ލައިން ޖަޖެއްގައި ބޯޅައިން ޖެހުމުން ޖޮކޮވިޗް މުބާރާތުން ވަކިކޮށްފި

  ޔޫއެސް އޯޕަން ޓެނުސް މުބާރާތުގެ  ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި މަޝްހޫރު ޓެނިސް ތަރި ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ގަސްދު ލައިން ޖަޖެއްގައި ބޯޅައިން ޖެހިކަމަށް ނިންމައި އޭނާ މުބާރާތުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

  މިހާދިސާ ހިގެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓުގައި ސްޕެއިނުގެ ޕަބްލޯ ކަރޭނޯއާ ދެކޮޅަށް 5-6 އިން ފަހަތުގައި އޮއްވައި ޓެނިހުގެ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ އެއް ވަނައިގައި މިވަގުތުއޮތް  ޖޮކޮވިޗް ޖީބުން ބޯޅަ ނެގުމަށް ފަހު އޭނާ ބޭރަށް ފޮނުވާލި ބޯޅަ އަމާޒުވީ ޖޮކޮވިޗްގެ ފަހަތުގައި ލަންޖަޖެއްގެ ގޮތުގައިހުރި އަންހެނެއް ކަރަށެވެ.

  މިހާދިސާ ހިގުމާއެކު މެޗްގެ ކުޅުން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ގިނައިރުތަކެއް ވަންދެން އަމްޕަޔަރުން (ރެފްރީން) މިމައްސަލައިގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ނިންމީ އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ޖޮކޮވިޗް މުބާރާތުން ޑިސްކޮލިފައި ކުރުމަށެވެ.

  އެމެރިކާގެ ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ގްރޭންޑް ސްލޭމްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން ގަސްދުގައި އެހެން މީހެއްގެ ގައިގައި ބޯޅައިން ޖެހުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން ބެލިޔަސް ގޯސްކަމެއް ކަމަށާއި އެހެންވުމާ އެކު ގަވާއިދުގައިވާ އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ޖޮކޮވިޗް އަށް ދޭން ނިންމީ ކަމަށެވެ.

  “ޑިސްކޮލިފައިކުރުމާ އެކު ޖޮކޮވިޗް ޔޫއެސް އޯޕަން މުބާރާތުގައި ހޯދާފައިވާ ހުރިހާ ރޭންކިން ޕޮއިންޓާއި މި މުބާރާތުގައި ހޯދާފައިވާ ފައިސާގެ އިނާމް ގެއްލޭނެ،” އެމެރިކާ ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

  ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޓެނިސް މުބާރާތްތައްވެސް މެދުކަނޑާލާފައި އޮތުމަށްފަހު  ކުޅޭ ޓެނިހުގެ ފުރަތަމަ ބޮޑު މިމުބާރާތް ކުރިއަށްދަނީ ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދަ އެވެ. ޖޮކޮވިޗަކީ މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބެލެވޭ ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ.

  ޖޮކޮވިޗް މުބާރާތުން ވަކިވުމާ އެކު މި އަހަރު ވެގެންދާނީ 2014 ވަނަ އަހަރަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މި މުބާރާތުގައި މުޅިން އާ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަނެއް ފެންނަ ފަހަރަށެވެ.

  ސަސްޕެންޑްކުރުމާ ގުޅިގެން ޖޮކޮވިޗް ވަނީ އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ބަޔާނެއް ނެރެފަ އެވެ. ޖޮކޮވިޗް ބުނީ އެއީ އޭނާ ގަސްދުގައި ލައިން ޖަޖުގައި ޖަހަން ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތުން އޭނާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

  “އަހަރެންގެ ފަރާތުން ލައިން ޖަޖަށް އެކަން ކުރިމަތިވީތީ އަހަރެން ވަރަށް ބޮޑަށް މާފަށް އެދެން. ހަގީގަތަކީ މިއީ އަހަރެން ގަސްދުގައި ކުރި ކަމެއް ނޫން. މުބާރާތުން ސަސްޕެންޑްކުރުމުން އަހަންނަށް މި ލިބުނީ ފިލާވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެން. އަހަންނަށް މި އުނދަގޫވަގުތުގައި ވެސް ހިތްވަރުދެމުން އަންނަ އާއިލާ މީހުންނާއި އެކުވެރިން އަދި ސަޕޯޓަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. އަދި އެންމެންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެން،” ޖޮކޮވިޗް ބުންޏެވެ.

  ޖޮކޮވިޗްގެ މި މައްސަލަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓެނިސް ފެޑެރޭޝަނުން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ.

   

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައްޑޫސިޓީ ހުޅުމީދޫން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހަތަރު މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

  މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑޫސިޓީ ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހުޅުމީދޫން ...

  އަޅުގަޑުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް ނިމުނުކަމަށް ދެކެވަޑައި ނުގަންނަވަން- ރައީސް ނަޝީދު

  ރައީސް ނަޝީދުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް  ނިމުނުކަމަށް ދެކެވަޑައި ނުގަންނަވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިހެންވިދާޅުވީ ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ...

  ޗައިނާގެ ވޫހާންގައި ތިބި ދިވެހިން ދިއްލީއަށް ގެންގޮސްފި

  ކޮރޯނާ ވައިރަސް އެންމެ ގަދައަށް ފެތުރި، ބަންދުކޮށްފައި އޮތް ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި ހަތް ދިވެހިން އިންޑިއާގެ ...

  ދުވާފަރުން 3 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ރަށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

  މާލެއިން ރ. ދުވާފަރަށް ދިޔަ 3 މީހުން ހޯމް ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލި ފަހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ބަލި ފެތުރުން ...

  މިހާރު ބަލި އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކޮމިއުނިޓީ ސާވިލެންސް ދަނީ ހަދަމުންދާ- ހެތު މިނިސްޓަރ އަމީނު

  މާލެ ތެރެއަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭތީ، މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ ވީހާ ...

  ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް: ރޭ ކުޅެވުނުމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ޓީމް ޓަފްސިކް

  އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅެވުނުމެޗް ޓީމް ޓަފްސިކް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ރޭ ...