ހުޅުދޫ ފްލެޓްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

  ސަރުކާރުގެ “ގެދޮރުވެރި ކުރުވުން” ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުޅުދޫގައި އިމާރާތްކޮށް ފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ނެގުން ބާއްވައިފިއެވެ.

  މިއަދު ހެނދު  10:00 ގައި ހުޅުމީދޫ ކޮމިއުނިޓީ އީ ސެންޓަރގައި ބޭއްވުނު ގުރުއަތު ލުމުގައި ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވެގެން ފްލެޓްލިބޭ މީހުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 19 ފަރާތަކުން ގުރުއަތުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

  މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގުރުއަތު ލުމުގައި  އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ފްލެޓް ތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވި 2 ފަރާތުންވެސް  ގުރުއަތުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

  ހުޅުދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކުން ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހެނީ 19000.00 ( ނަވާރަހާސް) ރުފިޔާއެވެ. ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ   19000.00 ( ނަވާރަހާސްރުފިޔާ )  ގެ ތެރެއިން 9500.00 ރުފިޔާ ފްލެޓްގެ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހު ދައްކަންޖެހޭއިރު އަނެއް 9500.00 ރުފިޔާ 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭގޮތައް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މީގެ އިތުރަށް މަހުފީގެ ގޮތުގައި ފްލެޓަކަށް 3000 ( ތިންހާސް ) ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭއިރު ފްލެޓްލިބުނު ފަރާތްތަކުން މެއިންޓަނަންސް ފީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކު 550 ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހެއެވެ.

  ސިޓީ ކައުންސިލުން މަޢޫލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި ފްލެޓްތައް ލިބުނުފަރާތަކާއެކު  ފްލެޓްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ސޮއި ކުރުމުގެ ކަންކަން މިމަހުގެ 11 އާއި 18 އާއި ދެމެދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ރޭވިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމަށް ޓަކައި ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް އައްޑޫއަށް އަންނަގޮތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސިޓީކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

  ކުރީގެ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ހުޅުދޫގައި ޖުމްލަ 48 ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރި އިރު، އެ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާން އެންމެފުރަތަމަ ހުޅުވައިލީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ

  އެކަމަކު އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް މީހުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ ފްލެޓް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސް އެންމެ ފަހުން ފްލެޓްތަކަށް ކުތިމަތިލާން ހުޅުވައިލީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

  މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފްލެޓްތަކުގެ ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި  ހުޅުދޫ އަވަށުގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝުކުރީއާއި ގުރުއަތު ލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ވަޑައިގެންނެވި 3 ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޮވިޑް 19 – ރާއްޖެ އައި އިތުރު ފަތުރުވެރިޔަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ރާއްޖެ އައި އިތުރު ފަތުރުވެރިޔަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ޑރ.ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އިން ފުރުމުގެ ...

  މާފަރަށް މިހާތަނަށް ޖެއްސި ޖެޓުތަކުގެ އަދަދު މިދިޔައަހަރަށްވުރެ އިތުރު

  މިއަހަރުގެ މެއިމަހުގެ ނިޔަލަށް ފަތުރުވެރިންނާއެކު މާފަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް 280 އަށްވުރެ ގިނަ ޕްރައިވެޓް ޖެޓު ޖައްސާފައިވާކަމަށް އައިލެންޑް ...

  ގެއްލުނު 2 ކުދިންގެ އާއިލާއަށް ރައީސް ހިތްވަރުދެއްވައިފި

  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއިން މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ކުދިންގެ އާއިލާއަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ...

  ފުވައްމުލަކު އަދި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

  މިއަދު މެންދުރު 12:40 އާއި ހަވީރު 15:40 އާއި ދެމެދު އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ހިމެނޭ ...

  އަމީތާބާއި އޭނަގެ ދަރި އަބީޝޭކްވެސް ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އަމީތާބް ބައްޗަންއާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު އަބީޝެކް ބައްޗަން  ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެ  އަމީތާބު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ...

  މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު ( 27 ނޮވެމަބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...