ހުޅުމީދޫގައި ކޮވިޑް ފެތުރިފައިވޭތޯ ބަލަން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަނީ

  ހުޅުމީދޫގައި ކޮވިޑް ފެތުރިފައިވޭތޯ ބަލަން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު ފަށައިފިއެވެ.  

  މިގޮތުން މިއަދު 153 ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާއިރު އިއްޔެ ނަގާފައިވަނީ 66 ސާމްޕަލެވެ.

  ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން ބުނީ ހުޅުމީދޫގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައި ވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި މިއަދާއި މިރޭ އަދި މާދަމާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.  އެހެން ކަމުން ހުރިހާ ރައްޔިތުން މިކަމަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ވަރަށް ބޮޑުއެދުމެއްކަމަށް އެމަރުކަޒުންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

  ” ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު ގިނަފަރާތްތަކަކުން މިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެއްބާރުލުން ދެމުންދާކަމަށާ އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް އެއްބާރުލުން ދެމުންނުދާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ . ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ  ތެރެއިން ބައެއް މުވައްސަސާތަކުގެ  މުވައްޒަފުން އެތަންތަނަށް އަޅުގަޑުމެންގެ ސާމްޕަލް ނަގަން ދިއުމުން ސާމްޕަލް ނުދޭންވެގެން މަސައްކަތްކޮށްފައި އެބަހުރި . މިއީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް . ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން މިގޮތައް ކަންތައްކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއްނޫން . ” ސިއްހީމަރުކަޒު ހިންގުމާ ހަވާލްވެ ހުންނެވި އިބްރާހިމް ޒުބައިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

  ސިއްހީ މަރުކަޒުން ބުނީ ހުޅުމީދޫގައި މިވަގުތު ކޮވިޑްގެ އެކްޓިކް ކޭސްއެއް ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު އުޅުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށާއި ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ބޭރަށް ނުކުންނައިރު މާސްކު އެޅުމާއި ސާފުތާހިރު ކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ ބަލި ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށް ސިއްހީމަރުކަޒުން ބުނެފައިވެއެވެ.

  އަދި ރޯގާއާއި ހުމުގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރި ނަމަ ހުޅުމީދޫގައި ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ފުލޫ ކުލިނިކް (ޑީޑީ ޑެންޓަލް ކްލިނިކް) އަށް ގޮސް ޓެސްޓް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށްވެސް ސިއްހީމަރުކަޒުން  ބުނެފައިވެއެވެ.

  ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާ ހުޅުމީދޫގައި މިވަގުތު ކޮވިޑްގެ އެކްޓިވް ކޭސްއެއް ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް ހުޅުމީދޫގައި ހިންގާފައިވާ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު އުވާލެވޭނީ ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންއަންނަ އާބާދީގެ %30 މީހުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރެވި ނަތީޖާ ލިބޭގޮތަކުންކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޖޫނިއަރ ކެޑޭޓުން އިގުރާރުވުމާއި މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޖޫނިއަރ ކެޑޭޓުން އިގުރާރުވުމާއި މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. ކެޑޭޓުން އިގުރާރުވުމާއި މަގާމުގެ ކުރިއެރުންދިނުން ...

  ރަށު ކަރަންޓީނުން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވިޔަސް މުޅިރަށް މޮނީޓަރިންނަށް ނުލާނެ

  ހޯމް ކަރަންޓިން ނުވަތަ ރަށުގައި ކަރަންޓީން ކުރާ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވިޔަސް މުޅި ރަށް މޮނީޓަރިން ހާލަތައް ނުގެންނާނެ ...

  އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ 12 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ 12 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް ވިދާޅުވީ، ...

  އިސްލާމީ މަރުކަޒު ކައިރީގައި އޮތް ކާރެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

  މާލޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ކައިރީގައި އޮތް ކާރެއްގައި ރޯކޮށްލައިފިއެވެ. ކާރުގައި ރޯކޮށްލާފައިވާއިރު މިރޭ މާލޭގެ އެކި ސަރަޚައްދުތަކުގައި އިދިކޮޅު ...

  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަހްމަދު ނުއުމާން އަވަހާރަވެއްޖެ

  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ސ. ހިތަދޫ ޖަނަވަރީމާގޭ އަހްމަދު ނުއުމާން މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އަހްމަދު ...

  ފުވައްމުލަކު ފެނަކައިން ރަށުތެރެ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފުވައްމުލަކު ބްރާންޗާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުގެ އެކި ހިސާބުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ...