެވެ. އެއަށްވުރެ ގިނައިން އެއްވުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އެންއީއޯސީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

  އެންއީ އޯސީން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ހުކުރު ދުވަހުން ފެށގެން  ( 12 ޖޫން 2020 އިން ފެށިގެން )  ހުރިހާ ރީޓެއިލް ފިހާރަތަކެއް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ހުއްދަ ދެވޭނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ހޯދައިގެންކަމަށްވެސް ބުނެފައިއެވެ. ނަމަވެސް ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓުތަކުން ދޭނީ ޓޭކް އަވޭ ނުވަތަ ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތްތައް އެކަންޏެވެ.

  ފިހާރަތަކުން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނީ ހެނދުނު 9:00 އިން ރޭގަނޑު 21:00 އަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރޭގަނޑު 23:00އާ ހަމައަށް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ނުވަތަ ޓޭކްއަވޭގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް އެންއީއޯސީން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

  މި ހާލަތުގައި ދީފައިވާ ލުއިތައް

  • ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭރަށް ނިކުތުމަށް ދޫކުރެވޭ ހުއްދަތައް އިތުރުކުރުން
  • އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުން ހުއްދަ ލިބިގެން ގެއިން ބޭރަށް ނިކުތުން
  • މީހުން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދިއުމަށް ޓެކްސީތަކަށް ހުއްދަ ދިނުން އިތުރުކުރުން
  • މާލެއާއި ތިލަފުއްޓާއި ދެމެދު މުދާ އުފުލުމަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން އިތުރުކުރުން
  • ހުއްދަ ލިބިގެން ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒިފުން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން
  • ހުއްދަ ލިބިގެން ފިހާރަތަކާއި އޮފީސްތައް ހުޅުވުން
  • ހުއްދަ ލިބިގެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
  • ބޭންކްގެ ހިދުމަތް އިތުރުކުރުން
  • ސިއްހީ ހިދުމަތާއި އާންމު ހިދުމަތްތައް އިތުުރުކުރުން

   

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދޭން އުޅޭކަމުގެ މަައުލޫމާތު ލިބުނު ވާހަކަ ނަޝީދުއާއި މާރިޔާއާ ހިއްސާ ކުރިން: އިލްޔާސް

  ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދޭން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ކޮންމިއަސް މީހެއްގެ ފަރާތުން ލިބުމާއި ...

  ކޮވިޑް 19: މިއަދު ހުޅުދޫ އާއި މީދުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އެކަކު

  އިތުރު 1 އެކަކު ހުޅުދޫ އާއި މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ...

  މީދޫގައި އަންހެނެއްގެއަތުން ވޮލެޓް ފޭރިގަތް މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

  މީދޫ އަންހެނެއްގެ އަތުން ވޮލެޓް ފޭރިގަތް މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކޮށް ބަންދަށް 07 ދުވަސް މީދޫ ކޯޓުން ...

  މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު ( 11 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ...

  ސްރީދޭވީ މަރުވެއްޖެ

  ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ބަތަލާ ސްރީދޭވީ ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެއެވެ. ސްރީދޭވީ މަރުވެފައި ވަނީ ހިތް ހުއްޓިގެން، ހޮނިހިރު ...

  ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތެއް ނެތް ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގަނީ

  ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް, މައްސަލަ ތަހުގިގު ކުރާ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން ...