ކޮވިޑް19 އިން ސަލާމަތްވުމަށް ހުރިހާ އެންމެންވެސް ގޭގައި ތިބުމަށް ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން ތަކުރާރުކޮށް އިއުތިމާސްކޮށްފި

  ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުވެ ބަލިފެތުރޭ މިންވަރު އިންތިހާއަށް ގިނަވަމުންދާ މިދަޑިވަޅުގައި  ރާއްޖޭގެ ރަށްޔިތުން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭކަމަށް ރާއްޖެގެ ޑޮކްޓަރުންދަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. މުޅިދުނިޔެ ސިއްހީގޮތުން ބަލިމަޑުކަމެއްގައި އޮތް މިދަޑިވަޅުގައި ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާތެރިކަން ރާއްޖޭގައި ބޮޑުކަމަށެވެ. އެތެރެހަށީގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރު މިފަދަ ގޮތަކަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭޑީކޭގެ ޗީފް މެޑިކަލް އޮފިސަރ ޑޮކްޓަރ އަބްދުﷲ ނިޔާފް ކުރެއްވި ޓުވިޓެއް ރީޓުވިޓް ކުރައްވަމުންނެވެ.

  ޑޮކްޓަރ ނިޔާފް ކުރެއްވި ޓުވިޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދުނިޔޭގައި ކޮވިޑް ފެތުރުން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް މަޑުނުވާކަމަށެވެ. ބަލިދަނީ ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުންކަމަށެވެ. މިކަމުގައި ރަށްޔިތުން ރައްކާތެރިވެ ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް ޑޮކްޓަރ ނިޔާފްވަނީ އިއުތިމާސްކޮށްފައެވެ.

  ދުނިޔޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު ކޮވިޑް19 ފެތުރެމުންދާއިރު ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށް މިރެއާއި ހަމައަށް  393603 މީހުންވަނީ ވެފައެވެ. ބަލި ފެތުރުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިނުވާއިރު ފާއިތުވެދިޔަ 4 ހަފްތާ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މިބަލީގައި އެންމެ ގިނަމީހުން މަރުވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުން އެންމެ ގިނައިން ފެނުނު ހަފްތާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

  މިބަލިން ސަލާމަތްވުމަށް ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުން ހުއްޓުމެއްނެތި މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު މިކަމުގައި އެއްވެސް ގައުމަކަށް އަދި ކާމިޔާބީއެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. މިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކެއް އޮތް ސަރަހައްދަކީ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކެވެ. އެގަމުތަކުގައި ދުވާލަކަށް ބަލި ޖެހޭ ނިސްބަތް އެތައް ހާހަކުން ގުނާލެވޭއިރު ބަލިކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެގައުމުތަކުންދަނީ ހުއްޓުމެއްނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

  ކޮވިޑް19 އަށް ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއާއި ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ އެއް އިރުޝާދެކެވެ. ސައިބޯނި ލައިގެން ގިނަގިނައިން އަތްދޮވުމާއި ހޭޑްސެނެޓައިޒާ ބޭނުންކުރުމާ ހުންއައުން ނުވަތަ ކެއްސާ ކިބިހި އަޅުންފަދަ ކަމެއް ހުރިނަމަ ގޭގައި މަޑުކުރުމާއި މާސްކު އެޅުމަށްދޭ އިރުޝާދުތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން ކެއްސާ ކިބިހި އަޅާނަމަ އުޅަބޮށިން ނުވަތަ ޓިޝޫއަކުންނަމަވެސް އަގަޔާއި ނޭފަތް ނިވާކުރުމާއި ބޭނުންކޮށްފައިހުންނަ ޓިޝޫފަދަ ތަކެތި ވަގުތުން ޑަސްބިނަށް ލުމަށްފަހު ސައިބޯނި ލައިގެން ރަގަޅަށް އަތްދޮވުމާއި ކޮންމެހެން ހޮސްޕިޓަލަށް ނުވަތަ ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއްގައި ނޫނީ ޒިޔާރަތްނުކުރުން ނުވަތަ ޒިޔާރަތްކުރާ މިންވަރު މަދުކުރުމާ ރޯގާ ޖެހި ކެއްސާ ހުންއައުންފަދަ ކަމެއް ހުރިނަމަ ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބޭމީހުން އެހެން ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރަތްނުކުރުމަށްވެސް ދަނީ އިއުތިމާސް ކުރަމުންނެވެ.

  މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް – އެސްޓީއޯ 164 ހާޒިރު ނުވުމުން މެޗް ހުދުހުދަށް

  ހުޅުމީދޫގައި ހިންގަމުންދާ މުވައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނު ޖަމްމިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން ” އެމްއީސީ ބަދެހިކަޕް” ގެ ނަމުގައި ...

  އައްޑޫ ސިޓީގައި ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީއިން ދެމުންދިޔަ ޚިދުމަތްތައް، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުގެ ދަށަށް

  ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ބާރުތައް އަނބުރާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުގެ ދަށަށް ބަދަލު ކޮށްފިއެވެ. ސިޓީ ...

  ފުވައްމުލަައް ސިޓީން ކޮވިޑް-19 ގެ 2 ވަނަ ޕޮޒިޓިވް ކޭސް އެއް ފެނިއްޖެ

  ފުވައްމުލަކުން ކޮވިޑް-19 ގެ 2 ވަނަ ޕޮޒިޓިވް ކޭސް އެއް މިއަދު ރިޕޯޓް ކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ދާދި ދެންމެއަކު ...

  ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ކޮވިޑް19 – ދަތުރުވެރީންގެ ޓެމްޕްރޭޗަރ ޗެކްކުރުން

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނި މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރިގެން އުޅޭ ކްރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޯވިޑް19 އަށް ...

  އުރީދޫން މިފަހަރު ޑިޖިޓަލް މިއުޒިކް ޝޯއެއް!

  ފިތުރު ޢީދަކީ އާންމު ގޮތެއްގައި އާއިލާއާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ރައްޓެހިނަށް ޒިޔާރާތްކޮށް، ޢީދު ސާލާން ބަދަލު ކޮށް، އެންމެން ...

  އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު ވެރިކަމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ގޮވާލުމުން ޝަހީދުއަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ

  އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅު ވެރިކަމެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ގޮވާލުމުން، އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދުއަށް ...