ފޮޓޯއިން ޚަބަރު : މީދޫގެ ފިނިމައިޒާންތައް ހަލާކުކޮށްލުން

  މަތީގައިވާ ފޮތޯތަކާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން މީދޫގެ އެކި ފަންނު ތަކުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފިނިމައިޒާންތަކުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެއްޗަށް ރޭ ބަޔަކު ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްދީ  ހަލާކުކޮށްފައިވާ މަންޒަރެވެ .

  މިގޮތުން ފިނިމައިޒާން ތަކުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އުދޯލިތަކާއި ޖޯލިފަތިތައް ކޮށާލާ މޫދަށާ ގޮޑު ދޮށަށް އުކާލާފައިވާއިރު ބައެއް ފިނި މައިޒާންތަކުގައި ކޮންކްރިޓް އަޅައިގެން ބަހައްޓާފައިވާ ގޮޑިތައްވެސް ނެގުމަށްފަހުވަނީ ހަލާކުކޮށްލާފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ދާދިފަހުން މީދޫ އިސްމެހެލާ ރިސޯޓް ކައިރީގައި އޮންނަ ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގެ މޫދުގައި ބެހެއްޓި  އުދޯލިއާއި ނަންބޯޑު ހަލާކުކޮށްލާފައިވާއިރު ދާދިފަހުން ރަސްމިކޮށް ހުޅުވި ” ވޭރާޑު ފިނިމައިޒާން” ގައި ބަހައްޓާފައިވާ ހުރިހާތަކެއްޗާއި އެތަނުގެ މޮނިއުމެންޓާއި ނަންބޯޑުވެސް ވަނީ ހަލާކުކޮށްލާފައެވެ.

  މީދޫގެ އެކި ފަންނު ތަކުގައި ފިނިމައިޒާންތައް ތައްޔާރުކޮށް އެތަންތަން ރީތިކޮށް ކުޑަކުދިންނާއި އުރުމުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި އަދި އާއްމުކޮށް އެންމެންނާގުޅޭގޮތައް  ހިތްގައިމު ތަންތަނަށް އެތަންތަން ބަދަލުކޮށް “ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާ” އިން އެތަންތަން ރީތިކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދާތާ ގިނަދުވަސްތަކެއްވަނީ ވެފައެވެ.

  އެހެންކަމާއެކު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އާއްމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެތަންތަނަށް  ޒިޔާރާތްކޮށް އާއިލާއާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރަމުންދެއެވެ. އަދި ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މެހުމާނުންވެސް އެތަންތަނުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރަމުން ގޮސްފައިވެއެވެ.

  އަދި މީގެއިތުރަށް މިފިނިމައިޒާންތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މެހުމާނުންގެ ތެރެއިން  ބައެއް ބޭފުޅުންނަކީ އެތަންތަނުގެ  ހިތްގައިމުކަން ދެކިލުމަށާއި ފޮޓޯނެގުމަށް ޒިޔާރަތްކުރާމީހުންނެވެ.

  މިފަދަ ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް  ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިފިނިމައިޒާންތަކަށް ދީފައިވާތީ އެފަފަރާތުންވަނީ އެކަމާ ވަރަށްބޮޑަށް ހިތާމަކުރާކަމަށް ހާމަ ކޮށްފައެވެ.  މި ފަދަ އަމަލުތައް ހުއްޓާލައި މި ތަންތަން ރީތިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ހުރިހާފަރާތްތަކަށްވެސް  ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާގެ ފަރާތުން ނަސޭހަތްތެރިވެއެވެ.

  ވޭރާނޑު ފިނިމައިޒާން
  ވޭރާނޑު ފިނިމައިޒާން
  ވޭރާނޑު ފިނިމައިޒާން
  ވޭރާނޑު ފިނިމައިޒާން
  ވޭރާނޑު ފިނިމައިޒާންގެ އުދޯލިތައް ވާ ކަނޑާލުމަށްފަހު ގޮޑުދޮށަށް އުކާލާފައި
  ވޭރާނޑު ފިނިމައިޒާންގެ އުދޯލިތައް ވާ ކަނޑާލުމަށްފަހު ގޮޑުދޮށަށް އުކާލާފައި
  ވޭރާނޑު ފިނިމައިޒާންގެ އުދޯލިތައް ވާ ކަނޑާލުމަށްފަހު ގޮޑުދޮށަށް އުކާލާފައި
  ވޭރާނޑު ފިނިމައިޒާން
  ވޭރާނޑު ފިނިމައިޒާންގެ އުދޯލިތައް ވާކަނޑާލުމަށްފަހު ގޮޑުދޮށަށް އުކާލާފައި
  ކޯގަންނު ފިނިމައިޒާންގެ އުދޯލިތައް ވާކަނޑާލުމަށްފަހު ގޮޑުދޮށަށް އުކާލާފައި
  ކޯގަންނު ފިނިމައިޒާންގެ އުދޯލިތައް ވާކަނޑާލުމަށްފަހު ގޮޑުދޮށަށް އުކާލާފައި
  ވޭރާނޑު ފިނިމައިޒާން: މިމޮނިއުމެންޓްގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ލޯގޯއާއި އުދޯލިތައްވެސްވަނީ ހަލާކުކޮށްލާފައ
  ކޯގަންނު ފިނިމައިޒާން: މިތަނުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އުދޯލިތައް ވާކަނޑާލުމަށްފަހު ގޮޑުދޮށަށް އުކާލާފައި
  ކޯގަންނު ފިނިމައިޒާން: މިތަނުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އުދޯލިތައް ވާކަނޑާލުމަށްފަހު ގޮޑުދޮށަށް އުކާލާފައި
  ކޯގަންނު ފިނިމައިޒާން: މިތަނުގައި ހައްދާފައިވާ ބަގީޗާ ގަސްތައްވެސްވަނީ ކޮށާލާފައި
  ކޯގަންނު ފިނިމައިޒާން: މިތަނުގައި ހައްދާފައިވާ ބަގީޗާ ގަސްތައްވެސްވަނީ ކޮށާލާފައި
  ކޯގަންނު ފިނިމައިޒާން: މިތަނުގައި ހައްދާފައިވާ ބަގީޗާ ގަސްތައްވެސްވަނީ ކޮށާލާފައި
  ކޯގަންނު ފިނިމައިޒާން: މިތަނުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެއްޗަށްވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްދީފައި
  ކޯގަންނު ފިނިމައިޒާން: މިތަނުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެއްޗަށްވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްދީފައި
  ކޯގަންނު ފިނިމައިޒާން: މިތަނުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އުދޯލިތައް ވާކަނޑާލުމަށްފަހު ވަނީ އުކާލާފައި
  ކޯގަންނު ފިނިމައިޒާން: މިތަނުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އުދޯލިތައް ވާކަނޑާލުމަށްފަހު ވަނީ އުކާލާފައި
  ކޯގަންނު ފިނިމައިޒާން: މިތަނުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ބަގީޗާ ގަސްތައްވެސްވަނީ ހަލާކުކޮށްލާފައި

   

   

  ކޯގަންނު ފިނިމައިޒާން: މިތަނުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ބަގީޗާ ގަސްތައްވެސްވަނީ ހަލާކުކޮށްލާފައި
  ކޯގަންނު ފިނިމައިޒާން: މިތަނުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އުދޯލިތައް ވާކަނޑާލުމަށްފަހު ވަނީ އުކާލާފައި
  ކޯގަންނު ފިނިމައިޒާން: މިތަނުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެއްޗަށްވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްދީފައި
  ކޯގަންނު ފިނިމައިޒާން: މިތަނުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އުދޯލިތައްވަނީ ވާކަނޑާލުމަށްފަހު ގޮޑުދޮށަށް އުކާލާފައި
  ކޯގަންނު ފިނިމައިޒާން: މިތަނުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެއްޗަށްވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްދީފައި
  ކޯގަންނު ފިނިމައިޒާން: މިތަނުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެއްޗަށްވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްދީފައި
  ކޯގަންނު ފިނިމައިޒާން: މިތަނުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެއްޗަށްވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްދީފައި
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އިސްލާމީ މަރުކަޒު ކައިރީގައި އޮތް ކާރެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

  މާލޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ކައިރީގައި އޮތް ކާރެއްގައި ރޯކޮށްލައިފިއެވެ. ކާރުގައި ރޯކޮށްލާފައިވާއިރު މިރޭ މާލޭގެ އެކި ސަރަޚައްދުތަކުގައި އިދިކޮޅު ...

  ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ދެފަރާތަކަށް ހަނދާނީ ލިއުން ދެއްވައިފި

  ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ޚިދުމަތް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި މީދުއަށް ކުޅިވަރުގެ ...

  ހިތަދޫއާއި ފޭދޫ ގަދަ ހިފުމަކަށް

  މިހާރު މީދޫގައި ހިގަމުންދާ 20 އަހަރުން ދަށުގެ އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ...

  ގުރުއާން މުދައްރިސް ކަރީމް ގުރުއާން މުދައްރިސްކަމުގެ ވަޒީފައިން ރިޓަޔަރ ކޮށްފި

  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ގުރުއާން މުދައްރިސް އަލްހާފިޒު މުހައްމަދު އަބްދުލްކަރީމް ގުރުއާން މުދައްރިސްކަމުން ރިޓަޔަރ ކޮށްފިއެވެ. ވީއޯއެމްއަށް އެނގިފައިވާގޮތުގައި ގުރުއާން ...

  50 މޭލަށް ވައިގަދަ ވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް އައްޑޫސިޓީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

  އައްޑޫސިޓީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް  50 މޭލާށް ވައިގަދަވެދާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ރީނދޫ އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ އިދާރާ މެޓް ...

  އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށްހެދި ހިނަވާގެ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި

  އައްޑޫސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ވިޔަފާރިވެރިއެއްކަމުގައިވާ، ހ. އަސްފަރު، އިދުރީސް ޤާސިމް (ތަރިކަ، މަރަދޫފޭދޫ / އައްޑޫސިޓީ) އަމިއްލައަށް އިސްނަންގަވައިގެން ...