އައްޑޫސިޓ: ކާފިއު އިއުލާން ކުރި މުއްދަތު ހަމަވެ ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުނުކުރުމަށް އެންގި އެންގުމުގެ މުއްދަތުވެސް ހަމަވެއްޖެ

  އައްޑޫ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކާފިއުގެ މުއްދަތު މިމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްހަފުތާގެ މުއްދަތައް އިތުރުކުރި ކުރުން  އިއްޔެ ( 9 ޖޫން 2021 ) ގެ ނިޔަލަށް މިވަނީ ހަމަވެގެންގޮސްފައެވެ.  އެހެންނަމަވެސް ކާފިއު ހިންގުމަށް އެންގި މުއްދަތު ހަމަވެގެންދިޔައިރު  އެ މުއްދަތު އިތުރު ދުވަސްތަކަކަށް ދަމަހައްޓަން އައްޑޫ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު އަންގާފައިނުވާތީ އައްޑޫގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކާފިއުގެ މުއްދަތު މިހާރު މިވަނީ ހަމަވެގެންގޮސްފައެވެ.

  އަދި މީގެ އިތުރަށް އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީންވެސް މިދިޔަ މެއިމަހުގެ  13 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިސް ނަމާދުން ފެށިގެން 9 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިސްނަމާދުގެ ނިޔަލަށް  އައްޑޫގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރުމަށް  އެންގި އެންގުމުގެ މުއްދަތުވެސް އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް މިވަނީ ހަމަވެފައެވެ.

  އައްޑޫގައި ކާފިއު ހިންގަމުން ގޮސްފައިވަނީ  ހަވީރު ހަތަރަކުން ފެށިގެން ފަތިހު 4:00 އަށެވެ. އެ ވަގުތުތަކުގައި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި، މަގުމައްޗާއި އާންމު ތަންތަނަށް މީހުން ނިކުތުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

  އަދި އައްޑޫގައި އެއް އަވަށުން އަނެއް އަވަށަށް އަދި އެއް ގެއިން އަނެއް ގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން ހުއްޓާލުމަށާއި، ޕާޓީތަކާއި، ޙަފްލާތަކާއި، ރަސްމިއްޔާތުތައް ބޭއްވުން ހުއްޓާލުމަށާއި، އެއްފަހަރާ ތިން މީހުންނަށްވުރެ ގިނަމީހުން މަގުމައްޗާއި އާންމު ތަންތަނުގައި އެއްވެއުޅުން ކާފިއުގެ ދަށުން ހުއްޓާލުމަށް ވެސް އެންގިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ލިވަޕޫލް ކަޓުވާލައި އެތުލެޓިކޯ ކުއާޓާއަށް

  ޔުއޭފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އިންގްލެންޑުގެ ލިވަޕޫލް ކަޓައިފި އެވެ. ލިވަޕޫލް ...

  “ޤައުމާ މަގެ ދީނާ ނުކުޅެއްޗޭ” ޝިއާރުގެ ދަށުން އައްޑޫސިޓީގައި ބޮޑު ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ

  01 ފެބްރުއަރީ 2018ގައި ޤައުމަށް ދިމާވި ކަންކަން ހަމަޔަކަށް އެޅުމަށްފަހު އެކަން ކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި، ދިވެހިންގެ ...

  ފުވައްމުލަކުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއާ ދެމެދަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

  ފުވައްމުލަކުން  ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއާ ހަމައަށް   މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ...

  ޑިބުރެއިނާ ގެ ކިބައިން ރުޑިގާރ މާފަށް އެދިއްޖެ

  ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ކެވިން ޑިބުރެއިނާ އަށް ލިބުން އަނިޔާ އަށް މާފަށް އެދޭކަމަށް ޗެލްސީގެ ޑިފެންޑަރ އެންޓޯނިޔާ ...

  މަހްލޫފްގެ މައްސަލައިގެ އިތުރު ހެއްކާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް ހުށައަޅަން ޕީޖީން އޭސީސީގައި އެދިއްޖެ

  އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައިގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މަހްލޫފުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމާފައި ނުވާކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ ...

  ފްލައިން ސްކޫލގެ 2 މުވައްޒަފަކަށްފިޔަވަޅުއަޅުވަން ރައީސް އަންގަވައިފި

  އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލްގެ މައްސަލައިގައި ފްލައިން ސްކޫލްގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ތިބި ދެފަރާތެއްގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލައި ފިޔަވަޅު ...