ޖޭޕީގެ ރައީސް ކަމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރަން ހުށައަޅައިފި

  ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރަން އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

  ޖޭޕީގެ ރައީސްކަމުން އަލީ ވަހީދު ވަކި ކުރަން ހުށައެޅުއްވީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރެކެވެ.

  މައްސަލަ ހުށައެޅި ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން ކައުންސިލް މެމްބަރު އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި އޯޑިއޯތަކެއް ލީކުވުމުގެ އިތުރުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވި، މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަންގަވާފައިވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލަ އަކީ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކަށްވާތީ ކަމަށް ވެސް ހުށައެޅި ސަބަބުގައި ބުންޏެވެ.

  މިނިސްޓަރު ނަހުލާއަށް ޖިންސީ ފުރުއްސާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނާ އޯޑިއޯގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވެސް ޖޭޕީގެ ކައުންސިލަށް މައްސަލަ އަށް ހުށައެޅިއެވެ. އެކަމަކު ރައީސް ސޯލިހު އެކަމަށް ވަކިގޮތެއް ނުނިންމަަވާތީ ޖޭޕީން އަލީ ވަހީދަށް ފިޔަވަޅެއް ނާޅައެވެ.

  އަލީ ވަހީދު އަށް ތުހުމަތުތައް ކުރި މުވައްޒަފުން ބުނާ ގޮތުން، އެ މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ. ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ދަތުރުތަކުގައި ރިސޯޓުތަކަށް ގެންގޮސްގެން ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ބުނެއެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރައީސް ނަޝީދަަށް ހަމަލާދިން ހަތަރު މީހަކު ފާހަގަކުރެވިއްޖެ: ސީޕީ ހަމީދު

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ރޭ ދިން ހަމަލާއާގުޅޭ ހަތަރު މީހަކު ...

  ކޯވިޑް-19 : ދުނިޔޭގައި ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު ފަސްލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް- މިހާރު މިބަލިއަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އެމެރިކާއިން

  ދުނިޔޭގައި ކޯވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު ފަސްލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް ހިގައްޖެއެވެ. މިބަލިއަށް ފަސްލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވް ...

  އަޅުގަޑުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް ނިމުނުކަމަށް ދެކެވަޑައި ނުގަންނަވަން- ރައީސް ނަޝީދު

  ރައީސް ނަޝީދުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް  ނިމުނުކަމަށް ދެކެވަޑައި ނުގަންނަވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިހެންވިދާޅުވީ ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ...

  ހުޅުދޫ ކަނޑޫއެޅެ ބީޗް ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

  ހުޚުދޫ އަވަށު އޮފީހުން އިސްނަގައިގެން ހުޅުދޫ މާފިށި ( ކަނޑޫއެޅެ) ބީޗް ސާފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ހެދުނު ...

  ރެއާލްގެ ކޯޗަކަށް ންޗެލޮޓީ

  އެވަޓަން ދޫކޮށްލައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗްކަމާ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ހަވާލްވެއްޖެވެ. އަންޗެލޮޓީ އެވަޓަނުގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ...

  ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް މީހުން އެތެރެވުން މަނާކޮށްފި

  ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ޗައިނާއިން މީހުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުން ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފި އެވެ. ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނާއި ...