މައިންބަފައިންނަށް އިހާނާތްތެރިކޮށް ހިތުމުން އާޚިރަތްދުވަހާއި ދުނިޔެމަތީގައިވެސް އެކަމުގެ އުގޫބާތް ލިބޭނެ- ހުކުރު ހުޠުބާ

  މައިންބަފައިންނަށް އިހާނާތްތެރިކޮށް ހިތުމުން އާޚިރަށް ދުވަހުންލިބޭ އަޒާބުގެ އިތުރުން ދުނިޔެމަތީގައިވެސް އެކަމުގެ އުގޫބާތް ލިބޭނޭކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

  “މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުން” މިމައުޟޫއަށް އިއްޔެ ދިން ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ އިންސާނީ ނަސްލު ދެމިއޮތުމަށްޓަކައި މާޓްﷲ މެދުވެރިކުރައްވާފައިވަނީ މައިންބަފައިންކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތާ އިހުތިރާމްކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށްމަތީ ދަރަޖައެއް ދެއްވާފައިވާކަމެއްކަމަށެވެ. ތިމާއަށް އިހުސާންތެރިވިމީހަކަށް އިހުސާންތެރިވުމާއި ހެޔޮކަމެއް ކޮއްދިންމީހަކަށް ހެޔޮކަމެއް ކޮށްދިނުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި އައިސްފައިވާ ރިވެތި އަޚުލާގުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޚުޠުބާގައި ބުނެފައިވަނީ އެއްވެސް އިންސާނަކަށް އެމީހުންގެ މައިންބަފައިނަނަށްވުރެ ވަކިހެޔޮކަމެއްކޮށްދޭނެ މީހަކު ވުޖޫދުގައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެންފެށިގެން ތިމާބަލާ ބޮޑުކުރާއިރު އަބަދުވެސް އިސްކަންދީފައިވާނީ އެދެމީހުންގެ އުފަލާއި އަރާމަށްވުރެ ދަރިފުޅު ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ބަލާ ބޮޑުކުރުންކަމަށެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މަންމަގެ ހައްގުތައް ބޮޑުވެގެންވާއިރު އެއީ ތިބާ ނުހަނުވޭނާ ތުރާލުގައި ނުވަމަހާ ދިހަދުވަސް ހޭދަކޮށްގެން ވިހާކުއްޖެއްކަން ޚުޠުބާގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި އެމައިމީހާ އެމީހާގެ ނިންޖާ އަރާމު ނަގާލާ ކުއްޖާބަލާބޮޑުކުރަނީ އެކުއްޖާގެ ފަރާތުން މަންމައަށްކުރެވޭ ފޮނި އުއްމީދުތަކުގެ ސަބަބުންކަމަށްވެސް ޚުޠުބާގައިވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

  ޚުޠުބާގައި ބުނެފައިވަނީ މައިންބަފައިންނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތުމުން އާޚިރަތްދުވަހުން ލިބޭ އަޒާބުގެ އިތުރުން ދުނެޔެމަތީގައިވެސް އެކަމުގެ އުގޫބާތްލިބޭނެކަމަށެވެ. މިއަދު މުޖުތައުގެ ތެރެއިން ހިތާމަވެރި މަންޒަރުތަކެއް ފެންނަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށް ޚުޠުބާގައި ބުނެފައިވަނީ ބައެއް ދަރީން އެބައިމީހުންގެ މައިންބަފައިންނަށް އުމުރުން ދުވަސްވުމުން އަޅާނުލައި ގެއިން ބޭރުކޮށް ބިކަހާލުގައި ޖައްސާ މަންޒަރު ފެންނަކަމަށެވެ، އެއީ ހިތާމަހުރިކަމެއްކަމަށާ އަދި އެގޮތައް ކަންތައްކުރުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާކަމެއްނޫންކަމަށް ޚުޠުބާގައިވަނީ ބުނެފައެވެ. ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް ދުނިޔޭގައި ލަހައްޓަވައިފިނަމަ މުސްކުޅި އުމުރާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެކަމަށާ ތިމާގެ ހަޔާތުގައި މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ އުމުރުން ދުވަސްވެ ލޯބޯ ކޮށިވެފައިވާހާލުގައި އެމީހުންގެ ފަރާތުން ދިމާވާކަންކަމަށް ކެތްތެރިވާންޖެހޭނެކަމަށް ޚުޠުބާގައިވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް އިހުތިރާމްކޮށް މުޚާޠަބްކުރަންވާނީ ނުހަނު އޯގާތެރިކަމާއެކުގައިކަން ޚުޠުބާގައިވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

  ޚުޠުބާގައި ބުނެފައިވަނީ އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވަނީ މައިންބަފައިންގެ ކުރިމަތީގައި އެންމެ ކުޑަމިހުން އުއްފުވެސް ނުބުނުމަށްކަމަށެވެ. އަދި މައިންބަފައިންނަށް އަބަދު އިހުތިރާމް ކުރުމުގެ ގޮތުން މައިންބަފައިންގެ ކުރިމަތީގައި މަޑުމޮޅިވުމަށްކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރަށް ޚުޠުބާގައި ބުނެފައިވަނީ ކާފަޔާ މާމައަކީވެސް މަންމައާއި ބައްޕައާއި އެއްފަދައިން ކަމޭ ހިތަންޖެހޭ ބައެއްކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތައް ބަލާއިރު ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީގެ މައިންބަފައިންނަކީވެސް އަސްލު މައިންބަފައިންކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް އެމަގާމުގައިވާ ބައެއްކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެމީހުންނަށްވެސް އަދަބު އިހުތިރާމް އަދާކޮށް އޯގާތެރިކޮށް ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމަކީ އިސްލާމީ ރިވެތި އާދަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްކަމަށް ޚުޠުބާގައިވަނީ ބުނެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މަތިކިޅި ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި

  މަތިކިޅި ސަރަހައްދު ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މަތި ކިޅި  ބެލެހެއްޓުން ސިޓީ ކައުންސިލާއި ހަވާލްކުރުމުގެ ...

  “ސާފު ރާއްޖެ، އަހަރެންގެ ވެސް ޒިންމާ” މީދޫގައިވެސް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

  މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، މުޅި ރާއްޖެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  ދަށުން މިއަދު މީދޫގައިވެސް ...

  މިހާތަނަށް 12،000 ލޯނު ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވޭ: ބީއެމްއެލް

  ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ފަރުދުންނަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ...

  ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރާނެއް މީހެއް ކަނޑައަޅާނީ އީޔޫ އަކުން ނޫން: މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

  ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހޯދުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ގޮސް ސަލާން ޖަހަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި މި ގައުމުގެ ވެރިކަން ހޯދުމަށް ...

  އައްޑޫގައި ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމް ކުރުމަކީ އަމިއްލަ ނޭފަތުކުރީގައި ތަޅުލެވިފައިނުވާ ވިސްނުމެއް – ރައީސް ނަޝީދު

  އައްޑޫގައި ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމް ކުރުމަކީ އަމިއްލަ ނޭފަތުކުރީގައި ތަޅުލެވިފައިނުވާ ވިސްނުމެއް ކަމުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރައީސް މުހައްމަދު ...

  ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ޑިބާލާ ބަލިން ފަސޭހަވެއްޖެ

  ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް އިޓަލީގެ ޔުއެންޓާސްގެ ފޯވާޑް  ޑިބާލާ ރަގަޅުވެއްޖެވެ. ޑިބާލާ އެންމެ ފުރަތަމަ މިވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މާރޗްމަހުގެ ...