ކަންކަން ހައްލުކޮށްގެން ކުރިއަށްދާއިރު ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑް ލަސްކަމަށް ހީކުރެވިދާނެ- މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ

  ތަރައްގީގެ ސްޕީޑާމެދު ރަށްޔިތުން އުއްމީދުކުރާ މިންވަރު ބޮޑުތަން މަތިވިޔަސް މުޅި ރާއްޖެ ގަޑުބަޑުކޮށްފައި އޮތުމުން ހުރިހާކަމެއް ހައްލުކޮށްގެން ކުރިއަށްދާއިރު ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑް ލަސްވެދާނެކަމަށް ހީކުރެވުމަކީ ވެދާނެކަމެއްކަމަށް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބާރަށުދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސަންގުޓީވީގެ ޚަބަރަށްފަހު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

  މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ މުޅި ރާއްޖެ ގަޑުބަޑުކޮށް އެފުއްމިފުށަށް ޖަހާފައިވާކަމުގެ މިސާލަކީ މީގެ ކުރީން ޝަރީއަތެއް ކުރިއަށް ހަމައެއް ލަމައެއް ނޯންނަކަން ، އަދި ކޯޓްތަކަށްވަދެ ބޭނުން ގޮތެއް ހަދަމުންދިޔަކަމަށާ ފަޑިޔާރުން ނެރެން ކޯޓުގެތަކުގެ ފުރާޅުން ޓިނުނައިގެން ދަމާ ހަލާ ގެންގޮސް އުސޫލެއް އަދި ގޮތެއް ފޮތެއްނެތި ކަންކަން ކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

  އެހެންނަމަވެސް ހަމަޔާ އުސޫލުގެ ތެރެއިންކަންކަން އިންތިޒާމްކުރެވި ކަންކަން ގެންދިޔައީމާ އެކަމަށް ހޭދަވާވަގުތަކީ ކަންކަން ލަސްވުންކަން ގަބޫލް ނުކުރައްވާކަމަށްވެސް އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ. މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 8 މަސް ދުވަހުގެ މަޝްރޫއުތަކާއި މިވެރިކަމުގެ މިހާހިސާބަށް އައިއިރު ހިގަމުންދާ މަޝްރޫއުތަކާއި އަޅާ ބަލާއިރު މިހާރު މާބޮޑުތަނުންވެސް ރަގަޅުކަމަށެވެ.

  މީގެ އިތުރަށް އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި 19 ވަނަ ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ދޮޅުމަސްދުވަހަކީ ދިގުމުއްދަތެއްނޫންކަމަށާ އެހެން ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ ކުރު މުއްދަތުގައި މަޖިލިހުން މަސައްކަތް ކުރެވުނު މިންވަރަކީ ދިވެހި ރަށްޔިތުން އުފާކުރުން ހައްގު މިންވަރެއްކަމަށެވެ.

  ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑާ މެދު ރަށްޔިތުން އަންނަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ބުނަމުންދަނީ ކަންކަން އިސްލާހުނުކޮށް ޖަޒީރާވަންތަ ދިރިއުޅުމެއް ރަށްޔިތުންނަށް ކަށަވަރު ނުކުރެވޭނެކަމަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މާދަމާ މީދޫގެ މިސްކިތްތަކާއި ހުޅުދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މާދަމާ ( 08 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކާއި ހުޅުދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި   އިމާމުވެ ހުކުރު ...

  ކޯވިޑް-19 : މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 74 މީހުން

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 74 މީހުން މިއަދު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)އިން ވިދާޅުވީ، ރޭގެ އިރުއޮއްސި ...

  ކޮވިޑް 19- މިއަދު 215މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ – އޭގެތެރޭގައި 149 ދިވެހީން

  ރާއްޖެއިން އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް މީހުން  ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދުވަހަކަށް މިއަދުވެ، މިއަދު އެކަނިވެސް ކޮވިޑް ...

  ޑިބުރެއިނާ ގެ ކިބައިން ރުޑިގާރ މާފަށް އެދިއްޖެ

  ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ކެވިން ޑިބުރެއިނާ އަށް ލިބުން އަނިޔާ އަށް މާފަށް އެދޭކަމަށް ޗެލްސީގެ ޑިފެންޑަރ އެންޓޯނިޔާ ...

  ރައީސް ސޯލިހު ކެބިނެޓް އިއުލާން ކުރައްވައިފި

  ރަޢީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކެބިނެޓް އެކުލަވާލައި، ވަޒީރުން ހުވާ ކުރައްވައިފިއެވެ. ކޯލިޝަނެއްގެ ތެރެއިން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ރައީސް ...

  ކޮވިޑް-19: އައްޑު އިން މާލެ ގެންދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

  އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް މާލެ ގެންދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ...