ހުޅުމީދޫގައިވެސް ބަލިމީހުން ބަންދު ކުރެވޭނެ- އެކަން ނިންމާނީ ފުލުހުން – ނިޒާރު

  ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވާ މީހުން  ހިތަދޫގައިވެސް ބަންދުކުރެވެންހުރީ ވަކި ވަރަކަށްކަމަށާ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ކޮވިޑް ބަލިމީހުން ބަންދުކުރަންވެއްޖެނަމަ ހުޅުމީދޫގައިވެސް ބަންދު ކުރެވޭނެކަމަށް އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެވެ. .

  އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރުއާއި މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ  ހިތަދޫން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހަކު ގޭގައި މަޑުނުކޮށް ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅެމުންދާތީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުކޮށް ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅިގެން ހުޅުދޫ މީދޫ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އޭއޯ ނިއުސް އިން މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރުއަށް ދެންނެވި  ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައިކަމަށް އޭއޯ ނިއުސްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

  ހިތަދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެމީހުން ގޭގައި މަޑުނުކޮށް ބޭރުގައި އުޅެމުންދާތީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުކޮށް ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްސްޓޭޝަނުގެ ގޮޅިގައި ބަންދުކުރުމަށް އެމީހުން ހުޅުމީދުއަށް ގެންދިޔަކަން އެގިވަޑައިގެންނެވީވެސް ހުޅުމީދުން ގުޅުމުންކަމަށް ނިޒާރުއާއި ހަވާލާދީ އޭއޯ ނިއުސްގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

  ފުލުހުން އެކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ވަރަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކުކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ،  ފުލުހުންވެސް ބޭނުމެއް ނުވާނެ ބަލި ރަށުތެރެއަށް ފަތުރާކަށް. ޕޮޒިޓިވް ކޭސްއެއް ވީމަ . ފުލުހުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ . އަދި ކޮވިޑް ބަލިމީހުން ހިތަދޫގައިވެސް ބަންދުކުރެވެންހުރީ ވަކި ވަރަކަށް-  އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ކޮވިޑް ބަލިމީހުން ބަންދުކުރަންވެއްޖެނަމަ ހުޅުމީދޫގައިވެސް ބަންދު ކުރެވޭނެ- އެކަން ނިންމާނީ ފުލުހުން

  ނިޒާރުއާއި ހަވާލާދީ އޭއޯ ނިއުސްގައި ބުނެފައިވެއެވެ

  މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ހިތަދުން ގެނައި ދެމީހުން ހުޅުމީދުއަށް ގެނެސްފައިވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއެގައެވެ.

  މަސްދަރު: އޭއޯނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އެމްޑީޕީ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކުރުން މިރޭ – ހުޅުމީދޫ ޖަލްސާ އަތޮޅުމަދަރުސާގައި

  ހުޅުމީދޫގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކުރުމުގެ ޖަލްސާ މިރޭ 8:45 އަތޮޅުމަދަރުސާގައި ބޭއްވޭނެއެވެ. ހުޅުމީދޫގައި ބާއްވާ ...

  ދޮންދީނީގެ އާބާދީ ދެނެގަތުމަށް އައްޑޫގައި ސާރވޭއެއް ކުރަނީ

  އައްޑޫސިޓީގެ ދޮންދީނީގެ އާބާދީ ބެލުމަށް ޚާއްޞަ ސާރވޭއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮތެކްޝަން އެޖެންސީ، އީޕީއޭއިން ނިންމައިފިއެވެ. މިސާރވޭގައި ...

  އެންވައިރަމެންޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާގެ އޮފީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

  މީދޫ ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާގެ އޮފީސް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމއިްޔާތު މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ބޯކޮށް ވެހެމުންދިޔަ ވިއްސާރައިގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުނު ...

  ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް އަދި ޕޯސްޓްޕެއިޑް ބޫސްޓާ ތަކުން ދެގުނަ އިތުރު ޑޭޓާ

  ދިރާގުގެ ފިކްސްޑް ބްރޮޑްބޭންޑު އަދި ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަަށައިިފި އެވެ ދިރާގުން ބުނީ ...

  ޖަރުމަނުގެ ފުރަތަަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުން 10 ކުޅުންތެރިއަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ޖަރުމަނުގެ ފުރަތަަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުން 10 ކުޅުންތެރިއަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. ޖަރުމަން ލީގުގެ ...

  ހުޅުދޫޓީމް ފައިބައިގެން ހުއްޓާލި ހުޅުދޫ ، މީދޫ މެޗުން މޮޅުވީ މީދޫޓީމްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

  އައްޑޫސިޓީގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މިހާރު ބާއްވަމުން އަންނަ 20 އަހަރުން ދަށުގެ ” އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020 ...