މާލީގެ ސިފައިން ނުކުމެ ރައީސް އާއި ބޮޑުވަޒީރު ހައްޔަރުކޮށްފި

  މާލީގެ ސިފައިން ބަޣާވާތްކޮށް އެ ޤައުމުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ބޫބަކުރު ކެއިތާއާއި ބޮޑުވަޒީރު ބޫބޫ ސީސާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ޚަބަރުތަކުން ބުނެފިއެވެ.

  ރޮއިޓަރސް ނޫސް އިދާރާއިންވަނީ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ރައީސާއި ބޮޑުވަޒީރު ރައީސް ކީތާގެ ގެކޮޅުގައި ތިއްބެވިކަމަށް ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ރައީސްއާއި ބޮޑުވަޒީރު ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ބަޣާވަތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތުން އޭއެފްޕީ ނޫހަށް އަންގާފައިވާކަމަށް އެ ނޫހުންވެސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ރަސްމީ މަސްދަރަކުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

  މާލީގެ ވެރިރަށް ކައިރީގައި އޮންނަ އަސްކަރީ މައި މަރުކަޒެއްގައި ހަތިޔާރު އެޅި ސިފައިންދަނީ ބަޣާވާތް ކުރަމުންނެވެ. އެ ޤައުމުގައި ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގަމުންދާތާ ގިނަދުވަސްތަކެއްވަނީ ވެފައެވެ. މިދިޔަ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ރައީސް އިސްތިޢުފާދިނުމަށް ގޮވާލައި އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންދަނީ މުޒާހަރާކުރަމުންނެވެ.

  މުޒާހަރާތައް ބާއްވަމުންދިޔަ އިންޑެޕެންޑެންސް މޮނިއުމަންޓް ސަރަޙައްދަށް އެތައް ސަތޭކަ ރައްޔިތުން އެއްވެ ބައެއް ތަންތަނަށާއި މުދަލަށްދަނީ ގެއްލުންދެމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ބިދޭސީންތަކެއް މީދޫގައި މީދޫ މީހަކަށް ހަމަލަދީ މާރާމާރީ ހިންގައިފި

  ބިދޭސީންތަކެއް މީދޫގައި މީދޫ މީހަކަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގައިފިއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުން މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ...

  އިއްޔެގެ އެއްވެސް ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވްވެފައިނުވޭ – އެކަމަކު 34 ރެމްޑަމް ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ އަދި ލިބިފައިނުވޭ – ސިއްހީމަރުކަޒު

  ހުޅުދޫއާއި މީދުން އިއްޔެ ނެގި އެއްވެސް ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވްވެފައިނުވާކަމަށް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން މައުލޫމާތުދީފިއެވެ. ސިއްހީމަރުކަޒުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ...

  ރޮބަޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގެއްލުނު ކުދީން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފި

  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރުދުވަހު މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ދެ ކުދިން ހޯދުމަށް ޑައިވިން ...

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ދެމަޤާމަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ޗީފް އޮފް ސްޓާފްގެ މަގާމަށާއި މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސްގެ މަޤާމަށް ...

  އައްޑޫސިޓީން އިތުރު 3 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އައްޑޫސިޓީން އިތުރު 3 މީހަކު މިއަދު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. އައްޑޫ ސިޓީން އަލަށް ނެގުނު 331 ސާމްޕަލްތަލުގެ ...

  ނަލަފެހި އައްޑޫ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 300 ގެއިން ހިލޭ ކުނި ނަގައިފި

  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ވެމްކޯ ގުޅިގެން ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަލަފެހި އައްޑޫ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 300 ...