ހުޅުމީދޫއާއި ފޭދުއާއި ދެމެދު ހަފްތާއަކު ދެދުވަހު ފެރީ ދަތުރުތައް ބާއްވަނީ

  advertisement

  އައްޑުއަތޮޅުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު، ހުޅުމީދޫއާއި ފޭދުއާއި ދެމެދު އެސްޓީއެލްއިން ބާއްވަމުން އައިސްފައިވާ ދަތުރުތައް އެޕްރީލް 29 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މެދު ކަނޑާލާފައިވާތީ ހުޅުމީދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި  އައްޑުއަތޮޅު މޮނިޓަރިންގއަށް ގެނެސްފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި  ހަފްތާއަކު ދެދުވަހު ހުޅުމީދޫއާއި ފޭދޫއާއި ދެމެދ  ފެރީ ދަތުރު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް  އައްޑޫ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

  ހުޅުމީދޫއާއި ފޭދުއާއި ދެމެދު ބާއްވަމުން އައިސްފައިވާ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައިވާތީ އައްޑޫގެ ވަކިން އޮންނަ ހުޅުމީދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން  ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ދިމާވަމުންދާތީ  ހަފްތާއަކު ދެދުވަހު ގުޅިފައިވާ ރައްތަކަށް ފެރީ ދަތުރު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ  އައްޑޫ އީއޯސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރު ނިޒާރެވެ. މިދަތުރުތައް މިގޮތައް ހަމަޖެއްސިއަސް  ދަތުރު ކުރެވޭނީ ޒަރޫރީ ހާލަތުގައި އެސްއެސްޑީން ހުއްދަ ލިބިގެން ކަން އައްޑޫ އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

  ހަފްތާއަކު ދެދުވަހުހުޅުމީދޫއާއި ފޭދޫއާއި ދެމެދު ދަތުރުތައް ބޭއްވުމަށް އައްޑޫ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ނިންމި ކަމުގައި ވިޔަސް މިދަތުރުތައް ފެށޭނެ ދުވަހެއް އެސެންޓަރުން ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ. އަދި އެސްޓީއެލް ހުޅުމީދޫ އޮފީހުންވެސް މިދަތުރުތައް ފަށާނެ ދުވަހެއް ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ ކަންކަން ފަހިކޮށްދިނުން މިއަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި

  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން 2018 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓްގައި، އައްޑޫގެ އިގްތިސާދު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ޓްރަސްޓް ...

  ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ބަލިވި ދެ ޓީމު ސެމީއަށް

  ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ޕީއެސްޖީއާއި ޗެލްސީ ދަތުރު ކޮށްފިއެވެ. ޕީއެސްޖީ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރު ...

  ހުޅުމީދޫ ފަޔާ ސްޓޭޝަން ހުޅުވައިފި

  ސ. ހުޅުމީދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރި ފަޔާ ސްޓޭޝަން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ. ހުޅުމީދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ...

  އުއްތަމަ ފަޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމު ޑޮކްޓަރ މުނައްވަރަށް ؟

  ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި ދިގުމުއްދަތެއްވަންދެން ބަންޑާރަ ނާއިބުކަން ކުރެއްވި ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުނައްވަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ...

  ބަރަހަނާ ވެބްސައިޓްތައް ބްލޮކްކޮށްދެއްވާ! އައްޝެއިޚް އަލީ ޒައިދު

  ބަރަހަނާ ވެބްސައިޓްތައް ބްލޮކްކޮށްދެއްވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲއާއި ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ...

  ޖެރާޑް ޖެންސާރ ރާއްޖެ ސިފަ ކުރަނީ ވަރަށް ނިކަމެތިކޮށް، ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެ ވެސް ލޭ ހޫނުވާނެ: ޝިއާން

  އީޔޫ ކައުންސިލްއަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ގައިދީ މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ޖެރާޑް ...