މީދޫގައި ހައްދާ މިރުސް ކިލޯއެއް 800 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު

  މިރުސް ލިބުން ދަތިވެ މީދޫގައި ހައްދާ މިރުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު މިއަހަރު 800 ރުފިޔާއަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

  ރޯދަ މަހު މިހާތަނަށް އަގުތައް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ކޮށްލެވެނީ ވެސް މިރުހެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިރުސް މިހާވަރަށް އަގުބޮޑުވެގެން މިއުޅެނީ މިރުހަކީ  މީދޫގައި އެހާގިނައިން ހައްދާ އެއްޗަކަށް ނުވެފައި މިރުހުގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވުމުންނެވެ.

  ކޮވިޑް-19 އާއެކު މާލެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާތީ އާއި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވެސް ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި މެނުވީ ދަތުރު ކުރުން މަނާ ކޮށްފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން މިރުސް ހޯދުގައި ވަރަށްބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންވަނީ ޖެހިފައެވެ  އެހެންވެ މި އަހަރު އެންމެ ބޮޑަށް އަގު އުފުލޭ އެއް ބާވަތަކަށް މިރުސްވަނީ ވެފައެވެ..

  މިގޮތުން މާލެން ކަނޑޫދޫ މިރުސް ކިލޯއެއް 2500ރ. އަށް ވިއްކާއިރު، އެހެން ވައްތަރު ތަކުގެ މިރުހުގެ އަގު ވެސް ހުރީ ވަރަށް މަތީގަ އެވެ. އާދައިގެ މިރުސް ކިލޯއެއްވެސް  މިހާރު މާލެން ލިބެނީ 500ރ. އަށެވެ.

  ރޯދަ މަހު އާއްމުކޮށް އަގުތައް އުފުލިގެން ދަނީ ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިހުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މި އަހަރު މި ބާވަތްތަކުގެ އަގު ސަރުކާރުން ވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފަ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މިސް ޔުނިވާސްގެ މަގާމު މެކްސިކޯގެ ރީތީގެ ރާނީއަށް

  މިސް ޔުނިވާސްގެ މަގާމު މެކްސިކޯގެ ރީތީގެ ރާނީ އެންޑްރިއާ މީޒާ  ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އުމުރުން 26 އަހަރުގެ އެންޑްރިއާ ...

  މާދަމާ މީދޫގެ މިސްކިތްތަކާއި ހުޅުދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މާދަމާ ( 08 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކާއި ހުޅުދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި   އިމާމުވެ ހުކުރު ...

  ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފި

  ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނުމެޗު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅެވުނު ...

  ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ގެ ބާބު

  އަހަރެން މާލެ ހިޖުރަ ކުރިތާ ތިރީސް އަހަރަށްވުރެ ގިނަވީއެވެ. ޅަ ދުވަސްވަރު އަމިއްލަ ވަޒަން ދޫކޮށް، ރަޙުމަތްތެރިންނާއި ސަކަރާތް ...

  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް ޖުނައިދު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރެލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ކެނެރީވިލާ މުޙައްމަދު ޖުނައިދު ...

  ސީއެސްސީގެ މެންބަރު ކަމަށް ސ.ފޭދޫ ކުމުންޒާނިގޭ ފާތުމަތު އަމީރާ ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ސ. ފޭދޫ ކުމުންޒާނިގެ، ފާތިމަތު އަމީރާ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. ހުސްވެފައިވާ ސިވިލް ...