އެމްޑީޕީގެ 16 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން، ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފި

  advertisement

  އެމްޑީޕީގެ 16 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިދަދަ ނެގުމުގެ ހާއްސަ ރައްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

  މިއަދު ހެނދުނު އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ ނަންގަވައި ދެއްވީ އެޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފާއި، ނާއިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒެވެ.  މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި، އެމްޑީޕީގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުންވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

  ދިދަނެގުމަށް ބޭއްވުނު މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި، ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ އެއްވެސް ވަޒީރަކުވެސް ބައިވެރިވެފައި ނުވެއެވެ.

   އެމްޑީޕީގެ ސޯޅަވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް މިއަދު ބޭއްވުމަށް އެޕާޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް އަންނަ މަހުގެ 24 ވަނަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ރާވާފައިވާކަމަށްވެސް އެމްޑީޕީންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

  އެމްޑީޕީގެ 16 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން މިދަނީ އެޕާޓީގެ ރައީސް ، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް މާލޭގައިި ދިން ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ޖަރުމަނުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންދާ ދުވަސްވަރެއްގައެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރެވޭނީ މޭޔަރުންނާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނަށް ޤާބިލް މީހުން އިންތިޚާބް ކޮށްގެން – އެލްޖީއޭ

  ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އަންނަ ބޮޑުބަދަލު ހެޔޮގޮތުގައި ތަންފީޒު ކުރެވިގެންދާނީ މޭޔަރާއި، ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް ރައީސުން އިންތިޙާބް ކުރުމުގައި ޤާބިލް ...

  އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ތިނަދޫ ތަރައްޤީކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއް!

  އެމްޑީޕީގެ ލީޑާޝިޕުން މިއަދު ބުނާ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން ގެންދަވަނީ، ތިނަދޫ “ފަޅުކުރައްވަމުން”ނެވެ. އަދި އެމްޑީޕީން ތިނަދޫ “ތަރައްޤީ” ...

  ގައުމު ދެކޭ ތަރައްގީއާ ބީރައްޓެހި، ތަޖުރިބާއެއް ނެތް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކުރިއެރުމެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެ – ސައީދު

  ގައުމު ދެކޭ ތަރައްގީއާ ބީރައްޓެހި، ތަޖުރިބާއެއް ނެތް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކުރިއެރުމެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ސައީދު ...

  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ: ދިވެހީންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތައް ބޮޑުކުރުމަށް މަޖިލިހުގެ ގިނަމެމްބަރުން ގޮވާލައްވައިފި

  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހީންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތައް ބޮޑުކުރުމަށް މަޖިލިހުގެ ގިނަމެމްބަރުން ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. މެމްބަރުން މިގޮތައް ގޮވާލެއްވީ ޓުއަރިޒަމް ...

  އިދިކޮޅު މުޒާހަރާގެ ސަބަބުން މުޅި މަޖީދީމަގު ހުއްޓުމަކަށް

  އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި މިއަދާއި މިރޭ ކުރި މުޒާހަރާތަކުގައި މާލޭގެ އެންމެ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު އެއް މަގު، މަޖީދީމަގު ...

  މަރަދޫ ފަތާ ޓްރެކް އޮންނަ ސަރަހައްދަށް ވަރަށްބޮޑަށް އުދައަރައިފި – ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހު ވެސް އުދަ އެރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު: މެޓް

  ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހު ބައެއް ރަށްތަކަށް ރާޅު އެރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް މޫސުމާއިބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން (މެޓް) ...