ކުޅިވަރުގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލިބިގެންދާނެ: މަހުލޫފް

  ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލިބިގެންދާނެކަމަށާއި އެއީ މި ސަރަހައްދަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކަންތައްތަކެއްކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

  advertisement

  ހދ އަތޮޅު ބައެއް ރަށްތަކަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އިއްޔެ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތް، ރޭ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، އުތުރަށް ބަލާއިރު ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ މުހިންމު ސެންޓަރެއް ކަމަށާ، މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭ ރަށެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އެކަނި ބަލާފައި ހިންގާ ކަންތައްތަކެއް ނޫން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

  “މި ރީޖަންއަށް ބަލާއިރު އެންމެ މުހިންމުއެއް ސެންޓަރު މިއީ. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް (ކުޅިވަރުގެ) ގާއިމުކުރެވިގެންދާނެ. އެއީ ހަމައެކަނި ކުޅުދުއްފުއްޓަކަށް އެކަންޏެއް ނޫން މިސަރަހައްދަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ވީމަ.” މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

  މިނިސްޓަރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު މަހުލޫފް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނެވި މި ދަތުރުފުޅުގައި ވަނީ ސްޓޭޑިއަމްގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވާފަ އެވެ.

  މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ސްޓޭޑިއަމްގެ ހާލަތު އޮތީ ވަރަށް ގޯސްކޮށް ކަމަށާ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެތަނުގެ ބޮޑު މަރާމާތެއްކުރާނެ ކަމަށެވެ. މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތައް ކައުންސިލުން ނަގައި އެކަން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާދިނުމަށް މަހުލޫފް އެދިލެއްވި އެވެ.

  މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ، ސްވިމިންގ ޓްރެކާއި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ނިންމާލެވޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސިންތަޓިކް ޓްރެކެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ގާއިމްކޮށްދެއްވާނެކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

  މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވާ މަޝްވަރާކުރައްވާފަ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރޮޒެއިނާއަށް ވޯޓްދެއްވި ފަރާތްތަކަށް ރޮޒެއިނާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

  ރޮޒެއިނާއަށް ވޯޓްދެއްވި ފަރާތްތަކަށް ރޮޒެއިނާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ. މީދޫދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރަމަރީގައި ރޮޒޭނާއަށް ވޯޓްދެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ރޮޒޭނާ ޝުކުރު ...

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްމަޤާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ހަތް މަޤާމަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ. މަޤާމްތަކަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވި ...

  ނެޓްބޯޅަ : ފައިނަލްގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ހުޅުދޫ ޔޫތު ކަށަވަރުކޮށްފި

  މިހާރު މީދޫގައި ކުރިއަށްދާ އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް  ނެޓްބޯލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ހުޅުދޫ ޔޫތު ކަށަވަރު ...

  ކޮމިޝަންތަކަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ދީފި ނަމަ ކޯޓަށް ދާނަން – ރައީސް ޔާމީން

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އުފައްދަވާފައިވާ ރިޔާސީ ދެ ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ދީފި ކަމަށްވާނަމަ ...

  އަލީ ވަހީދު އިސްތިއުފާ ނުދެއްވުމުން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

  ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވި އަލީ ވަހީދު އިސްތިއުފާ ނުދިމުން މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް ...

  އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު ވެރިކަމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ގޮވާލުމުން ޝަހީދުއަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ

  އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅު ވެރިކަމެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ގޮވާލުމުން، އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދުއަށް ...