މިއަދު މެންދުރު މީދުއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  އުދަ އަރައިފިއެވެ.

  މަތީގައި ވާ ފޮޓޯ އަދި  ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ އުތުރު ފަރާތުން އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތަކާއި  އުދައަރަމުންދިޔަ ވަގުތު ނަގާފައިވާ   ވީޑިއޯއެއް

  މީދޫ ބޮޑުމަގުގެ އުތުރުކޮޅު: މިއަދު މިސަރަހައްދަށް ވަރަށް ބޮޑަށްވަނީ އުދައަރާފައި
  މީދޫ ބޮޑުމަގުގެ އުތުރުކޮޅު: މިއަދު މިސަރަހައްދަށް ވަރަށް ބޮޑަށްވަނީ އުދައަރާފައި
  މީދޫ ބޮޑުމަގުގެ އުތުރުކޮޅު: އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން މިސަރަހައްދުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިހުރި ފިނިމައިޒާނުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ތަކެއްޗަށްވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައި
  މީދޫ ކޯގަންނު ސަރަހައްދު: އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން މިސަރަހައްދުގައި ފެންބޮޑުވެފައި

   

  މީދުއަށް އުދައެރުން: ކޮށިފަންނު ސަރަހައްދު
  މީދުއަށް އުދައެރުން: ކޮށިފަންނު ސަރަހައްދުގެ ގޮޑުދޮށުގައި ލެވިފައިވާ ތޮށިގަޑު މިއަދުވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ހަލާކުވެގެން ގޮސްފައި
  މީދުއަށް އުދައެރުން: ކޮށިފަންނު ސަރަހައްދުގެ ގޮޑުދޮށުގައި ލެވިފައިވާ ތޮށިގަޑު މިއަދުވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ހަލާކުވެގެން ގޮސްފައި
  މީދުއަށް އުދައެރުން: ކޮށިފަންނު ސަރަހައްދުގެ ގޮޑުދޮށުގައި ލެވިފައިވާ ތޮށިގަޑު މިއަދުވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ހަލާކުވެގެން ގޮސްފައި
  މީދުއަށް އުދައެރުން: ކޮށިފަންނު ސަރަހައްދުގެ މަގުމަތި
  މީދުއަށް އުދައެރުން: ކޮށިފަންނު ސަރަހައްދުގެ މަގުމަތި
  މީދުއަށް އުދައެރުން: ކޯގަންނު ސަރަހައްދުގެ މަގުމަތި

  ތިރީގައިވާ ވީޑިއޯއަކީ އިބްރާހިމް ރަޝީދު ( އަންޖޫ ) ފޭސް ބުކްގައި ޝެއަރކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއެއް

  Posted by Ibrahim RasheedAnju on Sunday, 19 July 2020

   

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޮވިޑް 19 : ޒަރޫރީ ބޭނުމެއް ޖެހިގެން ގުޅުމުން އެކަން ކަމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނަން- މުލިމަތި ޖަމްއިއްޔާ

  ކޮވިޑް 19 ގެ ވައިރަސް މީދޫގައި ފެތުރި އެތައްބަޔަކު މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެތައްބަޔަކު ހޯމް ކަރަންޓީންކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑްގެ ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް : ގިނަ ބައެއްގެ ފޭވަރިޓް އެއްޓީމުގެ ގޮތުގައި ބެލެވުނު ހަބޭސް ބަލިކޮށް ހިތަދޫ ރިވެރިން ފައިނަލަށް

  މިރޭ ކުޅެވުނު ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލް ދެވަނަ މެޗުގައި ފޭދޫގެ ހަބޭސް ބަލިކޮށް  ހިތަދޫ  ކްލަބް ...

  ސީއެސްސީގެ މެންބަރު ކަމަށް ސ.ފޭދޫ ކުމުންޒާނިގޭ ފާތުމަތު އަމީރާ ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ސ. ފޭދޫ ކުމުންޒާނިގެ، ފާތިމަތު އަމީރާ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. ހުސްވެފައިވާ ސިވިލް ...

  ފާއިތުވި 40 އަހަރާއި ނުބައްދަލު ތަރައްޤީ އެންމެ 4 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީން ގެނެސްދެއްވައިފި – އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ

  ފާއިތުވި 40 އަހަރާއި ނުބައްދަލު ތަރައްޤީ އެންމެ 4 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީން ގެނެސްދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި ...

  އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް – އެސްޓީއޯ 164 ހާޒިރު ނުވުމުން މެޗް ހުދުހުދަށް

  ހުޅުމީދޫގައި ހިންގަމުންދާ މުވައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނު ޖަމްމިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން ” އެމްއީސީ ބަދެހިކަޕް” ގެ ނަމުގައި ...

  ވީހާވެސް ބޮޑަށް ރޮޒެއިނާއަށް ތާއިދުކޮށް ރޮޒެއިނާއަށް ވޯޓްދެއްވާ- ހިޝާމް

  އަޅުގަޑުމެންގެ މުޖުތަމައުގެ ހަމަހަމަކަމާ އަމާންކަން އަދި  އިޖްތިމާއީ ފޭރާން  ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ސިޔާސީ ފިކުރުން އެއްކިބާވެގެންތިބެ ވީހާވެސް ބޮޑަށް ރޮޒެއިނާއަށް ...