އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ބަލަމުން

  އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ގާއިމުވެތިބޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، އާންމު ރައްޔިތުން މީސްމީޑިއާގައި “އިންޑިއާ އައުޓް” ކިޔުން މައްސަލައަކަށްވެ، ފުލުހުން އެކަން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. 
   

  މިކަން ހާމަކުރެއްވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފެވެ. އޭނާ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނާއި ދެކޮޅަށް “ވަޔަލެންޓް ތުރެސްޓްސް’ ނުވަތަ އިންޒާރު ދިނުން، ހާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީގެ ޗެއާގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުށްވެރިކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެކަން ފުލުހުން މިހާރު ބަލަމުންދާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެެވެ. 

  އަދި އިންޑިއާ އަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރި ގައުމު ކަމަށްވާއިރު މިފަދަ ކަންކަން ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށްވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  ޝަރީފު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް އިންޑިއާގެ ހައި ކޮމިޝަނުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ވަނީ ހައިކޮމިޝަނުގެ އިސްވެރިންނާއި، މެމްބަރުންނާއި އަދި ޑިޕްލޮމެޓިކް ސްޓާފުންގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ލިޔުންތަކާއި ސޯޝަލް މީޑިއާތަކުގައި ޕޯސްޓުތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ “ހަމަލާތައް” ހުއްޓުވައިދިނުމަށްވެސް އެދިފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު

    Advertisement ޒަމާނުއްސުރެން ފަށައިގެން ރާއްޖޭގައި އިންސާފު ގާއިމްކޮށްދިނުމުގެ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައި ވަނީ އައްޑޫސިޓީ މީދޫއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ...

  އެންވައިރަމެންޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާގެ އޮފީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

  މީދޫ ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާގެ އޮފީސް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމއިްޔާތު މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ބޯކޮށް ވެހެމުންދިޔަ ވިއްސާރައިގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުނު ...

  ރޮޒެއިނާ ވެސް ހޯރަ އިއްބެ މިނިވަން ކުރުމާ ދެކޮޅު!

  ގާނޫނުތައް ހެދިފައިވަނީ ރަނގަޅު މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް ކަމަށާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެއްވެސް ކަހަލަ އަނިޔާއަކަށް ތާއީދުނުކުރާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ...

  އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށައަޅަނީ ކާމިޔާބު ވާނެކަމުގެ އެއްވެސް ސިގްނަލެއް އޮވެގެނެއް ނޫން- ނިހާން

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހުށައަޅަނީ ކާމިޔާބު ވާނެކަމުގެ ...

  ފުވައްމުލަކަށް މުދާ ހިފާގެން ދިޔަ ނާލު ބޯޓުން ދަތުރުކުރި ފަރާތްތައް އެކަހެރި ކޮށްފި

  މާލެ ފުވައްމުލަކަށް މުދާ ހިފައިގެންދިޔަ ( ނާލު ބޯޓް) އުޖާލާ ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންނާއި ދަތުރުވެރިން ކޮވިޑް 19 އާއި ...

  ގަމުގައި ޕައިލެޓް ކޯސް ފުރިހަމަނުކުރެވޭ ދަރިވަރުންނަށް ރާއްޖެން ބޭރުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތުދެނީ

  ރާއްޖެއިން ޕައިލެޓްކަން ކިޔެވުމަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ކުދީންނަށް  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ހަޔައެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީންނިންމައިފިއެވެ. ހަޔަރ ...