މީދޫގެ ސްވިމިންގ ޓްރެކާ އެކު ފެތުންތެރިންނަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް

  advertisement

  ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމްގެ ވަރަށްބޮޑު އެއްބާރުލުމާއެކު ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ސ. މީދޫގައި ސްވިމިން ޓްރެކެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

  މީދޫ ހުޅަގުފަރާތުގެ މޫދުގައި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ މި ސްވިމިން ޓްރެކުގެ ދިގުމިނުގައި 25 މީޓަރު އަދި ފުޅާ މިނުގައި 20 މީޓަރު ހުރެ އެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ޕްރޮޖެކްޓަށް މިލިއަނައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެއެވެ.

  ބުދަދުވަހު އަޅަން ފެށި ސްވިމިންޓްރެކް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މީދުއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ދެބޭފުޅުންގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން މީދޫގެ އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ގިނައަދަދެއްގެ އާއްމު ރަށްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

  ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު  އަދި ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާ ނިޒާރު އަންގާރަ ދުވަހު މީދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައިވެސް ސްވިމިން ޓްރެކް އަޅާ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން  އެ ސަރަހައްދު ބައްލަވާ ލެއްވުމަށްފަހު ސްވިމިން ޓްރެކް އެޅުމަށްޓަކައި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ ދެބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ސްވިމިން ޓްރެކް އެޅުމުގެ ކަންތަކާއިބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވިއެވެ.

  މިސްވިމިންޓްރެކް އެޅުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އެމްޑީޕީ މީދޫދާއިރާގެ ނާއިބް ރައީސް މުހައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވީ މިސްވިމިން ޓްރެކްގެ ސަބަބުން މީދޫގެ ފެތުން ތެރީންނަށް ބޮޑު ފަސޭހައަށްލިބި ފެންވަރު ރަނގަޅު މޮޅު ފެތުންތެރިންތަކެއް އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށެވެ.   މީގެ އިތުރަށް މުހައްމަދުދީދީ ވިދާޅުވީ ކުޅިވަރުގެ ތަރައްގީ އަށް މި ސަރުކާރުން އަންނަނީ ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ކަމަށާއި މިއަދު މި ފެނިގެން ދަނީ އޭގެ ތެރެއިން މުހިއްމު އެއް މަސައްކަތެއްގެ ނިމުން ކަމަށެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މިއަދު މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު ( 09 އެޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި  އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ...

  އައްޑޫން އިތުރު ތިން މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 3 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިއާއެކު އައްޑޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ...

  ރަނިންގ މޭޓަކަށް ވުމަށް އިދިކޮޅުން ވެސް ހުށަހެޅި – ޑރ.ޝަހީމް

  ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަނިންގ މޭޓަކަށް ވުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ...

  ބީއެމްއެލް މަނަދޫ ބްރާންޗްގެ ފުރާޅުން ބޮޑުބައެއް ވަޔާ އެއްލައިލައިފި

  މިއަދު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން މިދާ ވިއްސާރައިގައި ބާރުވަޔާއެކު އައި ކޮޅިގަނޑެއްގައި ނ.މަނަދޫގައި ހުންނަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މަނަދޫ ...

  މިވާހަކަތައް ދައްކަންޖެހެއެވެ.

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެންޕޭނުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ 7 ގޮނޑި ބޭނުންވަނީ ރައީސް ...

  އޭދަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ދެމީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ބ. އޭދަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ދެ ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ...