މާލެ ސަރަހައްދުން ރަށްރަށަށް ދިޔަ މީހުން އެކަހެރިވާން އަންގައިފި

  މާލެ ސަރަހައްދުން މިފަހުން އެކި ރަށްރަށަށް ދިޔަ މީހުން އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައި 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެކަހެރިވާން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭއިން) އަންގައިފިއެވެ.

  ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ޑިރެކްޓާ ޖެނަރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ނެރުނު އެންގުމުގައި ވިދާޅުވީ މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ، ގުޅީފަޅު ނުވަތަ ތިލަފުށިން ރާއްޖޭގެ އެހެން އެއްވެސް ރަށަކަށް ގޮސްފައިވާ މީހަކުނަމަ، އެމީހަކު ރަށަށް ދާ ދުވަހުން ފެށިގެން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދިރިއުޅޭ ތަނުގައި ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ތަނެއްގައި އެކަހެރިވުމަށް އަންގާ ކަމަށެވެ.

  އަދި މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއިން ފެށިގެން މި ސަރަޙައްދަށް ވައިގެ މަގުން، ނުވަތަ ކަނޑުގެ މަގުން އުޅަނދުފަހަރުގައި މުދާ ބޭލުމަށް ނުވަތަ މުދާ އެރުވުމަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދެއްގައިވާ މީހަކު މި ސަރަހައްދުގެ ރަށަކަށް ފައިބައިފި ނަމަ، އެފަދަ މީހަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަށް ދާ ދުވަހުން ފެށިގެން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެ ފަދަ މީހަކު ދިރިއުޅޭ ތަނުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ތަނެއްގައި އެކަހެރިވުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. މި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް މީހުން އަމަލު ކުރެވޭތޯ ބެލުމުގެ ޒިންމާ ވަނީ ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

  މީގެ އިތުރުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް ވަނީ މާލެ ސރަޙައްދު ހިމެނޭ ރަށްތަކަށް ވައިގެ މަގުން، ނުވަތަ ކަނޑުގެ މަގުން އުޅަނދުފަހަރުގައި މުދާ ބޭލުމަށް ނުވަތަ މުދާ އެރުވުމަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުގައިވާ މީހުން ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކައުތެރި ކުރުމަށްޓަކައި، ޞިއްޙަތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދިއުމަށް އަންގަވާފައެވެ. މިގޮތަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަކާ ޚައްސަ ހާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރެވޭނެކަމަށް މި އުސޫލްގައިވަނީ އަންގާފައެވެ.

  މި ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޛުކޮށް، ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރުމަށް، އެންމެހައި އިދާރާތަކަށާއިފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިވާއިރު މި އެންގުމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ދޭ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްވެސް އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތ ވަނީ އަންގާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޕޮޒިޓިވްވާ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހައިރިސްކް މީހުންނާ ގިނަ ކުޑަކުދިން، ވިސްނާކަށް ނުވޭތަ؟

  އިއްޔެ ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ފަސް އަހަރުން ދަށުގެ 7 ކުއްޖަކާއި 50 އަހަރުން މަތީގައި 21 ...

  ފޮޓޯ: އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި 1 އޮކްޓޯބަރ 2019 ...

  މިއަދުގެ ހުޅުމީދޫގައިވެސް ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދުކޮށްފި

  ހުޅުމީދޫގައި މިއަހަރަގެ އަޟްހާ ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކޮށްފިއެވެ. ހުޅުމީދޫގައި ބޮޑުޖަމާއަތުގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކޮށްފައިވަނީ ...

  ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 8 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އިތުރު 8 މީހަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 137 އަށް އަރައިފިއެވެ. ...

  ކުރީގެ ނޫޓެއް އޮތްނަމަ އަވަހަށް ބަދަލުކުރަން އުޅޭ !

  ދިވެހި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކުރިން ގެންގުޅުނު ނޫޓުތައް މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ބޭނުން ކުރުން ...

  ކޮވިޑް-19: ހުޅުމާލޭ ޖަލުން 6 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ!

  ހުހުޅުމާލޭ ޖަލުން ހަ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެކަން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސަސް އިން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ. ކަރެކްޝަންސުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ހުޅުމާލޭ ...