ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޖޫނިއަރ ކެޑޭޓުން އިގުރާރުވުމާއި މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޖޫނިއަރ ކެޑޭޓުން އިގުރާރުވުމާއި މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

  ކެޑޭޓުން އިގުރާރުވުމާއި މަގާމުގެ ކުރިއެރުންދިނުން ބޭއްވިފައިވަނީ  މިއަދު ހަވީރު ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގައި  އެކަމަށް ހާއްސަކޮށްބޭއްވި ޖަލްސާގައެވެ. މިޖަލްސާގައި  ކެޑޭޓުންނަށް އިގުރާރު ކެޕްޓަން މުހައްމަދު ހާފިޒު ލާ ދެއްވާފައިވާއިރު ކެޑޭޓުންގެ އަޒުމް ލާދެއްވާފައިވަނީ ކެޕްޓަން އާމިނަތު ސަލްމާއެވެ.

  އިގުރާރު ލައިދިނުމުގެ ކުރިން މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ފަޑިޔާރު އައްޝެއިޚް މުހައްމަދު ޠައްޔިބު ވަނީ  އިސްލާމްދީނުގައި ހުވާގެ މުހިންމުކަމާއި ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ތަފްސީލްކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

  މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަގާމްގެ ކުރިއެރުން ލިބުނު ކެޑޭޓުންނާއި ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ކެޑޭކޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ، ބްރެގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަހުމަދު އިޝާންއާއި ކެޕްޓަން މުހައްމަދު ހާފިޒެވެ.

  އަދި މީގެ އިތުރަށް ކެޑޭޓް އަދި ބޭންޑް ލީޑަރުންނާއި މަގާމް ހަވާލްކޮށްދެއްވީވެސް މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ޝަރަފްވެރިމެހުމާނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ކެޑޭކޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ، ބްރެގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަހުމަދު އިޝާން އެވެ.

  މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ޝަންސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް  ސުލްޠާނު ރާމިޒު ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ. އެބޭފުޅާގެ ވާހަކަފުޅުގައި  ކެޑޭޓުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަޖެހޭ ސިފަތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ކެޑޭޓުންނަކީ ސިއްހީގޮތުން ދުޅަހެއޮ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭކަމަށާއި އަދި ހިއްވަރާއި ފަންވަރުގެ ގޮތުން އަދި ތައުލީމީ ގޮތުން އެހެންކުދިންނަށްވުރެ މޮޅުބަޔަކަށް ވާން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭބައެއް ކަމަށް  ސުލްޠާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

  މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ކެޑޭކޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ، ބްރެގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަހުމަދު އިޝާން  ދެއްކެވި ވާކަފުޅުގައި ބޮޑަށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވީ ކެޑޭޓުންގެ ގައުމީ ވާޖިބުގެ މައްޗަށެވެ. އެގޮތުން ކެޑޭޓުންނަކީ ވަރަށްމުހިންމު ގައުމީ ވާޖިބެއް އަދާކުރަން ޖެހޭ ބައެއް ކަމަށާއި ދީނާއި ގައުމަށްޓަކައި ފުރާނަދުއްވާލަންޖެހުނަސް އެކަމަށްފަސްނުޖެހި ނުކުންނަން ޖެހޭބަޔަކަށް ވާންޖެހޭކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  މިއަދު އިގުރާރުވި ކެޑޭޓުންނަކީ ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ   4 ވަނަ ކެޑޭޓް ބެޗެވެ.

  މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ޝަމްސުއްދީންގެ ކެޑޭޓުން ހަރަކާތްތައް  ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި  އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވި ފަރާތްތަކަށް ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ޝުކުރު ދަންނަވާފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ތާރީޚް ޢިލްމުވެރިޔާ ނަދުވީ އަވަހާރަވެއްޖެ

  ދިވެހި ތާރީޚަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ މަޝްހޫރު ތާރީޚު ޢިލްމުވެރިޔާ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ވަޙީދު “ނަދުވީ” އަވާހާރަވެއްޖެއެވެ. އުސްތާޛް ...

  ކިނޮޅަހުކައުންސިލުގެ ރޯދަ ހަދިޔާ ކޮންމެ ގެއަކަށް ހަނޑޫ އަދި ހަކުރު ބަސްތާއެއް!

  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ހަނޑޫ އަދި ހަކުރު ...

  އިންތިޚާބަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހުޅުމީދޫގައި ބާއްވައިފި

  ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، ...

  ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ އަޅުގަނޑާއެކު ސިޔާސީ ލީޑަރުން މިނިވަންކުރުން – ނަޝީދު

  މިދަނޑިވަޅުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި ޖަލުގައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން މިނިވަންކުރުންކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ...

  އަންނަ މަހު ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ރިސޯޓުތައް ހުޅުވާލަނީ!

  ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ ފުރަބަންދުކޮށްފައިވާތާ ދުވަސްތަކަަކަށް ފަހު އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަ ލުއިތަކެއް ދޭން ...

  މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

  އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި އެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ އެ ބަނދަރުގެ ...