ލިވަޕޫލްގެ މާނޭ ގަތުމަށް ރެއާލްމެޑްރިޑުން ތައްޔާރުވަނީ

  ލިވަޕޫލްގެ ސެނެގޯލްގެ ފޯވާޑް މާނޭ ގަތުމަށް ރެއާލްމެޑްރިޑުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ . މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މާނޭ ގަތުމަށް ރެއާލުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ ރެއާލްގެ ކޯޗް ޒިދާންގެ އެދުމުގެ މަތިންނެވެ. އަދި މިސީޒަނަށްފަހު ލިވަޕޫލް ދޫކޮށްލުމަށް މާނޭވެސް ބޭނުންވާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

  މާނޭގެ އިތުރުން ލިވަޕޫލްގެ މިސްރުގެ ފޯވާޑް ސަލާހުގަތުމަށްވެސް ރެއާލުންއަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މިސީޒަނަށްފަހު ސަލާހުވެސް ލިވަޕޫލް ދޫކޮށްލާނެއެވެ.

  ފްރާންސްގެ ކުރީގެ މިޑްފިލްޑަރ މުހައްމަދު ސިސޯކޯ ބުނީ ސަލާހަށްވުރެ މާނޭ ގަތުމަށް ރެއާލުން މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށާ މާނޭގެ ކުޅުމާމެދު ރެއާލްގެ ކޯޗް ޒިދާން މާބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށެވެ.

  ސަލާހު އަދި މާނޭ ލިވަޕޫލް ދޫކޮށް ދިޔަނަމަވެސް އެދެމީހުން ކުޅޭމަގާމް ފޫބައްދާނެ ކުޅުންތެރީން ލިވަޕޫލްގައި ތިބޭނެކަމަށްވެސް ސިސޯކޯ ބުނިއެވެ.

  ސައުތުހެމްޓަނުން 2016 ވަނަ އަހަރު ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު މާނޭ އަންނަނީ އެޓީމްގައި ތަފާތު ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން މާނޭވަނީ މިހާތަނަށް ލިވަޕޫލްއަށް ކުޅެދިން 118 މެޗްގައި 59 ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

  މަސްދަރު: ޕީއެސްމް ސްޕޯޓްސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކަރަންޓީނާއި ހިލާފުވާނަމަ ރަށްތަކުގައި ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

  ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓީނު ކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއި ކަރަންޓީންކޮށްފައިތިބޭ މީހުން އުޅެމުންދާ ގޭގައި އުޅޭ އެހެން މީހުން ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ އުސޫލާ ...

  ރޮޒެއިނާ ވެސް ހޯރަ އިއްބެ މިނިވަން ކުރުމާ ދެކޮޅު!

  ގާނޫނުތައް ހެދިފައިވަނީ ރަނގަޅު މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް ކަމަށާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެއްވެސް ކަހަލަ އަނިޔާއަކަށް ތާއީދުނުކުރާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ...

  މީދޫގެއަކުން ވައްކަންކޮށްގެން މީދޫ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގެއަކުން މިދިޔަ މާރޗްމަހުގެ ތެރޭގައި ވައްކަން ކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން  މީދޫ  ގެއަކުން ...

  އިންޑިއާ ހިމެނޭހެން މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިސާދިނުން ހުއްޓާލައިފި

  ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ޤައުމުތަކުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ޓުއަރިސްޓް ވިސާ ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައި ވަނީ ވިސާ ...

  ސިޓީ ބަލިކޮށް 8 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ލިވަޕޫލް ހޯދައިފި

  އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރިމެޗު ލިވަޕޫލް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ލިވަޕޫލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މިމެޗްފަށައިގެން ގިނަވަގުތު ...

  މާލޭގައި ރަހީނުކޮށްފައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ސަލާމަތްކޮށް 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  މާލޭގައި ރަހީނުކޮށްފައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ސަލާމަތްކޮށް 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން މި ބިދޭސީ މިހާ ރަހީނުކޮށްފައި ...