ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ވޭރާނޑި މައިޒާން

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ ” ވޭރާނޑި މައިޒާން”  – މި މައިޒާން އަކީ މީދޫ ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ދީލަތި އެހީއާއިއެކު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މައިޒާނެއް-

  މިތަން ތައްޔާރު ކުރެވުނު ފަހުން މިތަނަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުން މުނިފޫހި ފިލުވުމަށާ ޕިކްނިކްދާ ގްރޫޕްތަކުން ބޭނުންކުރަމުން ގޮސްފައިވާ ތަނެއް –

  އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ބަޔަކު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މިތަނުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ތަކެއްޗަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފައި – މިތަނުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދިންފަހުން ގެއްލުންދިންތަކެތި އަލުން މަރާމާތުކޮށް ހަދާފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ –


  މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން

  މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
  މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
  މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
  މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
  މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
  މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
  މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
  މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
  މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
  މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
  މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
  މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން

  މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ގަމަށް ނުޖެއްސިގެން ޑައިވާޓް ކުރި ފްލައިޓް ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް ޖައްސައިފި

  މޫސުމް ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އައްޑުއަތޮޅު ގަން އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓަށް  ޖައްސަން އޮތް މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން ...

  ހިތަދޫ އެފްސީ ޖޫނިއާސް އަތުން މީދޫޓީމަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

  މިހާރު މީދޫގައި ކުރިއަށްދާ 20 އަހަރުން ދަށުގެ ” އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް 2020 ” ފުޓްބޯޅަ ...

  ރޮޒެއިނާ ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި މީދޫގައި އެމްޑީޕީން ބަހައްޓާފައިވާ ބެނާއެއް ހަލާކުކޮށްފި

  ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ރޮޒެއިނާ އާދަމްއަށް ...

  ސަރުކާރުން ނަގާ ބޮޑެތި ލޯނު އަދި ދަރަނި ދެއްކުމުގެ ހަކަތަ މި ސަރުކާރުގައި އެބަހުރި : މުނައްވަރު

  ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ބޭރުގެ އެހީއާއެކު ލޯނުތައް ނަގަމުންދަނީ އެލޯނުތައް ދެއްކޭނެ ގޮތް ދިރާސާކުރައްވާ އެހިސާބުތައް ޖެއްސެވުމަށްފަހުގައި ...

  4 ލީޑަރުން ސޮއިކުރި އެއްވެސް އެއްބަސް ވުމެއް ނެތް- ރައީސް ސޯލިހުގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން

  4 ލީޑަރުން ސޮއިކުރި އެއްވެސް  އެއްބަސް ވުމެއް ނެތްކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އިބްރާހިމް ހޫދު ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ސަރުކާރު ...

  ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޕާކްތަކާއި ފިނިމައިޒާންތައް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރަނީ

  ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ބައެއް ރަށްރަށުގައި  ހަދާފައިހުރި ޕާކްތަކާއި ފިނި މައިޒާންތަްް ވަގުތީ ގޮތުން ...