ހުޅުދޫ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ބޭއްވޭނެ

  އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫގައި ގާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެވެ. މައުލޫމާތު ލިބފައިވާގޮތުގައި މިއަދު މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސެންޓަރުގެ ބިންގާ އެޅުއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުމަށް ނާއިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވަޑައިގަންނަވާގޮތައްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

  ހުޅުދޫގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފެންޕްލާންޓްގެ ދެނުނުން އޮތް ހުސްބިމުގައި ގާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން މިހާރުވަނީ ރެއިންބޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލްކޮށްފައެވެ.  ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާނެއްގައިވަނީ ހުޅުދޫގައި ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރެއް ގާއިމްކުރުމަށް ރެއިންބޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ 15.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ކަމަށެވެ.

  ހުޅުދޫގައި ގާއިމްކުރާ ޑްރަގް ޑިޓޮކްސްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރ އިމާރަތުގެ ކުރެހުމެއް – ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ

  މި ޕްރޮޖެކްޓު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ 7.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި މަޝްރޫއަށް ހޭދަކުރުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ 7.1 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

  ރެއިންބޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކުރެވުނު ހުޅުދޫ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދީފައި ވަނީ 180 ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.

  މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމެޖެހިފައި ވަނީ ހުޅުދޫގައި ކޮންޓްރެކްޓު އުސޫލުން ޑްރަގް ރިހެބްލިޓޭޝަން އެންޑް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރެއް ގާއިމްކުރުމެވެ.

  މި މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގެވެ. ރެއިންބޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ އެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ މާޒިން އިބްރާހިމް ފާރޫގެވެ.

  އެންޑީއޭ އިން މީގެ ކުރީން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ހުޅުދޫގައި  ޢިމާރާތްކުރެވޭ މި ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރުގައި އެއްފަހަރާ 60 މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ރެޒިޑެންޝަލް ފަރުވާގައި 30 މީހަކަށާއި ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާގައި 30 މީހަކަށް ފަރުވާދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

  މި ސެންޓަރުގައި ޤާއިމުކުރެވޭ ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޑޮކްޓަރ އެގްޒެމިނޭޝަން ރޫމަކާއި، ނަރސިންގ އެގްޒެމިނޭޝަން ރޫމާއި ނަރސިންގ ސްޓޭޝަނެއްގެ އިތުރުން ކައުންސެލަރުންގެ އިންޓަރވިއު ރޫމާއި، ޑައިނިންގ އޭރިއާ، ބަދިގެ، ކްލާސް ރޫމް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފީސް، ކްލިނިކަލް އޮފީސް، ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރެވޭ ގޮތަށް ސެކިއުރިޓީ އޮފީސް، މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލް، ކްލައިންޓުންގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކްސް، ސްޓާފް އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް، ލޯންޑްރީ އޭރިއާ، ސްޓާފް މެސްރޫމް، ކޮންފަރެންސް ރޫމް، މިސްކިތް، ފެމިލީ މީޓިންގ ރޫމް، ލައިބްރަރީ އަދި ޕާކިންގ ގަރާޖް ހިމެނެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އެމްއެންޑީއެފްގެ ސްކްރީންގައި ފަލަސްތީނުގެ ދިދަ

  އެމްއެންޑީއެފް ގެ ހެޑްކްއާޓަރ، ބަންޑާރަކޮށީގައި ހުންނަ ބޮޑު ސްރީންގައި ފަލަސްތީންގެ ބޮޑު ދިދަ އަޅުވައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުގެ ބޮޑު ސްކްރީންގައި ފަލަސްތީނުގެ ...

  ބިމާގުޅޭ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ދިނުމަށްއެދި ހަނިމާދޫގެ ތިން ޖަމިއްޔާގެ ސިޓީއެއް ރައީސަށް

  ހދ. ހަނިމާދޫ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުން 853،937 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ...

  މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

  އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި އެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ އެ ބަނދަރުގެ ...

  ނޮވެމްބަރު 3 ގައި އިންޑިޔާއިން އެހީވިއިރު އޮތްފަދަ ޙާލަތެއް ރާއްޖެއަކު ނެތް – މެނޮން

  ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ދިވެހިންގެ ބަޔަކު ސްރީ ލަންކާގެ ޕްލޯޓް ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިންނާ އެކު ރާއްޖެއަށް އަރައި ...

  ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހޯދައިދޭނަން – ރައީސް ޔާމީން

  ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް މި ސަރުކާރުން އަނބުރާ ހޯދައިދޭނެކަމަށާއި، އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ޤާނޫނު ތަންފީޛް ކުރާނެކަމުގެ ...

  ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މީދޫގައި ރުއްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

  މިއަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ” އައްޑޫނަލަފެހި ” ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މީދޫގެ ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިސްނަގައިގެން ...