ހުޅުދޫޓީމް ފައިބައިގެން ހުއްޓާލި ހުޅުދޫ ، މީދޫ މެޗުން މޮޅުވީ މީދޫޓީމްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

  އައްޑޫސިޓީގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މިހާރު ބާއްވަމުން އަންނަ 20 އަހަރުން ދަށުގެ ” އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020 ” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު  މީދޫޓީމާއި ހުޅުދޫ ޓީމް ބައްދަލުކުރި މެޗުން މޮޅުވީ މީދޫޓީމް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ

  މީދޫ ،  ހުޅުދޫގެ  މެޗު ހުއްޓާލީ ހުޅުދޫ ކުޅުންތެރިޔަކު ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ރެފްރީ އެ ކުޅުންތެރިޔާއަށް ރަތް ކާނޑު ދެއްކުމަށްފަހު ދަނޑު ފޭބުމަށް އެންގުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެންނެވެ.  ރަތް ކާނޑު ދެއްކުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ހުޅުދޫޓީމްގެ ބައެއް ކުޅުންތެރީންނާއި އޮފިޝަލުން މުބާރާތް އިންތިޒާމްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ބޭފުޅުންނަށާއި ރެފްރީންނަށް ހަޑި ހުތުރު ބަހުން މުއާމަލާތްކޮށްފައިވެއެވެ.  އަދި ހުޅުދޫ ޓީމްގެ އޮފިޝަލުންގެ އެންގުމުގެ މަތީން މެޗް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުޅުދޫޓީމްގެ ކުޅުންތެރީން ދަނޑުން ފައިބައިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

  ” ރަތްކާޑު ދެއްކި ކުޅުންތެރިޔާއަށް ފުރަތަމަ ރީދޫ ކާޑު ދެއްކީވެސް ކުޅިވަރުގެ ރޫހާއި ޚިލާފަށް މީދޫޓީމްގެ ކުޅުންތެރީންނަށް ރައްދުވާގޮތައް ތަކުރާރުކޮށް ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުއާމަލާތް ކުރުމުން .    ދެވަނަ ރީދޫ ކާޑެއް ދެއްކުމަށްފަހު ރަތްކާޑު ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލީ އެކުޅުންތެރިޔާ  ނަސޭހަތް ދިނުމުންވެސް އެކަން ހުއްޓާނުލާ ތަކުރާރުކޮށް މީދޫޓީމްގެ ކުޅުންތެރީންނަށް ނިސްބަތްވާގޮތައް ހަޑިހުތުބަހުން މުއާމަލާތް ކުރަމުން ގޮސްފައިވާތީ ،   ” މިމެޗްގައި ރެފްރީކަން ކުރި ރެފްރީއަކު ބުނެފައިވެއެވެ.

  ހުޅުދޫޓީމްގެ އޮފިޝަލުންނާއި ސަޕޯޓަރުންގެ އެންގުމަށް އެޓީމު ދަނޑުން ފައިބަގެން ދިއުމާއިގުޅޭ ގޮތުން އެޓީމުގެ މެނޭޖަރ މެރެތަންގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް ގުޅާލުމުން މެރެތަން ފޯން ނުނަންގަވާތީ މެރެތަންގެ ބަހެއް އެކަމާބެހޭގޮތުން ނުލިބުނެވެ.

  ހުޅުދޫޓީމްގެ މެނޭޖަރ މެރެންތަންއަކީ ހުޅުދޫގައި ” މިވަންކަޕް ” ގެ ނަމުގައި ގިނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތްތަކެއް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އައިސްފައިވާ ބޭފުޅަކަށްވެފައި ރެފްރީންގެ ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން ބައެއް ފަހަރު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި އެމައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ޓީމުތަކުންނާއި ކުޅުންތެރީން ކޮށްފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ވަރަށް ގާތުން ފެނިވަޑައިގެންފައިވާ  ބޭފުޅަކަށް މެރެތަން ވާތީ ކުޅިވަރުގެ ރޫހާއި ޚިލާފް މިފަދަކަމަކަށް ޓީމެއްގެ މެނޭޖަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ހުންނަވައިގެން ހިތްވަރު ދެއްވުމަކީ ރަގަޅު ކަމެއްނޫންކަމުގައި ކުޅިވަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގިނަ ބޭފުޅުން ބުނެފައިވެއެވެ.

  “މަރަދޫ މެޗުގައިވެސް ހެދީ އެހެން ، ހިތަދޫ ކުޑަޓީމާ ކުޅުނު ދުވަހުވެސް ހެދީ ހަމަ އެހެން ، އަފިރިއަ އަޅާސް ނިލަމާ ” ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަރުވަމުންދާ ވީޑިއޯގައި ހުޅުދޫޓީމްގެ ކޯޗް އިލްޔާސް ފުވާދު ބުނެފައިވެއެވެ.

  ” އަޅުގަޑުމެން ނިކުތީ އާޓީމެއް ގޮވައިގެން އާ އުއްމީދުތަކެއް ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި.  އަދި އާކުޅުންތެރީން އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމުގައި . އަދި   މައިގަޑު އެއްބޭނުމަކަށް ވަނީ  ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫހުއާލާކުރުމާ އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް ރަގަޅު ހަރުދަނާ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން  ، އެއުއްމީދުހާސިލް ކުރުމުގައި ހުރިހާބޭފުޅުންގެ އެއްބާރު ލިބިގެން މިއަދުގެ މެޗްގައި ސަޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި ވީހާގިނަބަޔަކު ވަޑައިގެން ސަޕޯޓް ކޮށްދެއްވާ . ”  ހުޅުދޫ ޓީމްގެ މެނޭޖަރ މެރެތަން މިމެޗާއިބެހޭގޮތުން މެޗް ފެށުމުގެކުރީން  ދެއްވާ ބަސްދީގަތުމެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

  މިމެޗް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުޅުދޫޓީމް ދަނޑުން ފޭބިކަމުގައި ވިޔަސް ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައި އަދި ރެފްރީގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމަށްފަހު މިމެޗުން މީދޫޓީމް 7-0 މޮޅުވެފައިވާކަމަށް މުބާރާތް އިންތިޒާމް ކުރާކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

  ހުޅުދޫޓީމްގެ މެނޭޖަރާއި ކޯޗްގެ ބަސްދީގަތުން

   

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އެންޓި-ޑިފެކްޝަންގެ ބިލާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް ހުށެހެޅި އިސްލާޙު، ރައީސް ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި

  ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކޮށްގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު، އެ އިންތިޚާބުވި ދައުރުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބުވި ޕާޓީ ...

  މިއަދުވެސް ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޓީމު ބޮޑުތަފާތަކުން ބަލިވެއްޖެ

  އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު މެންދުރު  ކުޅެވުނު 14 އަހަރުން ...

  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދުން ގެންލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

  އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަރުވެފައިވައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ...

  ރަށު ކަރަންޓީނުން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވިޔަސް މުޅިރަށް މޮނީޓަރިންނަށް ނުލާނެ

  ހޯމް ކަރަންޓިން ނުވަތަ ރަށުގައި ކަރަންޓީން ކުރާ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވިޔަސް މުޅި ރަށް މޮނީޓަރިން ހާލަތައް ނުގެންނާނެ ...

  ކޮވިޑް-19: 1 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ !

  ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19ގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު ލައްކައަކަށް ވުރެ މަތިވެއްޖެއެވެ ދުނިޔެއިން މިހާތަނަށް ...

  ކޯވިޑް-19: ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓް ތަކުގައި ޝީޝާ ބުއިން މަނާކޮށްފި

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކެފޭތަކާއި، ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި، ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި ޝީޝާ ބުއިމާއި ޝީޝާގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ...