ލިޔަން ކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ފަރާތުން މީދޫ ރާފަޅާ ޕާކްގައި 8 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ފޮތްކިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ނެގިފިވާ ފޮޓޯތަކެކެވެ.

  ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އދ. އިން ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ މީގެ 50 އަހަރު ކުރިން، 1965 ވަނަ އަހަރުގަ އެވެ.

  ލިޔަންކިޔަން ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ އެންމެ ފުޅާ މަޝްރޫއުއެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގާފައި ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި 1980 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ މަޝްރޫއު ފެއްޓި އިރު ރާއްޖޭގައި ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ 19،215 މީހުން ތިބި އެވެ . އަދި އެއީ އޭރުގެ އާބާދީގެ 18.3 ޕަސެންޓް  އެވެ. ނަމަވެސް އެ މަޝްރޫއު ނިންމާލި އިރު އެ އަދަދު 2014 މީހުން ނޫނީ، 1.8 ޕަސެންޓަށް ވަނީ ދައްކުރެވިފަ އެވެ.

  8/9/2019 – މީދޫ ރާފަޅާޕާކް – ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަތޮޅުމަދަރުސާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޮތްކިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
  8/9/2019 – މީދޫ ރާފަޅާޕާކް – ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަތޮޅުމަދަރުސާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޮތްކިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
  8/9/2019 – މީދޫ ރާފަޅާޕާކް – ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަތޮޅުމަދަރުސާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޮތްކިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
  8/9/2019 – މީދޫ ރާފަޅާޕާކް – ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަތޮޅުމަދަރުސާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޮތްކިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
  8/9/2019 – މީދޫ ރާފަޅާޕާކް – ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަތޮޅުމަދަރުސާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޮތްކިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
  8/9/2019 – މީދޫ ރާފަޅާޕާކް – ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަތޮޅުމަދަރުސާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޮތްކިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
  8/9/2019 – މީދޫ ރާފަޅާޕާކް – ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަތޮޅުމަދަރުސާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޮތްކިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
  8/9/2019 – މީދޫ ރާފަޅާޕާކް – ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަތޮޅުމަދަރުސާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޮތްކިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
  8/9/2019 – މީދޫ ރާފަޅާޕާކް – ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަތޮޅުމަދަރުސާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޮތްކިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
  8/9/2019 – މީދޫ ރާފަޅާޕާކް – ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަތޮޅުމަދަރުސާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޮތްކިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
  8/9/2019 – މީދޫ ރާފަޅާޕާކް – ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަތޮޅުމަދަރުސާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޮތްކިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
  8/9/2019 – މީދޫ ރާފަޅާޕާކް – ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަތޮޅުމަދަރުސާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޮތްކިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
  8/9/2019 – މީދޫ ރާފަޅާޕާކް – ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަތޮޅުމަދަރުސާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޮތްކިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
  8/9/2019 – މީދޫ ރާފަޅާޕާކް – ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަތޮޅުމަދަރުސާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޮތްކިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
  8/9/2019 – މީދޫ ރާފަޅާޕާކް – ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަތޮޅުމަދަރުސާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޮތްކިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
  8/9/2019 – މީދޫ ރާފަޅާޕާކް – ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަތޮޅުމަދަރުސާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޮތްކިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
  8/9/2019 – މީދޫ ރާފަޅާޕާކް – ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަތޮޅުމަދަރުސާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޮތްކިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
  8/9/2019 – މީދޫ ރާފަޅާޕާކް – ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަތޮޅުމަދަރުސާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޮތްކިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

   

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ބެސްޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2018- ފައިނަލްމެޗްގެ ތެރެއިން

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ” ބެސްޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2018 ” ފައިނަލްމެޗްގެ ތެރެއިން ނަގާފައިވާ ...

  ހުޅުމީދޫ ވެމްކޯގައި އަލިފާން ރޯވުން

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައި ގަންނަވަނީ ހުޅުމީދޫގައި ހުންނަ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިމާރާތުގައި އަލިފާން ...

  ފޮޓޯއިން ޚަބަރު : މަރާމާތު ކުރަމުންދާ މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މިހާރު މަރާމާތު ކުރަމުންދާ މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ...

  ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުޅެވުނު ފުޓްސަލްމެޗް

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މިއަހަރުގެ ގައުމީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ހުޅުދޫ ...

  ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ” ދުޅަހެޔޮ ފަހި ހަވީރު ކުޑަކުދީނާއެކު “

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ” ދުޅަހެޔޮ ފަހި ހަވީރު ކުޑަކުދީނާއެކު ” މިނަމުގައި ދުނިޔޭގައި ހަކުރުބަލީގެ ...