އައިވީ މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތް- މީދޫޓީމް ކުޅޭ ސެމީފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުން މިއަދު ހަވީރު އޮންނާނެ

  ” އައިވީ މިކްސްޑް ވޮލީ މުބާރާތުގެ  ” ގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި މީދޫ ވޮލީޓީމް ކުޅޭމެޗްގެ ކުޅުން މިއަދު ހަވީރު އޮންނާނެއެވެ.

  މަރަދޫފޭދޫ ވޮލީކޯޓްގައި ކުޅެވޭ މިމުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި މިއަދު ހަވީރު ބައްދަލުކުރާނީ މީދޫ ވޮލީޓީމާއި  ފޭދޫ ވޮލީޓީމެވެ.

  ސެމީފައިނަލްގައި މީދޫޓީމާއި ވާދަކުރާނެޓީމަށް ފޭދޫ ވޮލީޓީމް ހޮވިފައިވަނީ މިމުބާރާތު އެޓީމް ކުޅުނު ހަމައެކަނިމެޗްކަމަށްވާ މަރަދޫފޭދޫ “އޯލްސްޓަރ “ޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނުމެޗުން 3 ސެޓް 1 ސެޓުން މޮޅުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިމުބާރާތުގެ މެޗްތަކުގެ ރޭވިފައިއޮތީ ފޭދޫ ވޮލީޓީމް 1 މެޗުން މޮޅުވުމުންވެސް ސެމީފައިނަލަށް ހޮވޭގޮތަށެވެ.

  ފޭދޫ ވޮލީޓީމް- ފޮޓޯ: ޒަވިޔަނީ އެމްވީ

  މީދޫ ވޮލީޓީމް މިމުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ހޮވުނީ އެޓީމް މިމުބާރާތުގައި ކުޅުނު 2 މެޗުންވެސް މޮޅުވެގެންނެވެ. އެޓީމް ކުޅުނު ފުރަތަމަމެޗްގައި މަރަދޫފޭދޫ ޓީމާ ބައްދަލުކޮށް ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު  3 ސެޓް 2 ސެޓުން މޮޅުވެފައިވާއިރު އެޓީމު ކުޅުނު 2 ވަނަ މެޗްގައި ފޭދޫ ފާހި ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ބައްދަލުކޮށް މޮޅުވެފައިވަނީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ.

  ފޭދޫޓީމާއި މީދޫޓީމް ސެމީފައިނަލްގައި ބައްދަލުރާމެޗްގެ ކުޅުން އޮންނާނީ މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައި މަރަދޫފޭދޫ ވޮލީކޯޓްގައެވެ.

  މިމެޗްގެ ކުޅުން ” ޒަވިޔަނި އެމްވީ ” ން ފޭސް ބުކް މެދުވެރިކޮށް ލައިވްކުރާގޮތައްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

  މިމުބާރާތުގައި މަރަދޫފޭދޫ ވޮލީޓީމާއި ފޭދޫ ފާހި ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރާ ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗްގެ ކުޅުން އޮންނާނީ މާދަމާ ހަވީރު މަރަދޫފޭދޫ ވޮލީކޯޓްގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޮވިޑް 19 ގެ އެންމެ ގިނަ ބަލިމީހުން ފެންނާނީ މެއި 31 ގައި – އެދުވަހު އެކަނިވެސް 1600 ބަލި މީހުން ފެނިދާނެ_- ޑރ . ޝީނާ

  ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ގޮތައް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ބަލި ޖެހޭނީ މެއި މަހުގެ 31 ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް – ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން މިރޭގެ މެޗްތައް ކެންސަލްކޮށްފި

  މިރޭ ކުޅުމަށް ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ މެޗްތައް މިރޭ ނުބާއްވާގޮތައް  ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ...

  ހުޅުދޫއާއި މީދުން ޓެސްޓް ކުރި 18 މީހުންގެ ނަތީޖާވެސް ނެގެޓިވް

  ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ހޯމްކަރަންޓީނު ކުރެވުނު 18 މީހުންގެ ...

  ވަންޑޭ ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހުޅުދޫ ވުމެން އެފްސީ ހޯދައި

  ފުލުހުންގެ 85 ވަނަ އަހަރީދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ފުލުހުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފޭދޫގައި ބޭއްވި ވަންޑޭ ކަޕް  ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ...

  ކުރީގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު އަވަހާރަވެއްޖެ

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ މަތިވެރީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ހުސެއިން މުހައްމަދު އަވަހާރަވެފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރުގެ ...

  މިގޮޑީގައި އަޅުގަޑު ބައިންދައިފިނަމަ މިގޮޑި ނީލަމުގައި އިންނަދުވަހެއް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ނުފެންނާނެ- ރޮޒެއިނާ

  މީދޫއާއި ވަރަށްބޮޑު އާއިލީގުޅުމެއް އޮންނަކަމަށާ މަރަދޫފޭދޫއަށް ބަލާއިރު މަރަދޫފޭދޫގެ ރަށްޔިތުންނާއި ހިތާހިތުގެ ގުޅުމަކުން ގުޅިފައިވާކަމަށް ރޮޒެއިނާ އާދާމް ވިދާޅުވެއްޖެވެ ...